Dialog i relacje z rynkiem

Narzędzia strony

Zgodnie z założeniami strategii CSR jednym z podstawowych celów Grupy Kapitałowej GPW jest kształtowanie kultury korporacyjnej i odpowiednich postaw uczestników rynków kapitałowego i towarowego w Polsce w oparciu o wysokie standardy ładu korporacyjnego i komunikacyjnego. Realizacja tego celu odbywa się poprzez działanie prowadzone we współpracy i dialogu z interesariuszami rynku kapitałowego i towarowego.

DOBRE PRAKTYKI I ŁAD KORPORACYJNY

Celem GPW było, aby nowy zbiór Dobrych Praktyk był regulacją tworzoną przez uczestników rynku. Giełda jest depozytariuszem tego dokumentu, ale tworzyli go sami uczestnicy rynku, dla rynku. Dlatego GPW liczy, że akcjonariusze spółek giełdowych zaangażują się w monitorowanie rzetelności wypełniania jego postanowień.

Kluczowym projektem prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w obszarze dialogu i relacji z uczestnikami rynku była modyfikacja kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dostosowująca jego treści do aktualnych realiów rynkowych i regulacji europejskich i mająca na celu dalszą poprawę jakości standardów ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych.

Począwszy od 2002 r. Giełda promuje zasady corporate governance poprzez stały rozwój oraz upowszechnianie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, których celem jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, wzmacnianie ochrony praw akcjonariuszy oraz poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami. Kolejne nowelizacje zasad zebranych w kodeksie były dostosowywane do zmian w przepisach prawa, aktualnych, międzynarodowych trendów w corporate governance oraz zmieniających się potrzeb i oczekiwań uczestników rynku.

13 października 2015 r. Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Przyjęty zbiór Dobrych Praktyk 2016 był wynikiem pracy ekspertów reprezentujących różne grupy uczestników rynku kapitałowego, wchodzących w skład Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego. W pracach Komitetu brały udział następujące instytucje: Komisja Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Polski Instytut Dyrektorów. Następnie projekt dokumentu został poddany publicznym konsultacjom, w których wzięli udział m.in. przedstawiciele emitentów i inwestorów giełdowych.

Odpowiadając na uwagi zgłaszane przez adresatów Dobrych Praktyk 2016, w nowym dokumencie doprecyzowana została treść wielu dotychczasowych zasad i wzrosły wymogi w zakresie wybranych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia corporate governance. Jednocześnie uwzględniona została zasada adekwatności, dostosowująca konkretne reguły i rekomendacje do możliwości wdrożenia ich przez spółki różnej wielkości. W dokumencie pojawiły się także nowe kwestie, dotychczas nieobjęte zasadami ładu korporacyjnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom emitentów, Giełda opracowała także zbiór pytań i odpowiedzi objaśniający poszczególne rekomendacje i zasady, a także przygotowała rozwiązania techniczne ułatwiające spółkom wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z nowych zasad ładu korporacyjnego. W roku 2016 prowadzone były także działania edukacyjne w przedmiotowym zakresie.

PROJEKT NEWCONNECT 2.0

Giełda podjęła również działania mające na celu podniesienie jakości ładu korporacyjnego i standardów funkcjonowania emitentów na rynku NewConnect poprzez aktywizację środowiska związanego z tym rynkiem. W ramach projektu NewConnect 2.0 GPW powołała Radę Autoryzowanych Doradców (AD), która ma zwiększyć odpowiedzialność AD za rynek NewConnect. W jej skład weszło 12 osób, w tym dziewięciu AD, do których głównych zadań należy przedstawianie propozycji kierunków rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu, tworzenie wytycznych dotyczących działalności Autoryzowanych Doradców oraz opiniowanie zmian w przepisach prawa i regulacjach z zakresu organizacji rynku. Powołana Rada Autoryzowanych Doradców obecnie funkcjonuje w formie stałego komitetu doradczego GPW.

Kontynuacją w/w działania w roku 2016 było przyjęcie w czerwcu nowych zasad segmentacji na rynku NewConnect. Założenia nowej segmentacji rynku NewConnect zostały opracowane przez GPW w ścisłej współpracy z Radą Autoryzowanych Doradców. Wprowadzenie nowych segmentów: NewConnect Focus (NC Focus), NewConnect Base (NC Base) i NewConnect Alert (NC Alert) ma na celu ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek notowanych na rynku NewConnect. Kolejne etapy realizacji projektu NewConnect 2.0 obejmą powstanie nowej witryny internetowej rynku NewConnect oraz reformę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na tym rynku i Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców.

NOWA KLASYFIKACJA SEKTOROWA EMITENTÓW GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła decyzję o wprowadzeniu nowej klasyfikacji sektorowej emitentów giełdowych. Obowiązujące obecnie odrębne modele podziału branżowego spółek dla rynku regulowanego i alternatywnego zostaną zastąpione jednolitą spójną, trzystopniową klasyfikacją emitentów akcji i obligacji. Wprowadzenie zmian w zakresie klasyfikacji branżowej spółek ma na celu lepsze ich odwzorowanie z punktu widzenia prowadzonej działalności oraz wyodrębnienie nowych branż, które obecnie nie występują, takich jak odzież i kosmetyki, gry czy biotechnologia. Wraz ze zmianami branżowymi zostały wprowadzone modyfikacje w zakresie indeksów sektorowych. Dla nowych kluczowych sektorów pojawią się indeksy, które będą śledziły koniunkturę spółek zakwalifikowanych do danej branży.

Jednym z najważniejszych elementów procesu zmian klasyfikacji sektorowej spółek, były otwarte konsultacje z uczestnikami rynku giełdowego. Do wszystkich spółek zostały skierowane indywidualne zaproszenia o wyrażenie opinii odnośnie propozycji GPW. Wszyscy inwestorzy mogli mieć możliwość przedstawienia swojego stanowiska poprzez formularz dostępny na stronie GPW. Obecna klasyfikacja sektorowa została wprowadzona w pierwszych latach funkcjonowania GPW. W tym czasie wzrosła liczba notowanych spółek, pojawiło się wiele branż, które nie mają właściwego odwzorowania w tej klasyfikacji, stąd też wystąpiła konieczność zmian, aby spółki te były lepiej eksponowane. W procesie tym GPW zależało, aby zmiany te były przeprowadzone wspólnie z uczestnikami rynku, w związku z tym zdecydowano się na przeprowadzenie konsultacji publicznych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, konsultacje publiczne trwały do połowy listopada. Następnie GPW przeprowadziła podsumowanie otrzymanych propozycji oraz podjęła odpowiednie decyzje w zakresie przedmiotowej zmiany.

Od początku 2017 r. obowiązywać będzie trzystopniowy podział emitentów ze względu na przedmiot prowadzonej działalności oraz grupy odbiorców: makrosektor, sektor i subsektor. Pozwoli to na lepszą analizę porównawczą spółek. Na nową klasyfikację w sumie będzie składało się 38 sektorów, w tym sektory do tej pory nie wyróżniane, takie jak: handel internetowy, odzież i kosmetyki, gry czy leasing i faktoring. Najwięcej spółek (45) zostało przypisanych do branży budownictwo, 31 znalazło się w sektorze nieruchomości, a 30 w przemyśle elektromaszynowym. Zmiana klasyfikacji sektorowej emitentów wpłynie na zmiany w zakresie indeksów sektorowych. Dotychczasowe indeksy WIG-deweloperzy i WIG-surowce zmienią nazwę na odpowiednio WIG-nieruchomości i WIG-górnictwo. Jednocześnie z początkiem 2017 r. GPW rozpocznie publikację nowych indeksów dla sektorów, które wcześniej nie były identyfikowanie: WIG-leki, WIG-motoryzacja i WIG-odzież.

PROGRAM „AMBASADOR GPW”

Stworzenie Programu „Ambasador GPW” jest odpowiedzią na konsultacje rynkowe z bankami i domami maklerskimi, które zostały przeprowadzone w 2015 r. Na podstawie analizy wyników konsultacji w 2016 roku wdrożono przedmiotowy program do realizacji.

Program „Ambasador GPW” ma na celu promowanie rynku kapitałowego wśród doradców bankowych, tak by ci mogli szerzyć wiedzę na temat możliwości inwestowania na GPW wśród klientów indywidualnych, a także innych pracowników banku. Program ten zakłada udostępnienie Ambasadorom przez GPW szerokiego wachlarza szkoleń edukacyjnych i innych narzędzi ułatwiających promowanie rynku kapitałowego wśród swoich klientów. Program został skierowany do grona doradców bankowych, w szczególności do doradców sektora „private banking”. Szkolenia uczestników programu odbywają się cyklicznie w okresie od października 2016 r.

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

Oprócz dialogu z interesariuszami prowadzonego w sposób nieregularny, przy okazji istotnych decyzji biznesowych, GPW prowadzi stałe konsultacje z uczestnikami rynku w ramach działalności Komitetów Konsultacyjnych, powołanych w 2013 r. Funkcjonują one jako kolegia doradcze w kluczowych obszarach działania GPW. W skład komitetów wchodzą przedstawiciele poszczególnych środowisk działających w obrębie polskiego rynku kapitałowego, czyli inwestorzy, przedstawiciele emitentów, domów maklerskich i funduszy, przedstawiciele środowiska naukowego, prawnicy, a także reprezentanci KNF. Konsultacja decyzji biznesowych Giełdy z gremium Komitetów pozwala na wypracowanie optymalnych rozwiązań z punktu widzenia wszystkich grup interesariuszy GPW.

Na koniec 2016 r. przy GPW działały następujące Komitety:

  • Komitet ds. rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu - Rada Autoryzowanych Doradców
  • Komitet ds. Strategii
  • Komitet ds. Compliance
  • Komitet ds. Dobrych Praktyk
  • Komitet ds. rynku instrumentów pochodnych
  • Komitet ds. rynku papierów dłużnych
  • Komitet ds. rynku papierów udziałowych
  • Komitet Indeksów Giełdowych.

Dodatkowe dwa komitety funkcjonują w ramach rynku towarowego:

  • Komitet Rynku Gazu – od 2014 r. pełni funkcję doradczą w wypracowaniu rozwiązań dla stworzenia przyjaznego otoczenia dla rozwoju giełdowego obrotu gazem ziemnym. W 2016 roku TGE kontynuowała prace konsultacyjne w ramach Komitetu Rynku Gazu. Odbyły się dwa posiedzenia, które zgromadziły każdorazowo 20 osób. Komitet pełni funkcję doradczą w wypracowaniu rozwiązań dla stworzenia przyjaznego otoczenia dla rozwoju giełdowego obrotu gazem ziemnym.
  • Komitet Rynku Energii – komitet powołany 2015 r., w którego skład wchodzą członkowie giełdy oraz przedstawiciele TGE i IRGiT. Do zadań Komitetu należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących założeń rozwoju towarów giełdowych, będących przedmiotem obrotu na TGE. W 2016 r. odbyły się dwa spotkania konsultacyjne, które zgromadziły każdorazowo 60 uczestników.