25 lat doświadczeń, wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią z GPW jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych na świecie.

Wiodącym podmiotem Grupy Kapitałowej GPW jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która od 25 lat przyczynia się do rozwoju polskich przedsiębiorstw, umożliwiając pozyskiwanie kapitału wykorzystywanego do finansowania inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy, ekspansji międzynarodowej oraz działalności badawczo-rozwojowej. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze rynku kapitałowego oraz sile krajowej gospodarki, kapitał ten płynie do polskich przedsiębiorstw od inwestorów z różnych stron świata. Istotnym jego źródłem są również oszczędności blisko 20 mln Polaków zarządzane przez krajowe fundusze inwestycyjne i emerytalne.

Przedsiębiorstwa notowane na giełdzie są największymi inwestorami w Polsce, a to oznacza, że często są kluczowym ogniwem decydującym o rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów. Spółki te zatrudniają w skali kraju 776 tys. osób, tj. około 14% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw i odpowiadają za 23% łącznej wartości inwestycji zrealizowanych przez sektor przedsiębiorstw (źródło: GUS, PwC, 2015). W 2015 r. spółki debiutujące na rynkach akcji oraz ich właściciele pozyskali łącznie 440 mln euro kapitału, co plasuje polski rynek na 10. miejscu w Europie. Z kolei pod względem liczby przeprowadzonych emisji Warszawa zajęła 3. miejsce w Europie, po Londynie i Sztokholmie. Trwające od wielu lat duże zainteresowanie krajowych i regionalnych przedsiębiorców debiutem na GPW wzmacnia pozycję Giełdy jako jednego z największych w Europie i największego w Europie Środkowo-Wschodniej rynku pod względem liczby notowanych spółek. Na prowadzonych przez GPW rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. W przeważającej większości są to małe i średnie spółki o prywatnym rodowodzie.

Giełda prowadzi ponadto obrót instrumentami dłużnymi, instrumentami pochodnymi i produktami strukturyzowanymi, a przez Fundację GPW dba o krzewienie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

Liczba spółek notowanych na giełdach1 w Europie na koniec 2015 r.

 Liczba spółek notowanych na giełdach w Europie na koniec 2015

Źródło: FESE, strony internetowe giełd Euronext, LSEG, Nasdaq

[1] Francja, Holandia, Belgia, Portugalia – giełda Euronext, Szwecja, Dania, Finlandia, Islandia – Nasdaq, Estonia, Łotwa, Litwa – Nasdaq Baltic

Wartość ofert IPO na giełdach w Europie w 2015 r. (mln euro)

Wartość ofert IPO na giełdach w Europie w 2015 r. (mln euro)

 

Źródło: PwC IPO Watch Europe 2015

Liczba ofert IPO na giełdach w Europie w 2015 r.

Liczba ofert IPO na giełdach w Europie w 2015 r.

Źródło: PwC IPO Watch Europe 2015

Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, wnosi istotny wkład w proces liberalizacji rynków energii i gazu ziemnego w Polsce, przyczyniając się równocześnie do zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju. TGE jest aktywnym uczestnikiem europejskiego rynku energii w ramach mechanizmu PCR (Price Coupling of Regions) umożliwiając handel na połączeniu energetycznym ze Szwecją i Litwą. Stanowi ponadto ważny element krajowego systemu wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracyjnych.

Towarowa Giełda Energii prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2. W 2015 r. TGE poszerzyła ofertę o Rynek Instrumentów Finansowych, na którym w obrocie są kontrakty futures na energię elektryczną. TGE prowadzi ponadto Rejestr Świadectw Pochodzenia i Rejestr Gwarancji Pochodzenia oraz, za pośrednictwem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT), dokonuje rozliczeń transakcji zawieranych na rynku towarowym i finansowym TGE.

Wskaźniki płynności giełdowej na rynkach energii elektrycznej w 2015 r.2

Wskaźniki płynności giełdowej na rynkach energii elektrycznej w 2015 r.

Źródło: Zajdler Energy Lawyers & Consultants na podstawie danych z giełd. Konsumpcja na podstawie Enerdata i urzędów statystycznych

[2] Wskaźnik rozumiany jako stosunek obrotu giełdowego do konsumpcji energii elektrycznej w kraju; Dane o konsumpcji za 2014 r. Ze względu na zmianę metodologii prezentacji danych przez EEX (OTC rozliczne przez giełdę wliczone w wolumen) dane nie są bezpośrednio porównywalne z danymi za 2014 r.

[3] Dane z rynku niemiecko-austriackiego bazują na wolumenie na EEX/EPEX oraz Nasdaq OMX

[4] Dania, Estonia, Łotwa, Norwegia, Szwecja

[5] Ze względu na znaczny wolumen kontraktów węgierskich na PXE zostały one uwzględnione dla rynku węgierskiego

Usługi posttransakcyjne dla rynku finansowego prowadzonego przez GPW i BondSpot, na które składają się usługi depozytowe, rozliczeniowe i rozrachunkowe, oferowane są przez spółkę stowarzyszoną GPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) i jej spółkę zależną KDPW_CCP S.A.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie składała się z jednostki dominującej i 4 spółek zależnych, które są objęte konsolidacją. GPW ma udziały w 3 spółkach stowarzyszonych.

Grupa Kapitałowa GPW i jednostki stowarzyszone

Grupa kapitałowa i jednostki stowarzyszone 

Przedmiot działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej GPW

Nazwa spółki zależnejProfil działalności
BondSpot S.A. Prowadzi obrót skarbowymi i nieskarbowymi dłużnymi papierami wartościowymi. Posiada status autoryzowanego przez Ministerstwo Finansów i Dilerów Skarbowych Papierów Wartościowych rynku elektronicznego obrotu skarbowymi papierami wartościowymi
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce, na której przedmiotem obrotu są towary giełdowe: energia elektryczna, gaz ziemny, limity wielkości emisji zanieczyszczeń oraz prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii elektrycznej, świadectw pochodzenia biogazu oraz świadectw efektywności energetycznej; prowadzi Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE i w wysokosprawnej kogeneracji oraz z biogazu rolniczego, a także dla świadectw efektywności energetycznej oraz prowadzi Rejestr Gwarancji Pochodzenia, w 2015 r. uruchomiła Rynek Instrumentów Finansowych
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT, spółka zależna TGE) Prowadzi izbę rozliczeniowo-rozrachunkową dla transakcji, których przedmiotem są towary giełdowe oraz instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi
InfoEngine S.A. (spółka zależna TGE) Prowadzi elektroniczną platformę obrotu towarami w segmencie OTC i świadczy usługi na rzecz uczestników rynku energii elektrycznej
GPW Centrum Usług S.A. Udostępnia system finansowo-księgowy dla spółek z Grupy GPW
Instytut Analiz i Ratingu S.A. (IAiR) Planuje działalność w zakresie przygotowywania i publikacji ratingów dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych. GPW jest w trakcie poszukiwania partnerów/inwestorów do tego przedsięwzięcia

GPW posiada także 19,98% udziałów w spółce InfoStrefa S.A. (wcześniej Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A.), 10% udziałów w giełdzie ukraińskiej INNEX PJSC, 1,3% udziałów w giełdzie rumuńskiej S.C.

SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A oraz prowadzi przedstawicielstwo w Kijowie. Jednostka dominująca nie posiada oddziałów ani zakładów.