Dywidenda

GPW to stabilna finansowo spółka, która od lat regularnie wypłaca wysoką dywidendę swoim inwestorom. Stopa dywidendy w 2017 r. wyniosła 4,4%, a od momentu debiutu Spółka dokonała już łącznej wypłaty dywidend o wartości 13,54 zł na akcję.

GPW bell Zgodnie z obecną strategią, intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda jest wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie GPW (Walne Zgromadzenie) sprawozdania finansowego Spółki. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Giełdy uwzględnia między innymi następujące istotne czynniki:

  • potrzeby kapitałowe i inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
  • stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
  • potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,
  • potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.  

Wypłata dywidendy w 2017 r.

GPW wypłacała swoim właścicielom dywidendę za każdy rok od momentu debiutu w roli spółki publicznej. 2 sierpnia 2017 r. Spółka wypłaciła 90,2 mln zł dywidendy. Dywidendę w wysokości 2,15 zł na akcję otrzymali akcjonariusze GPW, którzy posiadali akcje 19 lipca 2017 r. (dzień ustalenia praw do dywidendy). Stopa dywidendy w 2017 roku, liczona w oparciu o kurs zamknięcia z dnia 2 sierpnia 2017 r. wyniosła 4,4%.

Dywidenda GPW z zysków osiągniętych w latach 2010-2016

Rok, za który wypłacono dywidendęWypłacona dywidenda (w tys. zł)1Wskaźnik wypłaty dywidendy2Stopa dywidendy3Dzień dywidendyDzień wypłaty dywidendy
201690 2402,1570,71%4,39%02.08.2017
201599 0542,3680,27%6,69%04.08.2016
2014100 7332,4089,88%4,93%04.08.2015
201350 3661,2044,45%3,31%26.08.2014
201232 7380,7830,95%2,03%26.07.2013
201160 4401,4445,19%3,84%20.07.2012
2010134 7303,21142,28%6,05%27.07.2011

1 W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
2 W oparciu o kurs akcji z dnia odcięcia prawa do dywidendy
3 W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej i skorygowany o udział w jednostkach stowarzyszonych