Szanowni Państwo,Wojciech Nagel

Jubileusz 25-lecia powstania Giełdy Papierów Wartościowych zasługuje na opracowanie podsumowujące to historyczne ćwierćwiecze wraz z jego wydarzeniami, postaciami i zjawiskami, jakie towarzyszyły Giełdzie od momentu debiutu po dzień dzisiejszy. Nie sposób zamknąć tych ważnych 25 lat w jednym liście, dlatego pozwolą Państwo, że ograniczę się do dwóch ukłonów: Podziękowania dla mojego poprzednika – dr. Wiesława Rozłuckiego i powitania prof. Małgorzaty Zaleskiej, która niedawno objęła prezesurę GPW. Tak oto w roku jubileuszu, dokonała się symboliczna zmiana pokoleniowa. Ster Giełdy dr. Rozłuckiego – współtwórcy architektury rynku kapitałowego, który tworzył renomę GPW i jej standardy, przywracając Obywatelom zdolność inwestowania prywatnych pieniędzy - znalazł się w rękach prof. Zaleskiej, wybitnego praktyka, z doświadczeniem pracy w kluczowych instytucjach finansowych w Polsce. To gest nadziei na nowe otwarcie w zmieniającej się  rzeczywistości rynkowej.  

A zatem – minęło ćwierć wieku, przed nami – kolejne lata i dekady, w których będziemy zmagali się ze zmiennością, dla wielu postrzeganą także jako szansa na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Ci spośród Państwa, którzy w sposób szczególny interesują się sytuacją gospodarczą Polski, z pewnością zdobyli mądrość obserwacji, iż funkcjonuje ona w komplikującym się otoczeniu polityczno-społecznym, w obliczu nieznanych wcześniej napięć ekonomicznych, migracyjnych i obaw o dalsze funkcjonowanie UE. Możemy także dostrzec, iż wzajemne oddziaływania pomiędzy rynkiem a społeczeństwem, państwem a gospodarką są inne aniżeli kiedyś, aczkolwiek w kategoriach korporacyjnych rola i znaczenie uprawnień właścicielskich – nadal zobowiązuje. 

Chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma spostrzeżeniami natury strategicznej, odbiegając nieco od tego nurtu dyskusji, który koncentruje się wyłącznie na finansach, analizie fundamentalnej i technicznej, zarówno Giełdy jak i notowanych Spółek. 

Jaką pracę uważam za konieczną do wykonania, aby rynek kapitałowy w Polsce nadal mógł się rozwijać? Potrzebujemy rozwoju instrumentów finansowych umożliwiających bezpieczne  inwestowanie i poprawę płynności rynku. Warto przypomnieć, że polskie gospodarstwa domowe dysponują aktywami o wartości blisko 1,7 bln zł., z czego około 620 mld jest ulokowane w bankach. Jedynie 3% spośród tych aktywów, znajduje swoje uplasowanie w akcjach notowanych w GPW. Lepsze finansowanie przedsiębiorstw i uzyskanie wyższej renty kapitałowej dla inwestorów może nastąpić wszakże poprzez uwolnienie części kwot z depozytów bankowych. W tym celu należy objąć drobnych inwestorów systemem zachęt umożliwiających akumulowanie oszczędności na rynku kapitałowym, zarówno w akcjach jak i w instrumentach nieskarbowych. Każdy z inwestorów posiadałby oczywiście pełną dobrowolność i wybór w stosunku do innych form alokacji kapitału. Mocniej zaangażujemy się w działalność edukacyjną, promującą świadome i bezpieczne inwestowanie. 

Z pewnością warto inicjować działania na rzecz tworzenia i bezpiecznego inwestowania prywatnych oszczędności, w tym na cele emerytalne. System emerytalny powinien zachować swoją różnorodność i wielofilarowość. Biała Księga Komisji Europejskiej z 2012 r. zawiera informację, iż publiczne programy emerytalne stanowią podstawowe źródło zabezpieczenia dla starzejącej się populacji Europejczyków. Już ponad 120 mln spośród nich (25% populacji krajów UE) przebywa na emeryturze. Ludzie starsi oczekują poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego. 

W mojej opinii dostosowanie polskich regulacji do otoczenia zagranicznego powinno uwzględniać interesy krajowych uczestników rynku (inwestorów i udziałowców), w tym na rzecz ograniczania arbitrażu regulacyjnego i umożliwienie bankom bezpośredniego dostępu do rynku. Inwestowanie funduszy emerytalnych w instrumenty pochodne i pożyczki papierów wartościowych, wyłącznie nadzorowane przez państwowy organ nadzoru, spełniałoby warunki bezpieczeństwa obrotu  i byłoby korzystne dla potencjalnych świadczeniobiorców.

Będziemy kontynuować przedsięwzięcia służące budowie zaufania do rynku kapitałowego, poprzez promocję standardów etycznych, kodeksu dobrych praktyk, kultury Compliance. Wpływają one na podnoszenie wiarygodności przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie regulowanym, wzrost ich wartości i wiarygodności inwestorskiej. Kodeksy regulujące zasady etyki, przeciwdziałania konfliktom interesów i Compliance, można w mojej opinii we wszystkich spółkach Skarbu Państwa, wdrażając także metodykę kontroli ich stosowania. 

Należy rozwijać obrót instrumentami finansowymi na zorganizowanych platformach obrotu i kontynuować działania podnoszące zaufanie do rynku NewConnect i Catalyst, poprzez zmianę mechanizmów ich funkcjonowania. Rolą GPW jest wspieranie bezpiecznego rynku obligacji nieskarbowych, jako konkurencyjnego odniesienia do kredytu, trudniej pozyskiwanego w warunkach gorszej koniunktury i wzrostu wymagań w zakresie zabezpieczeń. 

Dostrzegam istotną rolę GPW w realizacji rządowego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego  Rozwoju. Jesteśmy miejscem pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw innowacyjnych, o różnej skali wielkości. Utrzymanie znaczenia GPW dla polskiej gospodarki będzie służyło zarówno jej, indywidualnym inwestorom jak i przyszłym emerytom. 

Życzę Państwu optymizmu, udanych wyborów inwestycyjnych i odrobiny szczęścia, które jest zawsze mile widziane. Mam nadzieję, iż kolejny rok okaże się lepszym o od poprzedniego, do zobaczenia na parkiecie. 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,      

Dr Wojciech Nagel

Prezes Rady Giełdy