Kurs akcji GPW kształtował się w 2015 r. w przedziale od 34,53 zł (15 grudnia 2015 r.) do 53,00 zł (22 maja 2015 r.). Na koniec 2015 r. wyniósł 35,95 zł wobec 47,34 zł na 30 czerwca 2015 r. i 45,70 zł na koniec 2014 r. Oznacza to spadek w trakcie całego roku o 21,3%. Po uwzględnieniu wypłaconej dywidendy w wysokości 2,4 zł na akcję całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy Spółki wyniosła w 2015 r. -16,1%. W tym samym okresie mWIG40, indeks średnich spółek z GPW wzrósł o 2,4%, a indeks WIG (szerokiego rynku) spadł o 9,6%.

Kurs akcji Giełdy w 2015 r. na tle indeksu mWIG40 i WIG (znormalizowane)

Kurs akcji Giełdy w 2016r. na tle indeksu mWIG40 i WIG

Kurs akcji Giełdy od dnia debiutu na GPW (zł)

Kurs akcji Giełdy od dnia debiutu na GPW

Wybrane informacje dotyczące akcji GPW SA

 2015201420132012201120101
Zysk netto na akcję (zł)2 2,95 2,67 2,70 2,52 3,19 2,26
Dywidenda na akcję (zł)3 2,40 1,20 0,78 1,44 3,21 -
Stopa dywidendy4 4,9% 3,3% 2,0% 3,8% 6,1% -
Cena / zysk 12,2 17,1 15,4 15,4 11,1 21,7
             
Maksymalny kurs akcji (zł) 53,00 48,04 45,10 43,89 54,20 54,00
Minimalny kurs akcji (zł) 34,53 35,25 34,75 32,10 34,20 48,70
Kurs akcji na koniec okresu (zł) 35,95 45,70 41,50 38,87 35,25 49,00
Średnia ważona (wolumenem) cena akcji (zł) 44,99 39,52 40,22 37,55 45,84 51,84
Stopa zwrotu z akcji -21,3% 10,1% 6,8% 10,3% -28,1% 14,0%5
Całkowita stopa zwrotu - TSR6 -16,1% 13,0% 8,8% 14,4% -21,5% 14,0%5
             
Liczba wyemitowanych akcji (tys.) 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972
Kapitalizacja (mln zł) 1 509 1 918 1 742 1 631 1 480 2 057
Free float7 (mln zł) 978 1 241 1 127 1 054 948 1 313
Free float % 64,8% 64,7% 64,7% 64,6% 64,1% 63,8%
             
Wolumen obrotu (mln akcji)8 11,7 14,5 14,8 19,2 25,9 20,4
Wartość obrotu (mln zł)248 526,4 571,8 596,1 720,7 1 188,5 1 055,7
Liczba transakcji (tys.)248 63,0 68,8 67,3 73,3 170,6 167,0
             
Średni wolumen obrotu na sesję (tys.)8 46,6 58,1 60,0 77,1 103,3 550,4
Średnia wartość obrotu na sesję (tys. zł)8 2 097,4 2 296,2 2 413,4 2 894,2 4 735,0 28 531,5
Średnia liczba transakcji na sesję8 250,9 276,0 272,6 294,2 679,8 4 512,8
             
Wskaźnik obrotów9 31,1% 31,2% 35,4% 46,2% 67,1% 344,8%
Zmienność ceny akcji10 25,3% 22,1% 24,4% 22,4% 28,8% 21,7%
Beta (vs indeks WIG) 0,60 0,55 0,53 0,71 0,84 1,21
[1] Akcje GPW zadebiutowały na Giełdzie 9 listopada 2010 r.
[2] W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
[3] Z zysku za rok poprzedni
[4] Wypłacona dywidenda / kurs akcji z dnia odcięcia prawa do dywidendy
[5] W odniesieniu do ceny w IPO dla inwestorów detalicznych (43,00 zł)
[6] (Roczna zmiana ceny akcji + dywidenda na akcję) / kurs akcji na koniec wcześniejszego okresu
[7] Akcje znajdujące się w wolnym obrocie (bez m. in. akcji w posiadaniu Skarbu Państwa i inwestorów strategicznych)
[8] W ramach arkusza zleceń (transakcje sesyjne; bez uwzględniania transakcji pakietowych)
[9] Wartość obrotów (dla 2010 r. uroczniona) / średnia kapitalizacja z początku i końca okresu
[10] Pierwiastek drugiego stopnia z odchylenia standardowego dziennych stóp zwrotu pomnożony przez 250