Zgodnie z założeniami strategii CSR Grupy GPW edukacja jest podstawą budowania zaufania społeczeństwa do rynku kapitałowego i towarowego oraz instytucji działających w ich obrębie. Dlatego podstawowym celem Grupy GPW jest kształtowanie kultury inwestowania przy jednoczesnym budowaniu świadomości w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego i towarowego, w celu zachęcenia Polaków do lokowania oszczędności i zachęcania przedsiębiorców do pozyskiwania kapitału na rozwój na rynku kapitałowym.

FUNDACJA GPW

 

Świadomi, wyposażeni w odpowiednie narzędzia i wiedzę inwestorzy oraz inni uczestnicy rynków prowadzonych przez Grupę GPW, budują ich wartość i wiarygodność, jednocześnie zwiększając poziom zaufania społecznego.

 

Zarówno Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i jej spółki zależne: Towarowa Giełda Energii oraz BondSpot od wielu lat prowadzą kampanie edukacyjne w zakresie rynku kapitałowego, towarowego i instrumentów dłużnych, adresowane do młodzieży szkolnej i studentów oraz inwestorów i profesjonalistów. W celu zwiększenia zasięgu i efektywności realizowanych inicjatyw edukacyjnych oraz uzyskania efektu synergii, w maju 2015 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW powołały Fundację GPW. Od momentu jej powołania wszystkie działania edukacyjne realizowane w Grupie Kapitałowej GPW są realizowane poprzez Fundację lub pod jej bezpośrednim patronatem.

Głównym celem Fundacji GPW jest rozwój i adaptacja oferty edukacyjnej Grupy Kapitałowej GPW w obszarze zagadnień dotyczących rynku finansowego, rynku towarowego i instrumentów dłużnych oraz szeroko pojętej edukacji ekonomicznej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację i realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz inwestorów i profesjonalistów działających na rynkach finansowym i towarowym.

Główne działania edukacyjne Fundacji GPW koncentrują się na dwóch kierunkach: edukacji grup profesjonalnych, funkcjonujących na rynkach Grupy GPW (maklerzy, doradcy, członkowie giełd, przedstawiciele mediów) oraz edukacji grup nieprofesjonalnych, dla których rynek kapitałowy nie jest miejscem pracy (inwestorzy, uczniowie, studenci).

Projekty i inicjatywy edukacyjne zrealizowane przez Fundację GPW w 2015 r.:

 • Go4Poland - Wybierz Polskę! – program ma na celu poszukiwanie talentów wśród polskich studentów edukujących się na uczelniach zagranicznych i zachęcenie ich do pracy w polskich firmach i instytucjach. W ramach realizacji założeń programu pozyskano 11 partnerów oraz 8 podmiotów w charakterze ambasadorów instytucjonalnych. Zorganizowana została konferencja „Od rozwoju indywidualnego do rozwoju kraju”, w której wzięli udział prezesi największych spółek i firm działających w Polsce oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. W dniach 15-19 grudnia 2015 r. odbyły się warsztaty dla 90 laureatów Programu. Program będzie kontynuowany w 2016 r.
 • Wizyty szkolne na GPW – w połowie 2015 r. Fundacja GPW przejęła od Instytutu Rynku Kapitałowego organizację wizyt szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na Giełdzie. Opracowano również internetowy system rezerwacji wizyt, umożliwiający nauczycielom zarządzanie rezerwacjami terminów. Dzięki projektowi w 2015 r. Giełdę odwiedziło ok. 3 000 uczniów podczas 85 wizyt. W bazie internetowej Fundacji jest obecnie zarejestrowanych 70 szkół.
 • Szkolenia na temat rynku towarowego:
  • Seminarium „Kontrakty futures na energię elektryczną” zorganizowane we współpracy z TGE oraz Thomson Reuters we wrześniu 2015 r., w którym wzięło udział ok. 150 uczestników
  • Szkolenie „Warunki handlu energią na TGE” organizowane na zamówienie firmy EDF Polska SA w grudniu 2015 r.

Pozostałe szkolenia i inicjatywy edukacyjne zrealizowane przez GPW w 2015 r.:

 • Kapitał dla Rozwoju – projekt orgaznizowany przez GPW we współpracy z Marszałkami Województw, KDPW, Bankiem PKO BP i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, adresowany do polskich przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Cykl 16 spotkań zorganizowanych w największych miastach wojewódzkich w Polsce w okresie od maja do listopada 2015 r., był poświęcony roli rynków finansowych w pozyskiwaniu środków na realizację przedsięwzięć wspieranych przez fundusze unijne i miał na celu zachęcenie przedsiębiorstw i samorządów do pozyskiwania kapitału na rozwój poprzez rynek giełdowy. Łącznie w spotkaniach wzięło udział ponad 1 200 osób – przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni i mediów.
 • Konkurs Futures Masters – konkurs inwestycyjny zrealizowany w dniach od 26 stycznia do 27 lutego 2015 r. we współpracy z KDPW oraz 11 domami maklerskimi mający na celu edukacjęw obszarze inwestowania w instrumenty pochodne notowane na GPW i promocję tych instrumentów. W konkursie wzięło udział łącznie 8 441 osób z 10 miast w Polsce.
 • Konferencja „Derivatives – technicznie o pochodnych” – konferencja zorganizowana w maju 2015 r. poświęcona rynkowi instrumentów pochodnych GPW i wykorzystaniu analizy technicznej w inwestycjach na rynku terminowym, adresowana głównie do inwestorów indywidualnych. W ramach konferencji odbyły się warsztaty prowadzone przez krajowych strategów i analityków. W wydarzeniu wzięło udział 180 uczestników, 340 osób obserwowało je on-line.
 • Gra „ING Turbo” – konkurs edukacyjny zrealizowany we współpracy z ING Securities, którego przedmiotem było inwestowanie wirtualnych środków pieniężnych w notowane na giełdach certyfikaty ING Turbo, akcje oraz ETFy. Celem konkursu była edukacja inwestorów oraz popularyzacja giełdowych produktów strukturyzowanych. W konkursie udział wzięło 2 tys. osób.
 • Program „Fakultet” – cykl wykładów w formie fakultetu realizowany wspólnie z SGGW i Politechniką Warszawską „Instrumenty finansowe na GPW”. Program obejmował 12 wykładów na temat wskaźników, rynków giełdowych, notowanych instrumentów, a także podstaw analizy technicznej. We wszystkich wykładach wzięło udział ok. 100 studentów.
 • Szkolenia produktowe – szkolenia organizowane w siedzibie GPW oraz w ośrodkach akademickich na terenie Polski, których tematyka koncentruje się na instrumentach finansowych, w szczególności na instrumentach pochodnych i produktach strukturyzowanych. W 2015 r. łącznie zostało zorganizowanych 29 szkoleń, a średnia liczba uczestników w ramach jednego szkolenia wynosiła 90 osób (łącznie ok. 2 500 uczestników).
 • Akademia Tworzenia Kapitału – cykliczne spotkania odbywające się kilka razy w roku w największych miastach Polski organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, podczas których eksperci przekazują wiedzę dotyczącą rynku kapitałowego, notowanych instrumentów oraz technik inwestycyjnych. W 2015 r. w ramach ATK odbyły się dwa cykle – łącznie 12 szkoleń. Tematyka pierwszej edycji projektu dotyczyła inwestowania w produkty ETP na GPW. Druga edycja koncentrowała się na rynku surowców. Łączna liczba uczestników obu edycji wyniosła 713 osób.
 • Cykl szkoleń „Na Giełdę w 3 krokach” – ogólnopolski cykl 14 szkoleń realizowanych przez GPW we współpracy z DM PKO BP na temat podstaw inwestowania w instrumenty giełdowe. Łączna liczba uczestników – 1 599 osób.
 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) – projekt poświęcony inwestowaniu skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej, realizowany od 2002 r. we współpracy z Fundacją im. Lesława A. Pagi. SIGG od strony praktycznej uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie. W 2015 r. wzięło w nim udział ponad 18 tys. uczestników.

SZKOŁA GIEŁDOWA

Flagowy program edukacyjny prowadzony przez kilkanaście lat przez GPW – Szkoła Giełdowa, został rewitalizowany w styczniu 2014 r. W ramach projektu organizowane są kilkunastogodzinne kursy przeznaczone dla początkujących inwestorów, obejmujące zagadnienia takie jak: funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analizę spółek, sposoby oceny ryzyka oraz psychologię inwestowania. Kursy są organizowane cyklicznie w największych miastach Polski we współpracy z tamtejszymi uczelniami oraz w Warszawie – przez samą Giełdę. W 2015 r. w okresie czerwiec-grudzień dokonano gruntownej aktualizacji materiałów dydaktycznych Szkoły Giełdowej i opracowano podział na dwa poziomy zaawansowania – dla początkujących i średniozaawansowanych. Obecnie w projekcie bierze udział 6 ośrodków akademickich, a 3 kolejne są zainteresowane współpracą. W 2015 r. łącznie odbyło się 12 kursów, w których wzięły udział 454 osoby.

W ramach Szkoły Giełdowej realizowana jest również jej letnia edycja, która ma charakter szkoleń on-line. W 2015 r. w webinariach organizowanych w okresie wakacyjnym we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych oraz domami maklerskimi: Noble Securities, BZ WBK, ING, BOŚ, CDM Pekao i mBank wzięło udział 2 019 unikalnych użytkowników. Średnia liczba uczestników online na szkoleniach to 247 osoby, a średnia liczba rejestracji na szkolenie – 499.

RESPECT INDEKS

 

Zainicjowany w 2009 r., jako pierwszy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, indeks spółek odpowiedzialnych był pierwszym tego rodzaju wskaźnikiem na polskim rynku i do dziś stanowi benchmark dla spółek giełdowych dążących do wzorcowych norm w obszarze CSR.

 

Projekt RESPECT Indeks jest flagową inicjatywą realizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach edukacji w obszarze społecznej odpowiedzialności spółek notowanych na parkiecie GPW i propagowania odpowiedzialnego inwestowania w Polsce.

Wskaźnik obejmuje swoim portfelem spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami oraz uwzględniające w swojej działalności czynniki ekologiczne, społecznei pracownicze (ESG). Badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych tworzących portfele indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPWi Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloitte.

Wymagania indeksu są określone w taki sposób, aby uwzględnić specyfikę branżową spółek. Ankieta zawiera pytania dedykowane wszystkim spółkom, bądź jedynie spółkom prowadzącym określony rodzaj działalności, zgodnie z podziałem prowadzonym przez Giełdę: przemysł, finanse i usługi. Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych – pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek, lub do 10% w pozostałych przypadkach.

W trakcie dziewięciu edycji badania, z których ostatnia odbyła się jesienią 2015 r., do składu indeksu RESPECT kwalifikowało się każdorazowo od 16 do 24 spółek. Obecnie portfel indeksu liczy 23 spółki. Od początku swojego istnienia indeks ewoluuje. Wymagania stawiane aplikującym do niego spółkom są stopniowo podnoszone tak, aby w coraz większym stopniu uwzględniać trendy właściwe dla dojrzałych rynków kapitałowych, sprostać oczekiwaniom interesariuszy, a także zapewnić pełen obraz sytuacji w zakresie raportowanych czynników ESG. Również podczas IX edycji projektu RESPECT wprowadzono kilka zmian do kwestionariusza wykorzystywanego w procesie kwalifikowania spółek:

Obszar Social – do raportów, których opublikowanie stanowi wypełnienie kryteriów RESPECT dołączono raporty zintegrowane, tym samym poszerzając możliwość odwoływania się spółek do alternatywnych w stosunku do wytycznych Global Reporting Initiative (GRI) standardów raportowania.

Obszar Social – zestawienie analizowanych zagadnień zostało uzupełnione o pytanie dotyczące tematyki różnorodności (diversity) w miejscu pracy.

Obszar Governance – dodano pytanie odnoszące się do zagadnienia polubownego rozwiązywania sporów z interesariuszami, w tym kontrahentami czy klientami.

Wyniki badania przeprowadzonego w 2015 r. wskazują, że z roku na rok firmy wchodzące w skład RESPECT Indeksu coraz lepiej radzą sobie z wymaganiami z zakresu sfery ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Średni wynik uzyskiwany przez spółki w ciągu ostatnich trzech edycji projektu wzrósł z 64,08 punktów do 71,01, przy czym spółki mogły maksymalnie uzyskać 90 punktów.

Notowania RESPECT Indeksu potwierdzają także podstawowe idee odpowiedzialnego inwestowania, które zakładają, że inwestowanie w przedsiębiorstwa zarządzane w sposób zrównoważony i działające w poszanowaniu swojego otoczenia i wszystkich grup interesariuszy wiąże się z niższym ryzykiem i generuje wyższe niż przeciętne stopy zwrotu. Od pierwszej publikacji indeksu w dniu 19 listopada 2009 r. do końca 2015 r. stopa zwrotu RESPECT Indeks wyniosła 39,2%, podczas gdy w tym samym okresie stopa zwrotu z indeksu WIG20 była ujemna (-20,2%).

Notowania RESPECT Indeks i WIG (znormalizowane)

Notowania RESPECT Indeks i WIG

DZIAŁANIA EDUKACYJNE NA RYNKU TOWAROWYM

Działania edukacyjne adresowane do uczestników rynków są prowadzone również przez Towarową Giełdę Energii, której celem jest rozwój i promocja transparentnego obrotu produktami znajdującymi się w ofercie giełdy, a także zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z handlu na TGE. Działania adresowane są zarówno do uczestników rynku, jak i członków TGE.

W 2015 r. TGE przeprowadziła cykl szkoleń i egzaminów dla maklerów giełd towarowych. W ramach cyklu odbyło się 12 szkoleń i egzaminów na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) oraz 6 szkoleń i egzaminów na Rynku Instrumentów Finansowych (RIF). W 2015 r. TGE kontynuowała również współpracę z uczelniami wyższymi organizując warsztaty nt. roli giełd energii i rynków towarowych. Flagowym projektem TGE w tym obszarze jest współpraca z Fundacją im. Lesława A. Pagi przy projekcie Akademia Energii, którego celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej a osobami stojącymi dopiero u progu kariery w tym sektorze.

W czerwcu 2015 r., TGE, we współpracy z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych (IRGiT), zorganizowała ósmą edycję konferencji Forum Obrotu, która jest platformą wymiany opinii i tworzenia nowych rozwiązań we współpracy z bezpośrednimi uczestnikami rynków prowadzonych przez TGE.