Aktywa i pasywa

Narzędzia strony

Suma bilansowa Grupy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 1,2 mld zł i była o 7,9% wyższa w porównaniu do 1,1 mld zł na dzień 31 grudnia 2015 r.

AKTYWA

Aktywa trwałe Grupy na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnęły poziom 597,3 mln zł w porównaniu do 580,6 mln zł na dzień 31 grudnia 2015 r. Tym samym stanowiły one odpowiednio 51% oraz 54% aktywów ogółem. Wzrost poziomu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w ciągu ostatniego roku to efekt nakładów inwestycyjnych w szczególności w GPW w związku z projektem MIFID II oraz wdrożenia w Grupie TGE nowego systemu notującego i rozliczeniowego.

Aktywa obrotowe Grupy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 560,6 mln zł w porównaniu do 492,5 mln zł na dzień 31 grudnia 2015 r. Tym samym stanowiły one odpowiednio: 49% oraz 46% aktywów ogółem. Wzrost poziomu aktywów obrotowych w ostatnim roku wynikał ze znacznego wzrostu poziomu środków pieniężnych wypracowanych na działalności operacyjnej.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy na koniec lat 2014 - 2016 (aktywa)

 Stan na dzień
w tys. zł31 grudnia 2016%31 grudnia 2015%31 grudnia 2014%
Aktywa trwałe597 287 51%580 645 54%572 710 54%
Rzeczowe aktywa trwałe119 13010%125 22912%119 76211%
Wartości niematerialne273 81524%261 72824%261 01925%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych197 23117%188 57018%188 10418%
Inwestycje w jednostkach zależnych-  0%-  0%-  0%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 8090%-             -  -  0%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży2880%2820%2070%
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności-  0%-  0% -  0%
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe5 0140%4 8360%3 6180%
Aktywa obrotowe560 561 49%492 454 46%485 156 46%
Zapasy570%1350%1200%
Należności z tytułu podatku dochodowego
od osób prawnych
4280%3690%8 3781%
Należności handlowe oraz pozostałe należności113 26210%131 55712%76 3017%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży-  0%-  0%10 5031%
Aktywa przeznaczone do sprzedaży-  0%-  0%8120%
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności-  0%-  0%-  0%
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe-  0%-  0%-  0%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty446 81439%360 39334%389 04237%
Aktywa razem 1 157 848 100% 1 073 099 100% 1 057 866 100%

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

PASYWA

Kapitał własny Grupy na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2015 r. wyniósł odpowiednio 745,3 mln zł oraz 713,2 mln zł i stanowił odpowiednio 64% i 66% pasywów Grupy ogółem.

Wartość udziałów niesprawujących kontroli na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 0,5 mln zł i była porównywalna do poziomu z końca 2015 r.

Zobowiązania długoterminowe Grupy na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2015 r. wyniosły odpowiednio 143,4 mln zł oraz 258,9 mln zł i stanowiły odpowiednio 12% i 24% pasywów Grupy ogółem. Główną pozycję zobowiązań długoterminowych Grupy na 31 grudnia 2016 roku stanowiły zobowiązania GPW z tytułu wyemitowanych obligacji serii C, których termin zapadalności przypada na 6 października 2022 roku. Ponadto na 31 grudnia 2016 roku na zobowiązania długoterminowe złożyła się kwota rozliczeń międzyokresowych w kwocie 6,2 mln zł, na które w głównej mierze składa się rozliczenie międzyokresowe przychodów pochodzące z kwoty całkowitej w wysokości 7,0 mln zł dotyczącej współpracy TGE z PSE w ramach projektu PCR. Z tej kwoty 0,5 mln zł zostało już rozliczone w pozostałe przychody w 2016 roku. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń refundacji kosztów od PSE dla TGE zostały przedstawione w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK GPW za 2016 rok w Nocie nr 18.

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2015 r. wyniosły odpowiednio 269,2 mln zł oraz 101,0 mln zł i stanowiły odpowiednio 23% oraz 9% pasywów Grupy ogółem.

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych Grupy wynika z:

  • przekwalifikowania w GPW zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii A i B z długoterminowych na krótkoterminowe ze względu na zbliżający się termin wykupu (2 stycznia 2017),
  • wzrostu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego na koniec 2016 w stosunku do zobowiązań z tego tytułu na koniec 2015 roku, związany jest z wybraną przez GPW na 2016 r. uproszczoną metodą wnoszenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, tzn. w wysokości 1/12 podatku należnego za 2014 r. Natomiast w 2015 r. GPW nie korzystała z metody uproszczonej i odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy na podstawie rzeczywistego dochodu do opodatkowania za bieżący okres. Ponadto w 2015 roku w GPW amortyzacja podatkowa była wyższa w stosunku do bilansowej.
  • wzrostu pozostałych zobowiązań krótkoterminowych, co związane jest ze wzrostem zobowiązań w TGE w związku ze zmianą zasad opodatkowania niektórych usług od 1 stycznia 2017 r. i jednoczesnym skorygowaniu podatku VAT z tego tytułu za okres od grudnia 2011 r. do grudnia 2016 r. Skutkiem tej decyzji będzie konieczność wystawienia faktur korygujących dla kontrahentów TGE z żądaniem dopłaty niepobranego podatku VAT od Opłat regulaminowych (w okresie od grudnia 2011 r. do grudnia 2016 r. włącznie) dla nieobjętych przedawnieniem zobowiązań podatkowych o łącznej wartości 69,8 mln zł. Równocześnie TGE będzie zobowiązana do zapłaty na rachunek urzędu skarbowego kwoty powstałej zaległości podatkowej wynikającej z faktur korygujących, które zostaną wystawione kontrahentom TGE oraz odsetek od zaległości podatkowej w wysokości 9,9 mln zł na 31.12.2016.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy na koniec lat 2014 - 2016 (pasywa)

 Stan na dzień
w tys. zł31 grudnia 2016%31 grudnia 2015%31 grudnia 2014%
Kapitał własny 745 252 64%713 192 66%694 568 66%
Kapitał podstawowy63 8656%63 8656%63 8656%
Pozostałe kapitały  1 1840%1 4550%1 9300%
Zyski zatrzymane679 67859% 647 32660%627 65759%
Udziały niekontrolujące5250%5460%1 1160%
Zobowiązania długoterminowe141 198 12% 258 930 24%259 423 25%
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji123 45911%243 80023%244 07823%
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych1 8320%4 0460%5 5621%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego320%840%2050%
Rozliczenia międzyokresowe6 2001%-  0%-  -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 6751%11 0001%9 5781%
Pozostałe zobowiązania długoterminowe-  0%-  -2 224-
Zobowiązania krótkoterminowe271 398 23%100 977 9%103 875 10%
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji122 88211%6820%-  0%
Zobowiązania handlowe6 3871%8 5971%10 0171%
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych8 1141%9 4571%9 9111%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego620%550%1540%
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych16 1541%2 8330%1 2500%
Rozliczenia międzyokresowe 7 1441% 7 2631%5 1150%
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 3330% 6210%1 3460%
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 110 32210% 71 4697%75 8077%
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży -  0% -  0%275-
Kapitał własny i zobowiązania razem1 157 848 100% 1 073 099 100%1 057 866 100%

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

PŁYNNOŚĆ, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI ORAZ RYZYKIEM FINANSOWYM GRUPY

Działalność Spółki oraz Grupy wiąże się z trzema rodzajami ryzyka finansowego: z ryzykiem rynkowym, kredytowym oraz ryzykiem utraty płynności. Szczegóły w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym zostały przedstawione w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.

W 2016 r. ryzyko utraty płynności przez Spółkę, rozumiane jako brak możliwości terminowego regulowania zobowiązań, było znikome ze względu na posiadane istotne zasoby aktywów finansowych i uzyskiwanie dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które przekraczały wartość zobowiązań. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 2,1 na koniec 2016 r. oraz 4,9 na koniec 2015 r.

GPW zarządza płynnością finansową zgodnie z przyjętymi przez Zarząd „Zasadami lokowania środków płynnych”. Zgodnie z tym dokumentem, procesy inwestowania wolnych środków uzależnione są od terminów wymagalności zobowiązań, tak by ograniczać ryzyko utraty płynności jednostki dominującej i jednocześnie maksymalizować jej przychody z działalności finansowej. W praktyce oznacza to, że środki płynne Spółki lokowane są w lokaty bankowe, a przeciętne duration portfela aktywów finansowych wynosiło na koniec 2016 roku ok. 66 dni, natomiast na koniec 2015 roku ok. 120 dni.

Na 31 grudnia 2016 roku GPW S.A. nie stosowała już rachunkowości zabezpieczeń. Na dzień 31 grudnia 2015 r. przedmiot zabezpieczenia stanowiły przepływy pieniężne wynikające z umowy nabycia licencji i dostawę nowego systemu transakcyjnego (UTP-Derywaty). Jednakże 28 czerwca 2016 r. GPW i NYSE Euronext podpisały porozumienie, na mocy którego GPW będzie korzystać z dotychczasowej wersji systemu UTP co najmniej do 2020 r. Po tym okresie zostanie podjęta decyzja odnośnie zakupu nowego systemu. W związku z powyższym, w 2016 r. GPW zaprzestała klasyfikacji dedykowanej kwoty w EUR jako instrumentu zabezpieczającego ryzyko zmienności przepływów pieniężnych przyszłego zobowiązania.

W ocenie Zarządu proces zarządzania zasobami finansowymi oraz ryzykiem finansowym w Spółce jest efektywny i gwarantuje możliwość terminowej realizacji zobowiązań.

Nie zidentyfikowano zagrożeń związanych z możliwością utraty płynności przez Spółkę.

Ryzyka wynikające z posiadania instrumentów finansowych zostały opisane w nocie 3 do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

W 2016 r. Grupa uzyskała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej o wartości 205,8 mln zł, w porównaniu do dodatnich przepływów w wysokości 93,1 mln zł w 2015 r.

Przepływy z działalności inwestycyjnej w 2016 r. osiągnęły ujemną wartość równą 14,5 mln zł, co było związane głównie z inwestycjami w GPW związane z projektem dostosowania systemu UTP do MIFID II. Ujemne przepływy inwestycyjne o wartości 14,6 mln zł w 2015 r. były głównie związane inwestycjami w wartości niematerialne i prawne w Grupie TGE.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej w 2016 r. miały wartość ujemną i były głównie kształtowane przez wypłatę dywidendy przez GPW o wartości 99,1 mln zł i spłatę odsetek w kwocie 5,8 mln zł z tytułu emisji obligacji. Na przepływy pieniężne z działalności finansowej w 2015 r. o wartości minus 107,2 mln zł miała wpływ wypłata dywidendy dla akcjonariuszy GPW o wartości 100,7 mln zł, oraz płatności dotyczące odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 6,7 mln zł.

Skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy

 Przepływy za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia
tys. zł201620152014
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej205 81493 090161 669
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(14 456)(14 631)(23 146)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(104 930)(107 163)(60 450)
Zwiększenie (zmniejszenie) środków pieniężnych netto86 428 (28 704)78 073
Przeniesienie do pozycji aktywa przeznaczone do sprzedaży-   -   (565)
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach(7)55 29
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu360 393 389 042 311 505
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu446 814 360 393 389 042

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

NAKŁADY INWESTYCYJNE

W 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły łącznie 23,6 mln zł, z czego 13,7 mln zł stanowiły nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, a 9,9 mln zł na wartości niematerialne. Nakłady inwestycyjne Grupy w 2015 r. wyniosły łącznie 30,8 mln zł, z czego 23,9 mln zł stanowiły nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, a 6,9 mln zł na wartości niematerialne.

Wydatki inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w 2016 r. dotyczyły w szczególności nakładów inwestycyjnych w GPW dotyczących utrzymania infrastruktury IT oraz sprzętu informatycznego przygotowującego GPW do spełnienia wymogów MIFID II oraz wartości niematerialnych i prawnych w Grupie TGE związanych z wdrożeniem systemów transakcyjnego oraz rozliczeniowego.

Wydatki inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w 2015 r. dotyczyły w szczególności nakładów inwestycyjnych w Grupie TGE związanych m.in. zakupem infrastruktury na potrzeby nowego systemu notującego i rozliczeniowego, przystąpieniem do Price Coupling of Regions (PCR) oraz uruchomieniem łącza LITPOL.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość zakontraktowanych zobowiązań inwestycyjnych dotyczących rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 811,0 tys. zł i dotyczyła przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku GPW.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość zakontraktowanych zobowiązań inwestycyjnych dotyczących wartości niematerialnych wynosiła  527,0 tys. zł i dotyczyła głównie usług wdrożeniowych systemu finansowo – księgowego – modułu controllingowego oraz wdrożenia systemu obiegu dokumentów w GPW.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość zakontraktowanych zobowiązań inwestycyjnych dotyczących rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 1 094 tys. zł i dotyczyła głównie przebudowy pomieszczeń w budynku GPW.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość zakontraktowanych zobowiązań inwestycyjnych dotyczących wartości niematerialnych wynosiła 13 884 tys. zł i dotyczyła głównie systemów: UTP-Derywaty, Elektronicznego Obiegu Dokumentów, licencji na produkty Microsoft, systemu notującego i rozliczeniowego Grupy TGE oraz systemu AX w GPW CU.