Od debiutu GPW co roku wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom. Łączna wartość wypłaconych dywidend wyniosła 9,03 zł na jedną akcję. Wskaźnik wypłaty w ostatnim roku wyniósł blisko 90% zysku skonsolidowanego.

 

Zgodnie z obecną strategią intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Ponadto Zarząd

Giełdy, w momencie przyjęcia polityki dywidendowej, ogłosił zamiar zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2015 r. na poziomie 2,60 zł brutto na jedną akcję, co według kursu akcji z końca 2015 r., daje stopę dywidendy na poziomie 7,2%. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

  • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
  • stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
  • potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.   

Wypłata dywidendy w 2015 r.

GPW wypłaciła swoim właścicielom dywidendę za każdy rok od momentu debiutu w roli spółki publicznej. 4 sierpnia 2015 r. Spółka wypłaciła 100,7 mln zł dywidendy, z czego 52,9 mln zł z zysku za 2014 r., a 47,8 mln zł z kapitału rezerwowego. Dywidendę w wysokości 2,4 zł na akcję otrzymali akcjonariusze GPW, którzy posiadali akcje 15 lipca 2015 r. (dzień ustalenia praw do dywidendy). Stopa dywidendy, liczona według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa, wyniosła 4,93%.

Dywidenda GPW z zysków osiągniętych w latach 2010-2014

Rok, za który wypłacono dywidendęWypłacona dywidenda (w tys. zł)Dywidenda na akcję (w zł)Wskaźnik wypłaty dywidendy1 Stopa dywidendy2Dzień dywidendyDzień wypłaty dywidendy
2014 100 733 2,40 89,88% 4,93% 15.07.2015 04.08.2015
2013 50 366 1,20 44,45% 3,31% 07.08.2014 26.08.2014
2012 32 738 0,78 30,95% 2,03% 12.07.2013 26.07.2013
2011 60 440 1,44 45,19% 3,84% 06.07.2012 20.07.2012
2010 134 730 3,21 142,28% 6,05% 12.07.2011 27.07.2011

[1] W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

[2] W oparciu o kurs akcji z dnia odcięcia prawa do dywidendy

GPW plasuje się w czołówce sektora giełdowego pod względem stopy dywidendy za 2015 r.

Stopa dywidendy GPW wypłaconej w 2015 r. na tle sektora giełdowego3 (%)

Stopa dywidendy GPW wypłaconej w 2015 r. na tle sektora giełdowego (%)

Źródło: Bloomberg
[3] Stopa dywidendy liczona jako suma dywidend brutto wypłaconych w 2015 r. do kursu akcji na 31 grudnia 2015 r.