Dane finansowe

Wybrane dane finansowe skonsolidowane

Wybrane dane dot. sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane

 Rok zakończony 31 grudnia
 2017201620172016
 w tys. złw tys. euro1
Przychody ze sprzedaży351 956310 86282 66571 258
Rynek finansowy208 849183 69849 05342 108
Przychody z obsługi obrotu141 336119 07933 19627 296
Przychody z obsługi emitentów24 96823 9305 8645 485
Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych42 54540 6899 9939 327
Rynek towarowy142 088125 25433 37328 712
Przychody z obsługi obrotu70 09260 85716 46313 950
Prowadzenie RŚP30 62824 9077 1945 709
Rozliczenia transakcji41 01939 1639 6348 977
Przychody ze sprzedaży informacji3493278275
Przychody pozostałe1 0191 910239438
Koszty działalności operacyjnej165 763150 15538 93334 419
Pozostałe przychody3 8591 736906398
Pozostałe koszty6 1494 5531 4441 044
Zysk z działalności operacyjnej183 903157 89043 19436 192
Przychody finansowe5 55012 9501 3032 968
Koszty finansowe11 14712 0792 6182 769
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych10 0593 5182 363806
Zysk przed opodatkowaniem188 365162 27944 24237 199
Podatek dochodowy32 27431 1457 5807 139
Zysk netto za okres156 091131 13436 66230 059
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję2 (w PLN, EUR)3,723,120,870,72
     
EBITDA3212 228183 68349 84742 105

1 Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 12 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,2576 PLN w 2017 r. oraz 1 EUR = 4,3625 PLN w 2016 r.)
2 Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto
3 EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja

   

Wybrane dane dot. sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane

 Stan na dzień
 31 grudnia 201731 grudnia 201631 grudnia 201731 grudnia 2016
w tys. złw tys. euro1
Aktywa trwałe596 354597 287142 980135 011
Rzeczowe aktywa trwałe110 784119 13026 56126 928
Wartości niematerialne267 991273 81564 25361 893
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych207 389197 23149 72344 582
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 8031 809912409
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży2712886565
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe6 1165 0141 4661 133
Aktywa obrotowe550 699560 561132 034126 709
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych714281797
Należności handlowe oraz pozostałe należności64 096113 26215 36725 602
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty486 476446 814116 636100 998
Pozostałe aktywa obrotowe56571313
AKTYWA RAZEM1 147 0531 157 848275 013261 720
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej810 908744 727194 420168 338
Udziały niekontrolujące573525137119
Zobowiązania długoterminowe259 951143 42262 32532 419
Zobowiązania krótkoterminowe75 621269 17418 13160 844
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM1 147 0531 157 848275 013261 720

1 Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2017 r. (1 EUR = 4,1709 PLN) oraz 31.12.2016 r. (1 EUR = 4,4240 PLN).

   

Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej

 Okres 12 miesięcy zakończony/ Stan na dzień
31 grudnia 201731 grudnia 2016
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)60,3%59,1%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)52,3%50,8%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)20,1%18,0%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[12]/ Kapitał własny)130,3%33,1%

1 Zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego

 

Przychody ze sprzedaży (PLN mln)
Koszty działalności operacyjnej (PLN mln)
Zysk z działalności operacyjnej (PLN mln)
EBITDA (PLN mln)
Zysk netto (PLN mln)
Marża zysku netto i marża EBITDA

Wybrane dane finansowe jednostkowe

Wybrane dane dot. sprawozdania z całkowitych dochodów, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane

Rok zakończony 31 grudnia
 2017201620172016
 w tys. złw tys. euro1
Przychody ze sprzedaży203 443175 45447 78340 219
Rynek finansowy196 229172 89946 08939 633
Przychody z obsługi obrotu129 749109 32830 47525 061
Przychody z obsługi emitentów24 02723 1675 6435 310
Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych42 45340 4049 9719 262
Rynek towarowy3483278275
Przychody ze sprzedaży informacji3483278275
Przychody pozostałe6 8662 2281 613511
Koszty działalności operacyjnej109 916100 07025 81622 939
Pozostałe przychody940680221156
Pozostałe koszty4 8294 3301 134993
Zysk z działalności operacyjnej89 63871 73421 05416 443
Przychody finansowe5 04266 3541 18415 210
Koszty finansowe8 8718 0732 0841 851
Zysk przed opodatkowaniem85 809130 01520 15429 803
Podatek dochodowy16 77613 9303 9403 193
Zysk netto za okres69 033116 08516 21426 610
     
EBITDA2109 11091 07425 62720 877

1 Wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,2576 w 2017 oraz 1 EUR = 4,3625 PLN w 2016 r.)
2 EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja

    

Wybrane dane dot. sprawozdania z sytuacji finansowej, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane

 Stan na dzień
 31 grudnia 201731 grudnia 201631 grudnia 201731 grudnia 2016
w tys. złw tys. euro1
Aktywa trwałe462 760472 942110 950106 904
Rzeczowe aktywa trwałe96 269101 03423 08122 838
Wartości niematerialne68 96375 91816 53417 160
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych291 944291 94469 99565 991
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży2712886565
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe5 3133 7581 274849
Aktywa obrotowe275 535291 78866 06165 956
Należności handlowe oraz pozostałe należności26 27223 9416 2995 412
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty249 207267 78959 74960 531
Pozostałe aktywa obrotowe56581313
AKTYWA RAZEM738 295764 730177 011172 859
Kapitał własny450 887472 102108 103106 714
Zobowiązania długoterminowe253 744136 79460 83730 921
Zobowiązania krótkoterminowe33 664155 8348 07135 225
     
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM738 295764 730177 011172 859

1 Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2017 r. (1 EUR = 4,1709) oraz 31.12.2016 r. (1 EUR = 4,4240 PLN).

Wybrane wskaźniki finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 Rok zakończony/ Stan na dzień
 31 grudnia 201731 grudnia 2016
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)53,6%51,9%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)44,1%40,9%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)15,0%25,0%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane1/ Kapitał własny)54,5%52,2%

1 Zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego.

Przychody ze sprzedaży (PLN mln)
Koszty działalności operacyjnej (PLN mln)
Zysk z działalności operacyjnej (PLN mln)
EBITDA (PLN mln)
Zysk netto (PLN mln)
Marża zysku netto i marża EBITDA