Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Prezes GPW - Malgorzata Zaleska

Jubileusze można uznać za udane, gdy równie dobrze służą refleksji, jak i planom. Gdy są kalendarzowym momentem harmonii między retrospekcją i wynikającymi z niej wnioskami oraz umiejętnością przełożenia tych wniosków na racjonalne projektowanie przyszłości. W świecie gospodarki proces dojrzewania zjawisk i instytucji rynkowych w znacznej mierze zależy od warunków, wydarzeń i osiągnięć pierwszego ćwierćwiecza. Dla warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych to data szczególna.

Od czasu pierwszej sesji na parkiecie w gmachu byłego komitetu centralnego PZPR, podczas której zanotowano obrót kupna i sprzedaży w wysokości 1990 złotych, Giełda weszła w orbitę wolnego rynku, stając się liderem regionu Europy Środkowej i Wschodniej, egzemplifikacją sukcesu transformacji i probierzem zaufania 905 spółek obecnych dziś na obu rynkach: Głównym i NewConnect. To niebagatelny powód do dumy, zważywszy na fakt, że GPW rosła i dojrzewała w klimacie debiutującej demokracji i turbulencji ekonomicznych samego początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy Polska praktycznie była bankrutem.

Dodatkowo łączyła dwie trudne funkcje: budowy silnej spółki publicznej konkurencyjnej na rynku usług oraz powinności instytucji wspierającej rozwój polskiej gospodarki i przedsiębiorczości. Godząc misję z biznesem GPW stworzyła imponujący bilans swojego pierwszego ćwierćwiecza.

Jego ważnym rozdziałem są osiągnięcia minionego roku, wymierne w korzyściach, jakie odnieśli inwestorzy, przedsiębiorstwa i samorządy doceniający kondycję rodzimego rynku kapitałowego, w którym GPW pełni centralną rolę. Giełda jest ważnym mechanizmem rozwoju polskiej gospodarki, co najskuteczniej udowadniają spółki, które dzięki finansowaniu pozyskanemu z rynku kapitałowego wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną, stają się bardziej innowacyjne, zdobywają nowe rynki i tworzą miejsca pracy.

Zdobyczą minionego ćwierćwiecza jest konsekwentne wzmacnianie fundamentów rynku kapitałowego w Polsce, wyzwaniem następnego - dostosowanie Giełdy do dynamicznych zmian otoczenia biznesowego w szerokiej, wieloletniej perspektywie. Symbiozę ze współczesnością i przyszłością należy oprzeć na nowoczesności, profesjonalizmie i najlepszych praktykach. Określi ją strategia GPW zakładająca rozwój rynku kapitałowego oraz dobór skutecznych narzędzi realizacji celu, m.in. poprzez dialog ze wszystkimi przedstawicielami tego rynku, ale także z całym społeczeństwem, gdyż jest to jeden z najważniejszych elementów społecznej odpowiedzialności GPW. Bez tego nie uda się zbudować reputacji Giełdy jako miejsca bezpiecznych, długoterminowych inwestycji. Giełda zasłużyła na swój wizerunek spółki transparentnej, sprawnie zarządzanej, konkurencyjnej rynkowo i cieszącej się zaufaniem inwestorów, wiążących z nią prognozy indywidualnych korzyści: budowy godziwych zysków. Dlatego należy zacząć budować bezpieczne i atrakcyjne dla społeczeństwa mechanizmy promujące długoterminowe oszczędzanie, na przykład, poprzez system zachęt i ulg podatkowych dla osób, które się na to zdecydują.

Równie ważna jest konsekwencja we wzmacnianiu działalności Grupy Kapitałowej GPW, tak aby zapewniać jej zdywersyfikowane źródła przychodów i stabilną sytuację finansową. Wyzwaniem dla GPW w 2015 r. były m. in.: wciąż niska aktywność inwestorów indywidualnych, utrzymująca się niepewność wokół przyszłości otwartych funduszy emerytalnych, 13-proc. spadek kapitalizacji krajowych spółek, a z perspektywy globalnej – odpływ inwestorów z rynków rozwijających się. Mimo to wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku wyniosła 203,5 mld zł i była tylko minimalnie niższa niż w 2014 r., kiedy osiągnęła 205,3 mld zł. Liczba spółek notowanych na tym rynku wzrosła o 16, co pozwoliło zamknąć rok rezultatem 487.

W 2015 r. Grupa GPW realizowała szereg inicjatyw zwiększających jej efektywności. O 7,2 mln zł do 174,4 mln zł obniżone zostały koszty działalności operacyjnej, dzięki czemu wskaźnik kosztów do przychodów spadł z 57,2% do 53,2%. W efekcie zysk operacyjny Grupy wzrósł o 12,8% do 152,6 mln zł, a zysk netto o 10,2% do 123,7 mln zł.

Na poziomie jednostkowym przychody GPW wzrosły rok do roku o 0,9% do 191,8 mln zł, a koszty działalności operacyjnej spadły o 10,3 mln zł do 120,4 mln zł. Dzięki temu wynik na działalności operacyjnej uległ poprawie o 19,6% do 70,6 mln zł.

Solidna sytuacja finansowa GPW i całej Grupy stanowią ważne wsparcie dla dalszego wzrostu wartości. W 2016 r. będzie on pochodną koniunktury giełdowej, ale także rozwoju oferty produktowej oraz pozyskiwania nowych emitentów i uczestników rynków finansowego oraz towarowego. Sprzyjać powinny temu niedawne decyzje dotyczące m.in. obniżki kosztów transakcyjnych na rynku akcji w ślad za spadkiem obciążeń Giełdy związanych z finansowaniem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce.

Gratulując sukcesu ćwierćwiecza wszystkim twórcom i uczestnikom Giełdy związanym z nią przez minione 25 lat, jestem głęboko przekonana, że GPW ma przed sobą nie mniej atrakcyjne możliwości rozwoju, wzmocnienia pozycji eksperta w budowie wartości dla akcjonariuszy, profesjonalnego organizowania rynku oraz sprawnego zarządzania instrumentami wzrostu polskiej gospodarki.

Z szacunkiem,

Małgorzata Zaleska