Raport roczny 2017

Wspieramy rozwój gospodarczy
Rada NadzorczaZarządList prezesa
List prezesa
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,
Z ogromną przyjemnością i satysfakcją przekazuję Państwu Sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 r. Nie mam wątpliwości, że 2017 r. był dla samej GPW i rynku kapitałowego udanym rokiem, w którym zarobili zarówno inwestorzy, jak i emitenci. W pamięć zapadną zwłaszcza duże, pod względem wartości, IPO oraz odzyskanie wartości giełdowych wskaźników sprzed kryzysu finansowego, a nawet osiągnięcie rekordowych poziomów, które udało się przebić w styczniu 2018 r. (na sesji 23 stycznia 2018 r. najstarszy warszawski indeks giełdowy WIG osiągnął 67 933,05 pkt, a poprzedni rekord ustanowił 6 lipca 2007 r. na poziomie 67 568,51 pkt).W 2017 r. WIG20 osiągnął, według Bloomberga, jedną z najlepszych stóp zwrotu wśród giełd światowych na poziomie 55 proc. Na koniec ubiegłego roku mogliśmy pochwalić się także 28-proc. wzrostem obrotów na rynku akcji (55,8 mld EUR – dane FESE), co stawia nas na pierwszym miejscu w Europie wyprzedzając giełdy w Bukareszcie, Wiedniu, a także Deutsche Boerse i Euronext.
Czytaj więcej
Zarząd
Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu. Członkowie Zarządu GPW powoływani są na wspólną, czteroletnią kadencję. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie Zarządu zgodnie z obowiązującym Statutem są powoływani i odwoływani przez Radę Giełdy po przeprowadzeniu przez Radę Giełdy postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Giełdy. Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje we władzach innych podmiotów gospodarczych jedynie za zgodą Rady Giełdy. Zarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla walnego zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Dokonanie zmian w składzie Zarządu wymaga zgody KNF, udzielonej na wniosek organu powołującego. KNF odmawia udzielenia zgody, jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu papierami wartościowymi lub nie zabezpieczają należycie interesów uczestników tego obrotu.
Czytaj więcej
Rada
Nadzorcza
Rada Giełdy składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Członków Rady Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków. Rada Giełdy wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa Rady Giełdy. Rada Giełdy może wybrać ze swojego grona sekretarza Rady Giełdy. Co najmniej dwóch członków Rady Giełdy powinno spełniać kryteria niezależności. Kompetencje oraz skład osobowy Rady Nadzorczej określa Statut GPW.
Czytaj więcej
Wartości

Giełda udostępnia konkurencyjne jakościowo i cenowo usługi giełdowe i rozliczeniowe.

Giełda dostarcza efektywne mechanizmy przepływu kapitału i towarów

Zapewniamy najwyższe standardy i bezpieczeństwo obrotu oparte o światowej klasy technologie

Jako zespół profesjonalistów, prowadzimy zintegrowaną, efektywną działalność zorientowaną na wzrost

Giełda spełnia potrzeby i oczekiwania naszych klientów – przedsiębiorstw, inwestorów oraz pośredników obrotu

Wspieramy rozwój gospodarczy i budujemy kulturę inwestowania. Tworzymy międzynarodowe centrum kapitałowe

Edukacja Dialog i relacje z rynkiem Polityka Human Resources Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Jednolita
polityka środowiskowa w ramach polityki CSR w całej Grupie
1/3
odpadów wytworzonych podlega recyklingowi
Ograniczanie
zużycia papieru poprzez wdrażanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Polityka Human Resources

193
pracowników GPW, z czego 95 to kobiety, 98 to mężczyźni
5,26
średnia liczba dni szkoleń przypadająca na 1 pracownika
88%
kadry posiada wykształcenie wyższe

Dialog i relacje z rynkiem

Modyfikacja
regulacji odnośnie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
„Ambasador GPW”
kontynuacja programu jako odpowiedzi na konsultacje rynkowe z bankami
Spotkania
konsultacyjne z uczestnikami rynku na temat wprowadzenia regulacji MIFID 2

Edukacja

3400
uczestników programów edukacyjnych i 10 inicjatyw zorganizowanych przez Fundację GPW w 2017 r
13
ośrodków Szkoły Giełdowej w całej Polsce
89%
Stopa zwrotu z indeksu Respect od początku publikacji tego wskaźnika

Segmenty biznesowe

Rynek finansowy

Rynek towarowy

Dane finansowe

212 mln PLN
EBITDA Grupy
183.9 mln PLN
EBIT
~900
Liczba emitentów
156 mln PLN
Wynik netto
352 mln PLN
Przychody
2.15 PLN
Dywidenda na akcję
Zapoznaj się z naszą nową Strategią 2022
Czytaj więcej
Pobierz naszą Strategię
Pobierz