Czynniki wewnętrzne – obszary strategii Grupy

Narzędzia strony

Grupa GPW podejmuje aktywne działania na rzecz pełnego wykorzystania potencjału i rozwoju swoich podstawowych rynków, tj. rynków akcji, długu, instrumentów pochodnych, towarowego i produktów informacyjnych. Celem jest w szczególności wzmocnienie kluczowych segmentów biznesu Giełdy i rozwój tych obszarów, w których GPW ma przewagi konkurencyjne i może efektywniej wykorzystać potencjał zarówno swoich pracowników, jak i posiadanych aktywów. W dalszej części niniejszego rozdziału zaprezentowane zostały kluczowe działania wynikające ze strategii GPW.2020 i zrealizowane w 2016 r., które wpływają na rozwój Grupy.

TECHNOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

 • 100-procentowa dostępność systemu transakcyjnego GPW – w 2016 r., podobnie jak w latach poprzednich, została utrzymana 100-procentowa dostępność usług świadczonych przez system transakcyjny GPW (definiowana jako możliwość składania zleceń, zawierania transakcji, wyznaczania kursu i publikacji informacji rynkowych). 
 • Kolokacja i usługi wspierające – usługa kolokacji została udostępniona klientom GPW w I kw. 2016 r, a pierwszy klient - ERSTE Securities Polska rozpoczął korzystanie z niej w kwietniu 2016 r. Usługa jest przeznaczona dla podmiotów wykorzystujących automatyczne systemy handlu, chcących zagwarantować sobie i swoim klientom najszybszy dostęp do rynków GPW w celu przesyłania zleceń i odbioru danych rynkowych. Usługa ta gwarantuje wszystkim klientom identyczny czas komunikacji z systemem UTP, który maksymalnie wynosi 500 mikrosekund (μs). Celem wprowadzenia tej usługi jest rozszerzenie oferty związanej z dostępem do rynków GPW, a co za tym idzie zwiększenie płynności instrumentów finansowych. Dodatkowo w 2016 r. GPW udostępniła klientom dwie usługi wspierające dla kolokacji: usługę „remote hands” (umożliwiającą instalację sprzętu klienta w kolokacji bez jego fizycznej obecności) oraz usługę „precision time protocol” gdzie GPW świadczy usługę synchronizacji czasu dla klientów kolokacji. 
 • Nowe systemy transakcyjne na TGE - we wrześniu 2016 roku TGE zaakceptowała dwa nowe systemy zakupione od Nasadaq: system  notujący X-stream Trading oraz system SAPRI, aplikację do obsługi aukcji energii (TGE  podpisała z  Nasdaq  umowę dotyczącą wdrożenia systemu  notującego X-stream Trading w grudniu 2014 r., natomiast w lutym 2015 r. podpisano aneks do Umowy dotyczący dostawy systemu SAPRI). Nowy system notujący TGE umożliwi sprawną obsługę rosnących wolumenów obrotu, a także rozszerzenie przyszłej działalności o inne instrumenty towarowe i pochodne. System SAPRI, aplikacja Nasdaq do obsługi aukcji energii, będzie miała zastosowania w ramach udziału TGE w europejskich transgranicznych aukcjach energii, w tzw. mechanizmie PCR (Price Coupling of Regions). Produkcyjne wdrożenie w/w rozwiązań planowane jest na pierwsze półrocze 2017 roku.
 • Nowy system rozliczeniowy w IRGiT – w czerwcu 2016 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) wdrożyła nowy system rozliczeniowy X-Stream Clearing autorstwa NASDAQ. System ten zastąpił używany od początku działalności system CONDICO Clearing. Nowy system rozliczeniowy X-Stream Clearing zawiera wiele usprawnień, spośród których najważniejsze to: możliwość rozliczania wielu platform handlowych; możliwość rozliczania nowych typów instrumentów, przykładowo typu „balance of”; pełna elastyczność w wyborze walut do handlu, rozliczania i zabezpieczania transakcji; usprawnienia w zarządzaniu zabezpieczeniami niepieniężnymi; netowanie depozytów dla podmiotów z grup kapitałowych; łatwiejsze zarządzanie naliczaniem podatków, szczególnie akcyzy na gaz ziemny. Wdrożenie nowego systemu pozwoli IRGiT na sprawną obsługę handlu transgranicznego oraz poszerzenie katalogu oferowanych usług. System rozliczeniowy X-Stream Clearing umożliwi rozliczanie wielu różnych instrumentów finansowych, zwłaszcza opartych na towarach giełdowych.

RYNEK AKCJI

 • Obniżki opłat transakcyjnych:
  • Od 1 stycznia 2016 r., weszła w życie obniżka opłaty od obrotu akcjami, PDA i tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF we wszystkich zleceniach, w części naliczanej od wartości zlecenia do 100 tys. zł (z poziomu 0,033% do poziomu 0,029%). Obniżka ma formę bezterminowej promocji na Głównym Rynku i NewConnect. GPW zdecydowała się na obniżkę opłat transakcyjnych w odpowiedzi na zmianę sposobu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym.
  • Od 1 listopada 2016 r. GPW obniżyła opłaty dla Członków Giełdy, dotyczące transakcji na akcjach oraz danych giełdowych na Głównym Rynku GPW oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Zmianie uległa stawka opłaty stałej od zlecenia - z 0,20 PLN na 0,15 PLN. Również ta obniżka ma formę bezterminowej promocji, a objęte nią zostały wszystkie zlecenia maklerskie realizowane podczas sesji oraz w transakcjach pakietowych na akcje, PDA i ETF. W największym stopniu obniżka ta dotyczy zleceń małych, a więc zleceń składanych m.in. przez inwestorów detalicznych oraz poprzez DMA.
  • 1 lipca 2016 r. GPW wprowadziła na Głównym Rynku akcji nowy cennik dla animatorów rynku akcji oraz dla uczestników programu High Volume Provider (HVP) promujący zlecenia pasywne budujące arkusz zleceń. Nowy cennik oferuje bardzo atrakcyjne, niskie stawki opłat transakcyjnych dla profesjonalnych podmiotów uczestniczących w budowaniu jakości arkusza zleceń. Dla takich podmiotów składających zlecenia kupna i sprzedaży typu „maker” (tzn. zlecenia pozostające w arkuszu zleceń) nowa stawka opłaty transakcyjnej jest znacząco niższa od stawki dla zleceń kupna i sprzedaży typu „taker” (tzn. zlecenia „uderzającego” w inne zlecenie obecne w arkuszu zleceń). Nowy cennik ma charakter opcjonalny co oznacza, że animatorzy rynku akcji oraz uczestnicy programu HVP mogą korzystać z niego lub pozostać przy dotychczasowym cenniku i promocjach. Nowy cennik oparty na zasadach „maker/taker” ma motywować profesjonalnych klientów GPW do składania większej liczby zleceń pasywnych. Poprawi to warunki cenowe (głębszy arkusz zleceń i węższe spready) dla realizacji transakcji przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
  • Przez cały rok 2016 obowiązywała obniżka opłat dla Animatorów Rynku na akcjach spółek spoza indeksu WIG20, która decyzja Zarządu GPW została przedłużona do 31 marca 2017 r.Celem promocji jest wsparcie płynności obrotu akcjami spółek niewchodzących w skład indeksu WIG20 oraz wsparcie krajowej branży brokerskiej. Promocja jest jednym z elementów strategii zachęcania inwestorów do aktywności poprzez elastyczną politykę opłat dostosowaną do potrzeb różnych grup klientów GPW.
  • W 2016 r. obowiązywała promocja dla animatorów rynku działających na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Promocja polega na obniżeniu opłat transakcyjnych dla najaktywniejszych animatorów, w przypadku przekroczenia progu 15.000 kontraktów miesięcznie animator płaci za każdą transakcję na kontraktach 0,50 PLN, a w przypadku przekroczenia 30.000 kontraktów w miesiącu 0,40 PLN. Promocja ma na celu zachęcenie animatorów do większej aktywności inwestycyjnej. Zarząd Giełdy zdecydował o kontynuacji promocji i przedłużono jej obowiązywanie do 31 marca 2017 r.
  • Cały rok 2016 obowiązywał także program SuperAnimator dla TOP7, który ma na celu wspieranie płynności i intensyfikację obrotów na największych spółkach, które w rankingu indeksu WIG20 zajęły miejsce od 1 do 7. Program nakłada na animatorów większe wymagania w zakresie składanych na GPW zleceń (wartość oferty , spread) ale z drugiej strony po spełnieniu odpowiednich warunków programu umożliwia uczestnikom zwrot części opłat operacyjnych za obrót oraz korzystanie z przychodów od drugiej strony transakcji na zasadach „revenue sharing”.
 • 35 debiutów spółek na obu rynkach akcji (w tym 7 przeniesień notowań z rynku NewConnect na Główny Rynek akcji) oraz dalsze intensywne działania mające na celu promocję rynku giełdowego jako miejsca pozyskiwania kapitału na rozwój dla przedsiębiorstw i samorządów. W 2016 r. GPW kontynuowała rozpoczęty w 2015 r. program „Kapitał dla rozwoju” lecz w nowej formule, polegającej na indywidulanych spotkaniach w spółkach zainteresowanych pozyskiwaniem kapitału poprzez rynek giełdowy. Dodatkowo w październiku 2016 r. GPW podpisała list intencyjny dotyczący utworzenia Polsko-Białoruskiego Centrum IPO. Jego celem jest budowa profesjonalnego ośrodka edukacji, konsultacji oraz doradztwa prawnego umożliwiającego białoruskim przedsiębiorcom dostęp do finansowania z wykorzystaniem polskiego rynku kapitałowego.
 • Utrzymanie wysokiej płynności Głównego Rynku akcji, mierzonej wskaźnikiem velocity w wyniku m.in.:
  • pozyskania nowych klientów w postaci członków giełdy, nowych animatorów i uczestników programów wspierania płynności (HVP i HVF),
  • kontynuacji programów promocyjnych w zakresie opłat transakcyjnych,
  • poprawy infrastruktury i dostępności polskiego rynku dla globalnych inwestorów (m.in. w czerwcu 2016 r. działalność na Giełdzie Papierów Wartościowych rozpoczął pierwszy zagraniczny uczestnik rozliczający KDPW_CCP – ABN AMRO Clearing Bank N.V. który rozpoczął rozliczanie transakcji zawieranych na rynku kasowym i terminowym GPW, co umożliwi dostęp do krajowego rynku kapitałowego inwestorom korzystającym globalnie z usług tego banku w obszarze post-transakcyjnym),
  • kontynuacji działań mających na celu promocję polskiego rynku kapitałowego i spółek notowanych na warszawskim parkiecie oraz inwestowania w instrumenty notowane na GPW (m.in. we wrześniu 2016 r. uruchomiony został program Ambasador, do udziału w którym zgłosiło się 11 największych banków działających w Polsce. Program ma na celu promowanie rynku kapitałowego wśród doradców bankowych, tak by ci mogli szerzyć wiedzę na temat możliwości inwestowania na GPW wśród swoich klientów indywidualnych, a także innych pracowników banku).
 • Kontynuacja działań w zakresie zwiększenia jakości i atrakcyjności rynku NewConnect dla inwestorów w ramach programu „NewConnect 2.0”
  • 3 lipca 2016 r. GPW wprowadziła kolejne zmiany w Regulaminie ASO wynikające z konieczności dostosowania obowiązujących regulacji do przepisów rozporządzenia UE ws. nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR)
  • 28 września 2016 r. weszła w życie nowa segmentacja rynku NewConnect i w efekcie segmenty NC Lead, NC HLR i NC SHLR zostały zastąpione segmentami NC Focus, NC Base oraz NC Alert. Do segmentu NC Focus zakwalifikowane zostały akcje 90 spółek, do NC Base – 250, a w segmencie NC Alert znalazły się akcje 68 spółek W związku z nową segmentacją, zmienione zostały także warunki animowania obowiązujące Animatorów Rynku, wspomagających płynność obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na rynku NewConnect. Nowe zasady segmentacji mają na celu ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek notowanych na NewConnect pod kątem ich kondycji i związanego z tym ryzyka inwestycyjnego, jak również uczynienie tego rynku bardziej przejrzystym, a w efekcie zachęcającym do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych.

RYNEK DŁUGU

 • Liczba nowych emisji nieskarbowych w 2016 r.: 23, w tym 6 o wartości powyżej 100 mln zł.
 • Reforma Catalyst – w ramach działań nakierowanych na stworzenie optymalnego modelu funkcjonowania rynku Catalyst dokonano analizy rozwiązań funkcjonujących w Europie oraz przeprowadzono konsultacje z uczestnikami rynku. Obecnym celem GPW jest uproszczenie struktury rynku Catalyst poprzez wydzielenie dwóch segmentów: segmentu papierów skarbowych i segmentu pozostałych instrumentów dłużnych.
 • Intensyfikacja działań akwizycyjnych i promujących rynek Catalyst wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek.

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

 • Nowe kontrakty na akcje – w 2016 r. odpowiedzi na zainteresowanie inwestorów, GPW wprowadziła kilka nowych klas kontraktów terminowych na akcje:
  • 1 marca 2016 r. do obrotu został wprowadzony kontrakt terminowy na akcje spółki Eurocash S.A.
  • 19 września 2016 r. do obrotu zostało wprowadzonych pięć nowych kontraktów terminowych na kolejne pojedyncze spółki: Grupa Azoty S.A., ING Bank Śląski S.A., Ciech S.A., mBank S.A., Kruk S.A.
 • Nowe kontrakty walutowe - 21 listopada 2016 r. na Głównym Rynku GPW do obrotu giełdowego zostały wprowadzone kontrakty terminowe na kurs funta brytyjskiego.
 • Intensyfikacja działań promocyjnych i edukacyjnych w obszarze rynku kontraktów na stopę procentową - w 2016 r. GPW przeprowadziła szereg spotkań i warsztatów adresowanych do zarządzających portfelem inwestycyjnym, aktywnych traderów, banków oraz domów maklerskich, podczas których przedstawione zostały praktyczne informacje dotyczące sposobów wykorzystania kontraktów na stopę procentową, możliwości zawierania transakcji z market makerami, korzyści płynących z zawierania transakcji na GPW.

RYNEK TOWAROWY

 • Rynek energii elektrycznej
  • Utrzymanie pozycji TGE jako wiodącego operatora tzw. NEMO na krajowym rynku energii w celu ochrony przed przejęciem polskiego rynku przez największe giełdy zagraniczne.
  • 1 lipca 2016 r. TGE podpisała umowę na pełnienie funkcji animatora rynku ze spółką Polenergia Obrót,   która obok Enea Trading, PGNiG oraz Tauron Polska Energia jest czwartym animatorem na TGE.
 • Rynek gazu ziemnego:
  • Dalsza budowa płynności na rynku gazu - w 2016 r. TGE z powodzeniem koncentrowała się na budowaniu wysokiej płynności na parkiecie gazu, szczególnie na rynku SPOT. Wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w 2016 roku 114 468 886 MWh, co stanowi najlepszy wynik roczny w historii Towarowej Giełdy Energii. Wysokie obroty na rynkach gazu są podstawą do poszerzenia oferty TGE o instrumenty pochodne na gaz. W efekcie spotkań z uczestnikami rynku określona została wstępna konstrukcja kontraktów futures na gaz ziemny. Ich kształt ma być podobny do obecnie oferowanych przez TGE produktów i instrumentów pochodnych funkcjonujących na europejskim rynku gazu – bazą dla nowej oferty będą notowania ciągłe z fizyczną dostawą gazu.
  • W 2016 r. rozpoczęto także notowania na Rynku Dnia Następnego gazu w zakresie instrumentów SGT dla obszaru bilansowego polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) Jamał – Europa i wprowadzono nowy indeks dla transakcji na instrumentach SGT – TGEsgtDA.
  • W lipcu 2016 r. zrealizowano pierwsze transakcje w ramach  Rynku Dnia Bieżącego gazu ziemnego na rynku oferowanym przez platformę brokerską TGE. Platforma InfoEngine pozwala na składanie ofert w wymiarze 24/7, przez 365 dni w roku. Start obrotów na InfoEngine oznacza dalszy rozwój rynku gazu w Polsce
 • Rynek praw majątkowych:
  • Błękitne certyfikaty - w związku z nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii w roku 2016 w Rejestrze Świadectw Pochodzenia pojawił się nowy instrument PMOZE-BIO, świadectwo pochodzenia do produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego. TGE wraz z rozpoczęciem notowań instrumentu PMOZE-BIO rozpoczęła także publikację indeksów cenowych: TGEozebio dla transakcji sesyjnych oraz TGEozebioTP dla transakcji pozasesyjnych. 
  • Białe certyfikaty - wzrost wolumenu białych certyfikatów w ramach wydłużenia systemu wsparcia świadectw efektywności energetycznej oraz uproszczenia procedur ich wydawania.
 • Nowe linie biznesowe:
  • Platforma CO2 - 20 grudnia 2016 r. TGE uzyskała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie platformy aukcyjnej na uprawnienia do emisji CO2. Kolejnym etapem będzie udział TGE w przetargu na prowadzenie platformy aukcyjnej dla polskich uprawnień do emisji. Niezbędnym i ostatnim etapem jest uzyskanie wpisu do wykazu platform aukcyjnych w Załączniku III rozporządzenia KE nr 1031/2010. Prowadzenie platformy aukcyjnej będzie miało wpływ na rozwój rynku prowadzonego przez TGE, na którym przedmiotem obrotu są uprawnienia do emisji (RUE) i zwiększenie płynności na tym rynku. Wraz z uruchomieniem platformy aukcyjnej zostaną wprowadzone do obrotu instrumenty finansowe na dostawę uprawnień do emisji.
  • Raportowanie danych transakcyjnych OTC zgodnie z wymogami REMIT - począwszy od 7 kwietnia 2016 r. TGE zapewnia możliwość raportowania transakcji OTC w ramach systemu RRM TGE. System RRM TGE jest odpowiedzią na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw. REMIT, nakładające na uczestników hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu obowiązek raportowania zleceń i transakcji zawartych na zorganizowanych platformach obrotu tymi towarami. 7 kwietnia br. wszedł w życie obowiązek raportowania również kontraktów OTC. Dodatkowo w czerwcu 2016 r. ACER (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) przyznała TGE dodatkowe uprawnienia w zakresie raportowania transakcji w obrocie hurtowym dotyczących przesyłu gazu ziemnego oraz danych podstawowych REMIT LNG.

SPRZEDAŻ DANYCH RYNKOWYCH

 • Przejęcie organizacji fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR – w listopadzie 2016 r. GPW podjęła decyzję o przyjęciu od Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska oferty dotyczącej organizacji fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Proces przejęcia będzie miał charakter etapowy, na który będzie składało się: rozpoczęcie organizacji fixingu, uzyskanie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora oraz przegląd metodyki stawek. Zmiana organizatora stawek jest związana z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które nakłada istotne wymogi wobec instytucji obliczających wskaźniki referencyjne.
 • Kontynuacja działań w zakresie wzrostu sprzedaży danych z rynku towarowego oraz danych non-display - w 2016 r w wyniku intensywnych działań akwizycyjnych pozyskała 43 klientów na dane typu non-display (wykorzystywane w handlu algorytmicznym, zarządzaniu ryzykiem, wycenie portfela i innych aplikacjach niewizualizujących danych). Rozwijała się także sprzedaż danych z TGE. W 2016 r. pozyskano pierwszego branżowego dystrybutora wyspecjalizowanego w przetwarzaniu i rozpowszechnianiu danych z rynków towarowych – norweską firmę Montel.
 • Uatrakcyjnienie oferty GPW poprzez obniżkę opłaty za dane rynkowe dla Członków Giełdy – w listopadzie 2016 r. GPW wprowadziła promocję w postaci obniżenia opłaty miesięcznej za udostępnianie danych giełdowych o pierwszej ofercie kupna/sprzedaży inwestorom indywidualnym o 25 proc. niezależnie od liczby abonentów.

EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA

 • Optymalizacja kosztowa – koszty operacyjne Grupy GPW spadły o 24,2 mln zł rdr. Jest to następstwem realizacji programu oszczędnościowego m. in. w takich obszarach jak: administracja, IT, HR, nieruchomości, usługi obce.
 • Integracja GK GPW – w 2016 r. GPW kontynuowała rozpoczęty w 2015 r., w ramach Grupy Kapitałowej program, którego celem jest zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi spółek GK GPW w poszczególnych obszarach działalności poprzez poprawę jakości, standaryzację sposobów i zakresów realizowanych działań, eliminację duplikowania czynności, właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów, obniżenie kosztów, standaryzację i uproszczenie przepływu informacji. Między innymi zostały rozpoczęte następujące projekty: ujednolicenia procesów księgowo–finansowych, ujednolicenia procesów kadrowo–płacowych, budowa jednolitej metodyki kontrolingu, wspólny system elektronicznego obiegu dokumentów oraz wprowadzono wspólne dla Grupy Kapitałowej zasady identyfikacji korporacyjnej.

2016 r. w GK GPW vs. ambicje wynikające ze strategii

2016 r. w GK GPW vs. ambicje wynikające ze strategii