Dialog i relacje z rynkiem

Zgodnie z założeniami strategii CSR jednym z podstawowych celów Grupy Kapitałowej GPW jest kształtowanie kultury korporacyjnej i odpowiednich postaw uczestników rynków kapitałowegoi towarowego w Polsce w oparciu o wysokie standardy ładu korporacyjnego i komunikacyjnego. Realizacja tego celu odbywa się poprzez działanie prowadzone we współpracy i dialogu z interesariuszami rynku kapitałowego i towarowego.

Nowa dokumentacja stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

Ważnym projektem prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w obszarze dialogu i relacji z uczestnikami rynku była modyfikacja regulacji odnośnie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

Publikacja „Nowej dokumentacji stawek referencyjnych” stanowi ważny krok w drodze do skutecznego dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do europejskich i światowych standardów. Dalsze działania w tym kierunku będziemy podejmować angażując kluczowych interesariuszy, takich jak NBP, KNF, UOKIK oraz instytucje rynku finansowego.

30 listopada 2017 r. organizator Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR GPW Benchmark opublikował „Nową dokumentację stawek referencyjnych”, która wejdzie w życie 1 lutego 2018 r. W jej skład wchodzą „Kodeks postępowania uczestników Fixingu WIBID i WIBOR” oraz „Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR”.

schodyKodeks postępowania reguluje relacje między GPW Benchmark, a bankami będącymi uczestnikami Fixingu stawek referencyjnych. Dokument prezentuje zakres rekomendowanych przez GPW Benchmark polityk, procedur i standardów postępowania banków, zgodnych z wymaganiami europejskiej reformy wskaźników referencyjnych.

Regulamin stawek referencyjnych jest dokumentem określającym zasady opracowywania wspomnianych stawek referencyjnych i ich publikacji oraz zasady ich stosowania przez użytkowników, takich jak na przykład instytucje kredytowe, emitenci papierów wartościowych czy fundusze inwestycyjne. Nowa dokumentacja stawek referencyjnych zastąpiła dotychczas obowiązujący „Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR”. Zmiana dokumentacji wynikała również z konieczności dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.

Program „Ambasador GPW”

24 maja 2017 r. zakończyła się pierwsza edycja programu Ambasador GPW, trwającego od marca 2016 r. Stworzenie Programu „Ambasador GPW” było odpowiedzią na konsultacje rynkowe z bankami i domami maklerskimi, które zostały przeprowadzone w 2015 r. Na podstawie analizy wyników konsultacji w 2016 roku wdrożono przedmiotowy program do realizacji oraz kontynuowano go w I półroczu 2017 r.

Program Ambasador GPW miał na celu promowanie rynku kapitałowego wśród doradców bankowych, tak by ci mogli szerzyć wiedzę na temat możliwości inwestowania na GPW wśród swoich Klientów indywidualnych, a także innych pracowników banku.

Program Ambasador GPW skierowany był do wyselekcjonowanego grona doradców bankowych, wybranych w procesie rekrutacyjnym wspólnie z bankiem. W programie udział wzięło 53 uczestników z 11 banków (Bank Citi Handlowy, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Getin Noble Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Raiffeisen Polbank, Bank BGŻ BNP Paribas, Alior Bank, mBank, ING Bank Śląski). Uczestnikami Programu byli przede wszystkim doradcy bankowi, a do wykładów zaangażowani zostali praktycy rynkowi, którzy przekazywali przede wszystkim wiedzę praktyczną, a nie tylko merytoryczną.

Spotkania przedstawicieli GPW z Ambasadorami odbywały się cyklicznie, tak by móc na bieżąco monitorować rozwój Programu oraz na bieżąco reagować na sugestie i uwagi uczestników. Ambasadorowie GPW z racji dużej interakcji z klientami na bieżąco przekazywali informację zwrotną na temat oczekiwań klientów indywidualnych do GPW. Tematyka spotkań obejmowała wszystkie obszary związane z produktami notowanymi na GPW oraz z procesem emisji akcji i obligacji.

Program Ambasador GPW otrzymał bardzo wysokie oceny uczestników. Doceniono, zalety przygotowania przez Giełdę Papierów Wartościowych merytorycznego programu dedykowanego doradcom bankowym, który podniósł ich wiedzę dotyczącą zagadnień rynku kapitałowego.

Wprowadzenie regulacji MIFID2

W 2017 r. prowadzone były regularne spotkania projektowe z szerokim gronem uczestników rynku giełdowego, zarówno kasowego, jak i towarowego w zakresie przygotowania i wprowadzenia regulacji dotyczących obrotu giełdowego w związku z koniecznością wdrożenia rozwiązań przewidzianych w:

 • Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa MiFID2),
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych (Rozporządzenie MiFIR), oraz
 • przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie lub w związku z ich wdrożeniem (pakiet MiFID2/ MiFIR).

Na spotkania zapraszani byli również dostawcy systemów informatycznych dla domów maklerskich.

spiralDodatkowo prowadzone konsultacje w szczególności dotyczyły animatorów rynku w zakresie zmian warunków wspomagania płynności po wprowadzeniu wymogów MiFID2 oraz nowych programów zachęt nakierowanych na podniesienie płynności na rynkach GPW. Miejsce miały również spotkania robocze z przedstawicielami Izby Domów Maklerskich oraz biur maklerskich i banków w tematyce wprowadzenia przez GPW usługi dystrybucji „Key Information Documents” dla produktów strukturyzowanych i giełdowych instrumentów pochodnych.

Ponadto w ramach konsultacji rynkowych prowadzonych przez TGE, w marcu 2017 roku odbyła się debata „Uwarunkowania dyrektywy MiFID2 i jej wpływ na rynki towarowo-finansowe w Polsce”, a także miały miejsce liczne spotkania w ramach Komitetów Rynku Gazu i Energii.

Komitety konsultacyjne

Oprócz dialogu z interesariuszami prowadzonego w sposób nieregularny, przy okazji istotnych decyzji biznesowych, GPW prowadzi stałe konsultacje z uczestnikami rynku w ramach działalności Komitetów Konsultacyjnych, powołanych w 2013 r. Funkcjonują one jako kolegia doradcze w kluczowych obszarach działania GPW. W skład komitetów wchodzą przedstawiciele poszczególnych środowisk działających w obrębie polskiego rynku kapitałowego, czyli inwestorzy, przedstawiciele emitentów, domów maklerskich i funduszy, przedstawiciele środowiska naukowego, prawnicy, a także reprezentanci KNF. Konsultacja decyzji biznesowych Giełdy z gremium Komitetów pozwala na wypracowanie optymalnych rozwiązań z punktu widzenia wszystkich grup interesariuszy GPW.

Na koniec 2017 r. przy GPW działały następujące Komitety:

 • Komitet ds. rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu - Rada Autoryzowanych Doradców
 • Komitet ds. Strategii
 • Komitet ds. Compliance
 • Komitet ds. Dobrych Praktyk
 • Komitet ds. rynku instrumentów pochodnych
 • Komitet ds. rynku papierów dłużnych
 • Komitet ds. rynku papierów udziałowych
 • Komitet Indeksów Giełdowych.

Dodatkowe dwa komitety funkcjonują w ramach rynku towarowego:

 • Komitet Rynku Gazu – od 2014 r. pełni funkcję doradczą w wypracowaniu rozwiązań dla stworzenia przyjaznego otoczenia dla rozwoju giełdowego obrotu gazem ziemnym. W 2017 roku TGE kontynuowała prace konsultacyjne w ramach Komitetu Rynku Gazu. Odbyły się dwa posiedzenia, które zgromadziły każdorazowo 20 osób. Komitet pełni funkcję doradczą w wypracowaniu rozwiązań dla stworzenia przyjaznego otoczenia dla rozwoju giełdowego obrotu gazem ziemnym.
 • Komitet Rynku Energii – komitet powołany 2015 r., w którego skład wchodzą członkowie giełdy oraz przedstawiciele TGE i IRGiT. Do zadań Komitetu należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących założeń rozwoju towarów giełdowych, będących przedmiotem obrotu na TGE. W 2017 r. odbyły się dwa spotkania konsultacyjne, które zgromadziły każdorazowo 60 uczestników.