Charakterystyka Grupy Kapitałowej GPW

Narzędzia strony

GPW to silna i prestiżowa instytucja o znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej. Od 25 lat zapewniamy polskim i europejskim firmom dostęp do kapitału oraz dostarczamy zaplecze edukacyjne, przyczyniając się tym samym do postępu gospodarczego i społecznego.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i należy do największych giełd w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”), która organizuje obrót instrumentami finansowymi, a poprzez liczne inicjatywy edukacyjne dba o szerzenie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie. GPW to najważniejsze źródło pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw i samorządów w regionie, które przyczynia się do dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, nowych miejsc pracy, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i w efekcie wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa. Obecność na rynku kapitałowym przynosi polskim przedsiębiorcom także inne korzyści takie jak wzrost rozpoznawalności, wiarygodności, efektywności i przejrzystości zarządzania.

Warszawską Giełdę charakteryzuje największa kapitalizacja spośród wszystkich giełd Europy Środkowo-Wschodniej – 131 mld EUR. Jest to także jeden z największych rynków Europy, na którym notowanych jest 893 spółek krajowych i zagranicznych, a atrakcyjna oferta w każdym roku przyciąga nowych przedsiębiorców, plasując GPW na 4 miejscu pod względem liczby debiutujących spółek w Europie. Kapitał pozyskany na GPW przez przedsiębiorców w 2016 r. osiągnął wartość 127 mln EUR, najwięcej spośród wszystkich giełd w regionie, klasyfikując GPW na 8 miejscu w Europie pod tym względem.

Kapitalizacja giełd w regionie CEE na koniec 2016 r. [mld euro]

Kapitalizacja giełd w regionie CEE na koniec 2016 r. [mld euro]

Źródło: FESE

Liczba spółek notowanych na giełdach w Europie na koniec 2016 r.

Liczba spółek notowanych na giełdach w Europie na koniec 2016 r.

Źródło: FESE

Wartość ofert IPO na giełdach w Europie w 2016 r. [mln euro]

Wartość ofert IPO na giełdach w Europie w 2016 r. [mln euro]

Źródło: FESE

Liczba ofert IPO na giełdach w Europie w 2016 r

.

Liczba ofert IPO na giełdach w Europie w 2016 r.

Źródło: FESE, dane FESE nie uwzględniają debiutów na rynku NewConnect, ani przejść z rynku NC na Główny Rynek.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie składała się z jednostki dominującej i 4 spółek zależnych, które są objęte konsolidacją. GPW ma udziały w 3 spółkach stowarzyszonych.

Grupa Kapitałowa GPW i jednostki stowarzyszone

Grupa kapitałowa i jednostki stowarzyszone

Przedmiot działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej GPW

Nazwa spółki zależnejProfil działalności
BondSpot S.A.Koncentruje swoją działalność na obrocie skarbowymi i nieskarbowymi dłużnymi papierami wartościowymi. Treasury BondSpot Poland, prowadzony przez BondSpot posiada status autoryzowanego przez Ministerstwo Finansów i Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych rynku elektronicznego obrotu skarbowymi papierami wartościowymi.
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE)Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce, na której przedmiotem obrotu są towary giełdowe: energia elektryczna, gaz ziemny, limity wielkości emisji zanieczyszczeń oraz prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii elektrycznej, świadectw pochodzenia biogazu oraz świadectw efektywności energetycznej; prowadzi Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE i w wysokosprawnej kogeneracji oraz z biogazu rolniczego, a także dla świadectw efektywności energetycznej oraz prowadzi Rejestr Gwarancji Pochodzenia, a także uruchomiła Rynek Instrumentów Finansowych
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT, spółka zależna TGE)Prowadzi izbę rozliczeniowo-rozrachunkową dla transakcji, których przedmiotem są towary giełdowe oraz instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi
InfoEngine S.A. (spółka zależna TGE)Prowadzi elektroniczną platformę obrotu towarami w segmencie OTC i świadczy usługi na rzecz uczestników rynku energii elektrycznej
GPW Benchmark S.A. (dawniej GPW Centrum Usług S.A.)Spółka docelowo będzie pełnić funkcję organizatora i administratora fixingu stawek WIBID i WIBOR
Instytut Analiz i Ratingu S.A. (IAiR)Planuje działalność w zakresie przygotowywania i publikacji ratingów dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych. GPW jest w trakcie poszukiwania partnerów/inwestorów do tego przedsięwzięcia

[17] Akcje GPW zadebiutowały na Giełdzie 9 listopada 2010 r.
[18] W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
[19] Z zysku za rok poprzedni
[20] Wypłacona dywidenda / kurs akcji z dnia odcięcia prawa do dywidendy
[21] W odniesieniu do ceny w IPO dla inwestorów detalicznych (43,00 zł)
[22] (Roczna zmiana ceny akcji + dywidenda na akcję) / kurs akcji na koniec wcześniejszego okresu
[23] Akcje znajdujące się w wolnym obrocie (bez m. in. akcji w posiadaniu Skarbu Państwa i inwestorów strategicznych)
[24] W ramach arkusza zleceń (transakcje sesyjne; bez uwzględniania transakcji pakietowych)
[25] Wartość obrotów (dla 2010 r. uroczniona) / średnia kapitalizacja z początku i końca okresu

GPW posiada także 19,98% udziałów w spółce InfoStrefa S.A. (wcześniej Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A.), 10% udziałów w giełdzie ukraińskiej INNEX PJSC, 1,3% udziałów w giełdzie rumuńskiej S.C. SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A oraz prowadzi przedstawicielstwo w Londynie. Jednostka dominująca nie posiada oddziałów ani zakładów.

Towarowa Giełda Energii S.A. („TGE”), spółka zależna, w której GPW posiada 100% udziałów, jest pionierem wdrażania nowatorskich rozwiązań z zakresu obrotu towarami giełdowymi. TGE prowadzi rynki, w których uczestniczą największe przedsiębiorstwa z sektora energetycznego w Polsce. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia, uprawnieniami do emisji CO2 oraz kontrakty futures na energię elektryczną. TGE prowadzi ponadto Rejestr Świadectw Pochodzenia i Rejestr Gwarancji Pochodzenia oraz, za pośrednictwem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT), dokonuje rozliczeń transakcji zawieranych na rynku towarowym i finansowym TGE.

Oferta produktowa na TGE zbliżona jest do najbardziej rozwiniętych giełd towarowych na rynkach państw Unii Europejskiej. Wolumen obrotów energią elektryczną i gazem pozycjonuje polską giełdę nie tylko jako największą w regionie, ale także jako duży podmiot w skali europejskiej. Biorąc pod uwagę fakt, że produkty oferowane na TGE dotyczą wyłącznie rynku polskiego, a giełdy europejskie niejednokrotnie łączą wolumen obrotu z wielu państw na wspólnej platformie, wielkość obrotu na TGE potwierdza jej silną pozycję.

Usługi posttransakcyjne dla rynku finansowego prowadzonego przez GPW i BondSpot, na które składają się usługi depozytowe, rozliczeniowe i rozrachunkowe, oferowane są przez spółkę stowarzyszoną GPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) i jej spółkę zależną KDPW_CCP S.A.