Na dzień 31 grudnia 2015 r. największym akcjonariuszem GPW i jedynym, którego zaangażowanie przekraczało 5% kapitału zakładowego, był Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada 14 688 470 akcji, stanowiących 35,00% wszystkich akcji i 51,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu GPW na koniec 2015 r.

Struktura akcjonariatu GPW na koniec 2015 r.

Krajowe otwarte fundusze emerytalne (OFE) posiadały na koniec 2015 r. łącznie 9,39 mln akcji GPW, co stanowiło 22,37% udziału w kapitale zakładowym oraz 16,54% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Według szacunków GPW kolejnych 10 do 13% akcji było w posiadaniu pozostałych krajowych inwestorów instytucjonalnych (głównie TFI), 10-12% posiadali bezpośrednio krajowi inwestorzy indywidualni, a 19-22% inwestorzy zagraniczni.