Działalność edukacyjna

Zgodnie z założeniami strategii CSR Grupy GPW edukacja jest podstawą budowania zaufania społeczeństwa do rynku kapitałowego i towarowego oraz instytucji działających w ich obrębie. Dlatego podstawowym celem Grupy GPW jest kształtowanie kultury inwestowania przy jednoczesnym budowaniu świadomości w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego i towarowego, w celu zachęcenia Polaków do lokowania oszczędności i zachęcania przedsiębiorców do pozyskiwania kapitału na rozwój na rynku kapitałowym.

Fundacja GPW

Zarówno Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i jej spółki zależne: Towarowa Giełda Energii oraz BondSpot od wielu lat prowadzą kampanie edukacyjne w zakresie rynku kapitałowego, towarowego i instrumentów dłużnych, adresowane do młodzieży szkolnej i studentów oraz inwestorów i profesjonalistów. W celu zwiększenia zasięgu i efektywności realizowanych inicjatyw edukacyjnych oraz uzyskania efektu synergii, w maju 2015 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW powołały Fundację GPW.

Głównym celem Fundacji GPW jest rozwój i adaptacja oferty edukacyjnej Grupy Kapitałowej GPW w obszarze zagadnień dotyczących rynku finansowego, rynku towarowego i instrumentów dłużnych oraz szeroko pojętej edukacji ekonomicznej.

Świadomi, wyposażeni w odpowiednie narzędzia i wiedzę inwestorzy oraz inni uczestnicy rynków prowadzonych przez Grupę GPW, budują ich wartość i wiarygodność, jednocześnie zwiększając poziom zaufania społecznego.

bell2Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację i realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz inwestorów i profesjonalistów działających na rynkach finansowym i towarowym.

Projekty i inicjatywy edukacyjne zrealizowane przez Fundację GPW oraz GPW w 2017 r.:

 • Go4Poland - Wybierz Polskę! – program ma na celu poszukiwanie talentów wśród polskich studentów edukujących się na uczelniach zagranicznych i zachęcenie ich do pracy w polskich firmach i instytucjach. W zakresie realizacji założeń Programu, Fundacja GPW współpracuje zarówno ze środowiskiem biznesu i administracji jak i z inicjatywami studenckimi – studentami, kołami i stowarzyszeniami, które swoimi działaniami promują ideę powrotu do Polski i budowania kariery w polskich firmach i jednostkach administracji publicznej. W Programie mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata, w tym studenci biorący udział w wymianach studenckich na uczelniach zagranicznych i polscy studenci wywodzący się z Polonii, przy czym osoby takie muszą znać język polski w stopniu zaawansowanym. Program Go4Poland-Wybierz Polskę! jest platformą umożliwiającą kontakt polskich studentów i absolwentów zagranicznych uczelni z firmami i jednostkami oferującymi płatne staże. Fundacja rozpoczęła realizację drugiej edycji programu w 2016 roku. Najważniejsza część programu tj. warsztaty oraz konferencja wieńcząca drugą edycję zostały zrealizowane w czerwcu 2017 r., staże realizowane były od czerwca do września 2017 r. Laureatami II edycji programu zostało 118 studentów, natomiast w konferencji wzięły udział 153 osoby.
 • Wizyty szkolne na GPW – dzięki opracowanemu internetowemu systemowi rezerwacji wizyt szkolnych, który dostępny jest na witrynie GPW, umożliwiono nauczycielom samodzielną rezerwację oraz potwierdzanie dogodnych terminów wizyt szkolnych. W ramach programu wizyty odbywa się prelekcja prowadzona przez pracownika Fundacji oraz pokaz multimedialnej lekcji dla młodzieży. Dzięki tej inicjatywie w 2017 r. Giełdę odwiedziło ok. 5 000 uczniów podczas 141 wizyt. W bazie internetowej Fundacji jest obecnie zarejestrowanych prawie 300 nauczycieli.
 • Szkolenia produktowe – szkolenia w siedzibie GPW realizowane przez Fundację we współpracy z Domami Maklerskimi - Członkami GPW kierowane są do aktualnych oraz potencjalnych inwestorów giełdowych oraz innych zainteresowanych. Tematyka zrealizowanych szkoleń obejmowała instrumenty finansowe notowane na GPW. W 2017 r. łącznie zostało zorganizowanych siedem szkoleń produktowych. Ponadto eksperci giełdowi przeprowadzili prelekcje na temat giełdy i notowanych instrumentów w ramach konferencji naukowych w ośrodkach akademickich na terenie kraju oraz dla studenckich grup zorganizowanych odwiedzających GPW. Łącznie w szkoleniach produktowych oraz inicjatywach kierowanych do studentów udział wzięło ok 1000 uczestników.
 • Gra „Turbo wyzwanie” – konkurs edukacyjny zrealizowany we współpracy z ING Securities, którego przedmiotem było inwestowanie wirtualnych środków pieniężnych w notowane na giełdach certyfikaty ING Turbo, akcje oraz ETFy. Celem konkursu była edukacja inwestorów oraz popularyzacja giełdowych produktów strukturyzowanych. Do udziału w konkursie zarejestrowało się 1451 osób, a w okresie gry min. 1 transakcję wykonało 1308 osób.
 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) – projekt edukacyjny skierowany do młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej. XVI edycja projektu została zorganizowana przez Giełdę we współpracy z Fundacją GPW oraz Fundacją im. Lesława A. Pagi. SIGG ma postać internetowej gry inwestycyjnej. Uczniowie pod opieką nauczyciela zakładają swoje zespoły (od 2 do 4 osób). Każdy Zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy najpierw poznają instrumenty finansowe notowane na warszawskiej giełdzie: akcje, ETF-y i kontrakty, a następnie wspólnie, na rachunku inwestycyjnym, dokonują wirtualnych transakcji. Gracze wykorzystują wirtualne pieniądze, ale zlecenia realizowane są na podstawie pochodzących z rzeczywistego rynku ofert kupna i sprzedaży. Zadaniem zespołów jest pomnożenie posiadanych środków.

  Gra podzielona jest na trzy etapy:
  • Etap 1: transakcje na akcjach i ETF-ach (20 listopada 2017 r. – 5 stycznia 2018 r.)
  • Etap 2: transakcje na kontraktach terminowych (26 lutego – 16 marca 2018 r.),
  • Finał w Sali Notowań GPW (11 kwietnia 2018 r.).

W XVI edycji projektu uczestniczy ponad 18 tys. uczniów, ponad 6 tys. zespołów z 718 szkół pod opieką 900 nauczycieli.

 • Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) - program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i obecnie realizowany jest na ponad 120 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów i nauczycieli akademickich. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy o rynku finansowym. W 2017 r. Fundacja GPW kontynuowała współpracę z organizatorami oraz wzięła udział w Radzie Konsultacyjnej Programu NZB. Zorganizowano 27 wykładów dotyczących długoterminowego inwestowania pt. "Nie stój inwestuj", które były prowadzone przez wykładowców Szkoły Giełdowej oraz ekspertów giełdowych. W wykładach udział wzięło 1321 studentów.
 • Konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz licencjacką o nagrodę Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych – w 2017 roku GPW ogłosiła kolejną edycję konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie studentów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu. Do udziału w konkursie zgłoszono łącznie 50 prac (33 prace magisterskie oraz 17 prac licencjackich). Nagrody i wyróżnienia w konkursie zostały wręczone 18 grudnia 2017 roku, podczas uroczystości, która miała miejsce na Sali Notowań GPW.
 • Letnia Szkoła Giełdowa On-Line - Fundacja GPW we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Giełdowych zrealizowała cykl szkoleń internetowych pod hasłem: „Letnia Szkoła Giełdowa on line”. Odbyło się łącznie 10 szkoleń w okresie od 05.07-06.09.2017. Program kierowany był do początkujących inwestorów giełdowych z całej Polski. W szkoleniach udział wzięło łącznie 983 unikalnych uczestników. Do współpracy w ramach projektu zaproszeni zostali prelegenci z Domów Maklerskich – Członków GPW: Noble Securities, ING Securities, DM BOŚ, DM mBanku, DM BZ WBK oraz bloger finansowy Albert Rokicki – longterm.pl. Średnio w poszczególnych szkoleniach udział brało około 245 osób.
 • „Złap byka za rogi – giełdowa konferencja dla licealistów” - Fundacja GPW, Fundacja Społeczności Liceum Batorego oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przygotowały konferencję ”Złap byka za rogi – giełdowa konferencja dla licealistów”, która odbyła się w sobotę 2 grudnia 2017 roku, o godz. 9:00 w siedzibie II LO im. S. Batorego w Warszawie, przy ulicy Myśliwieckiej 6. Celem konferencji było przybliżenie młodzieży warszawskich szkół ponadgimnazjalnych tematyki rynków kapitałowych, giełdy papierów wartościowych, jak i możliwości rozwoju kariery w tych obszarach. Patronat nad wydarzeniem objęły Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kancelaria Weil, Gotshal & Manges LLP. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczniów oraz kilkunastu nauczycieli warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.
 • Kongres Edukacji Finansowej - z inicjatywy czterech Fundacji: Warszawskiego Instytutu Bankowości, Fundacji GPW, Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy 28 marca 2017 r. odbyła się I edycja Kongresu Edukacji Finansowej na PGE Narodowym w Warszawie. Udział w wydarzeniu wzięło ok. 350 przedstawicieli reprezentujących 100 instytucji i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń.

Podczas premierowej edycji Kongresu odbyły się m.in. wystąpienia ekspertów na temat najnowszych rozwiązań w zakresie edukacji finansowej, przedsiębiorczości, długoterminowego oszczędzania oraz inwestowania. Wydarzenie otworzyła debata "Konsument XXI wieku - wyzwania edukacji finansowej", w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, GPW, ZBP, Citi Handlowy oraz Deloitte Advisory. Ponadto z inicjatywy Fundacji GPW, Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz Koła Naukowego INDEX odbyła się dyskusja pt. "Po pierwsze nie trać, czyli o inwestowaniu na rynku kapitałowym". Elementem towarzyszącym Kongresowi było centrum wystawiennicze - Aleja Edukacji Finansowej, w ramach której organizatorzy Forum oraz inne instytucje prezentowały swoje projekty edukacyjne.

W roku 2017 GPW współpracowała z Domami Maklerskimi - Członkami GPW w ramach realizowanych ogólnopolskich cykli szkoleniowych:

 • Cykl szkoleń pod hasłem "Hossa po godzinach” oraz "Emerytura z Hossą" realizowany we współpracy z Domem Maklerskim BOŚ, który obył się łącznie w 18 miastach na terenie kraju
 • Cykl szkoleń pod hasłem "#InwestStory" realizowany we współpracy z Domem Maklerskim Noble Securities. W ramach cyklu odbyło się 9 spotkań na terenie kraju.
 • Cykl szkoleń pod hasłem "Tour de POK" realizowany we współpracy z Domem Maklerskim mBanku. W ramach cyklu odbyło się łącznie 15 szkoleń.

We wszystkich realizowanych cyklach szkoleniowych uczestniczyli eksperci z Działu Rozwoju Rynku GPW. Łącznie w wymienionych powyżej szkoleniach udział wzięło udział ok. 3400 osób.

Szkola giełdowa

szkołaFlagowy program edukacyjny prowadzony przez kilkanaście lat przez GPW. Od roku 2016 projekt koordynowany jest przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach projektu Szkoły Giełdowej Fundacja oferuje kursy na dwóch poziomach zaawansowania – „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz „Giełda dla średniozaawansowanych”.

W programie „Podstawy inwestowania na giełdzie” zawarte zostały najważniejsze i najbardziej praktyczne zagadnienia z punktu widzenia początkujących inwestorów giełdowych. Podczas wykładów szczegółowo omawiane są zasady funkcjonowania giełdy i przebieg sesji giełdowej. Prezentowane są czynniki ekonomiczne mające wpływ na giełdę, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej w kraju, jak i za granicą. Okazją do zdobycia kluczowych informacji na temat zasad inwestowania są wykłady poświęcone wyborowi i ocenie spółek, korzystaniu z informacji finansowych oraz zasadom zarządzania portfelem papierów wartościowych. Program obejmuje 14 godzin zajęć podzielonych na 5 wykładów.

Kurs „Giełda dla średniozaawansowanych” przeznaczony jest dla osób mających już podstawową wiedzę i dla praktykujących inwestorów. Kurs pomaga w usystematyzowaniu i pogłębieniu wiedzy na temat instrumentów pochodnych - opcji i kontraktów terminowych dostępnych na warszawskiej giełdzie, a także certyfikatów turbo. Wykład "Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę" ma na celu uświadomienie słuchaczom znaczenia prawidłowej diagnozy sytuacji makroekonomicznej i jej właściwej prognozy do wyznaczania średnioterminowej strategii inwestycyjnej. W ramach wykładu "Analiza fundamentalna" uczestnicy zapoznają się z metodami wyceny spółek z wybranych branż gospodarki, a podczas zajęć poświęconych analizie technicznej, uczą się badać zachowania rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, a tym samym przewidywać przyszłe trendy rynkowe.

W 2017 roku Fundacja rozpoczęła również organizację tzw. „SmartLab” – specjalistycznych szkoleń w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych przeznaczonych dla inwestorów z większym doświadczeniem.

Do grona ośrodków realizujących kursy Szkoły Giełdowej w maju 2017 roku dołączyła Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki z siedzibą w Rzeszowie. Łącznie w projekt zaangażowanych jest 13 ośrodków w całej Polsce, a z kolejnymi Fundacja GPW prowadzi obecnie rozmowy mające na celu ich włączenie w projekt.

W 2017 roku zorganizowano łącznie 13 kursów (8 kursów „Podstawy inwestowania na giełdzie”, 4 kursy „Giełda dla średniozaawansowanych” oraz jeden kurs „SmartLab: kontrakty terminowe i opcje giełdowe”), w których wzięło udział 540 słuchaczy.

Respect Indeks

Projekt RESPECT Indeks jest flagową inicjatywą realizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach edukacji w obszarze społecznej odpowiedzialności spółek notowanych na parkiecie GPW i propagowania odpowiedzialnego inwestowania w Polsce.

Zainicjowany w 2009 r., jako pierwszy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, indeks spółek odpowiedzialnych był pierwszym tego rodzaju wskaźnikiem na polskim rynku i do dziś stanowi benchmark dla spółek giełdowych dążących do wzorcowych norm w obszarze CSR.

wskaznikWskaźnik obejmuje swoim portfelem spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami oraz uwzględniające w swojej działalności czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze (ESG). Badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych tworzących portfele indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloitte.

Wymagania indeksu są określone w taki sposób, aby uwzględnić specyfikę branżową spółek. Ankieta zawiera pytania dedykowane wszystkim spółkom, bądź jedynie spółkom prowadzącym określony rodzaj działalności, zgodnie z podziałem prowadzonym przez Giełdę: przemysł, finanse i usługi. Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych – pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek, lub do 10% w pozostałych przypadkach.

W trakcie jedenastu edycji badania, z których ostatnia odbyła się jesienią 2017 r., do składu indeksu RESPECT kwalifikowało się każdorazowo od 16 do 25 spółek. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przez firmę Deloitte, w skład XI edycji indeksu weszło 28 spółek, w tym trzy nowe: Agora, Inter Cars i mBank oraz dwie powracające - Bank Ochrony Środowiska i Jastrzębska Spółka Węglowa. W tegorocznej edycji RESPECT Index liczba zakwalifikowanych spółek jest najwyższa w historii. Od początku swojego istnienia indeks ewoluuje. Wymagania stawiane aplikującym do niego spółkom są stopniowo podnoszone tak, aby w coraz większym stopniu uwzględniać trendy właściwe dla dojrzałych rynków kapitałowych, sprostać oczekiwaniom interesariuszy, a także zapewnić pełen obraz sytuacji w zakresie raportowanych czynników ESG.

Obecnie kwestionariusz wykorzystywany w procesie kwalifikowania spółek zawiera następujące obszary badania:

 • Obszar Social (czynniki społeczne) – który obejmuje zagadnienia związane z: BHP, zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami z dostawcami, dialogiem z interesariuszami, raportowaniem społecznym;
 • Obszar Enviromental – który obejmuje zagadnienia związane z: zarządzaniem środowiskowym, ograniczaniem oddziaływania środowiskowego, bioróżnorodnością, aspektami środowiskowymi produktów/usług;
 • Obszar Governance – który obejmuje zagadnienia związane z: zarządzaniem strategicznym, corporate governance, zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem ryzykiem nadużyć, audytem wewnętrznym i systemem kontroli, relacjami z klientami.

Podsumowując minionych XI edycji, należy zaznaczyć, iż wzięło w nich udział ponad 40 podmiotów. W tegorocznej edycji pojawiły się 3 nowe spółki. Od samego początku istnienia indeksu nieprzerwanie obecnych w nim jest 8 spółek. To liderzy rynku, którzy, konsekwentnie udoskonalając działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu.

Warto również dodać, iż to sektor przemysłowy stanowi najliczniejszą grupę spółek notowanych w RESPECT Index. W tym roku blisko dwie trzecie składu indeksu – 17 z 28 notowanych spółek – reprezentuje ten sektor. Aż 8 spółek jest notowanych w RESPECT Index nieprzerwanie od I edycji badania, 5 z nich to spółki reprezentujące przemysł. Średnia liczba punktów wszystkich spółek wynosiła 62,42 na 90 możliwych. Wynik ten spadł blisko o 6 pkt. w stosunku do roku poprzedniego. Wynika to głównie ze zmian składu indeksu spowodowanego udziałem nowych spółek w notowaniu (3 nowe podmioty), brakiem udziału kilku stałych uczestników, a także niewielkiej modyfikacji kwestionariusza badania. W podziale na sektory średni wynik spółek reprezentujących przemysł wyniósł 62,50 pkt., finanse 63,55 pkt. oraz usługi 58,04 pkt.

Notowania RESPECT Indeksu potwierdzają także podstawowe idee odpowiedzialnego inwestowania, które zakładają, że inwestowanie w przedsiębiorstwa zarządzane w sposób zrównoważony i działające w poszanowaniu swojego otoczenia i wszystkich grup interesariuszy wiąże się z niższym ryzykiem i generuje wyższe niż przeciętne stopy zwrotu. Od pierwszej publikacji indeksu w dniu 19 listopada 2009 r. do końca 2017 r. stopa zwrotu RESPECT Indeks wyniosła 89%, podczas gdy w tym samym okresie stopa zwrotu z indeksu WIG była na poziomie 62%.

Notowania RESPECT Indeks i WIG [znormalizowane]

Działania edukacyjne na rynku towarowym

Działania edukacyjne adresowane do uczestników rynków są prowadzone również przez Towarową Giełdę Energii, której celem jest rozwój i promocja transparentnego obrotu produktami znajdującymi się w ofercie giełdy, a także zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z handlu na TGE. Działania adresowane są zarówno do uczestników rynku, jak i członków TGE.

W 2017 r. TGE przeprowadziła cykl szkoleń i egzaminów dla maklerów giełd towarowych. Celem szkoleń jest przygotowanie kandydatów na maklerów giełdowych do reprezentowania członka giełdy w transakcjach giełdowych na rynkach prowadzonych przez TGE. Każde szkolenie zakończone jest egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu i uzyskanie odpowiedniego certyfikatu, upoważniają maklera do dokonywania transakcji w imieniu członka giełdy. W ramach cyklu odbyło się 11 szkoleń, w tym na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) 9 natomiast na Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) - 3. W 2017 r. wydano 79 certyfikatów Maklera Giełdowego w tym 25 Certyfikatów dla maklerów, którzy zdali egzamin w języku angielskim.

W 2017 r. TGE kontynuowała również współpracę z uczelniami wyższymi organizując warsztaty nt. „Wpływ dyrektywy MIFID2 na funkcjonowanie rynków towarowo-finansowych w Polsce”.

Flagowym projektem TGE w tym obszarze jest współpraca z Fundacją im. Lesława A. Pagi przy projekcie „Akademia Energii”, którego celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej a osobami stojącymi dopiero u progu kariery w tym sektorze. W 2017 r., w ramach projektu „Energy Week”, organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki, działającym przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, TGE była Partnerem konferencji oraz gospodarzem warsztatów.

W czerwcu 2017 r., TGE we współpracy z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych (IRGiT), zorganizowała X edycję konferencji Forum Obrotu, która jest platformą wymiany opinii i tworzenia nowych rozwiązań we współpracy z bezpośrednimi uczestnikami rynków prowadzonych przez TGE. W ramach 3-dniowego spotkania odbyły się panele dyskusyjne, liczne prezentacje oraz zajęcia integracyjne.