Działalność edukacyjna

Narzędzia strony

Zgodnie z założeniami strategii CSR Grupy GPW edukacja jest podstawą budowania zaufania społeczeństwa do rynku kapitałowego i towarowego oraz instytucji działających w ich obrębie. Dlatego podstawowym celem Grupy GPW jest kształtowanie kultury inwestowania przy jednoczesnym budowaniu świadomości w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego i towarowego, w celu zachęcenia Polaków do lokowania oszczędności i zachęcania przedsiębiorców do pozyskiwania kapitału na rozwój na rynku kapitałowym.

FUNDACJA GPW

Świadomi, wyposażeni w odpowiednie narzędzia i wiedzę inwestorzy oraz inni uczestnicy rynków prowadzonych przez Grupę GPW, budują ich wartość i wiarygodność, jednocześnie zwiększając poziom zaufania społecznego.

Zarówno Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i jej spółki zależne: Towarowa Giełda Energii oraz BondSpot od wielu lat prowadzą kampanie edukacyjne w zakresie rynku kapitałowego, towarowego i instrumentów dłużnych, adresowane do młodzieży szkolnej i studentów oraz inwestorów i profesjonalistów. W celu zwiększenia zasięgu i efektywności realizowanych inicjatyw edukacyjnych oraz uzyskania efektu synergii, w maju 2015 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW powołały Fundację GPW.

Głównym celem Fundacji GPW jest rozwój i adaptacja oferty edukacyjnej Grupy Kapitałowej GPW w obszarze zagadnień dotyczących rynku finansowego, rynku towarowego i instrumentów dłużnych oraz szeroko pojętej edukacji ekonomicznej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację i realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz inwestorów i profesjonalistów działających na rynkach finansowym i towarowym.

Główne działania edukacyjne Fundacji GPW koncentrują się na dwóch kierunkach: edukacji grup nieprofesjonalnych, dla których rynek kapitałowy nie jest miejscem pracy (inwestorzy indywidualni, uczniowie, studenci) oraz edukacji grup profesjonalnych, funkcjonujących na rynkach Grupy GPW (maklerzy, emitenci giełdowi, inwestorzy instytucjonalni, akcjonariusze).

Projekty i inicjatywy edukacyjne zrealizowane przez Fundację GPW w 2016 r.:

 • Go4Poland - Wybierz Polskę! – program ma na celu poszukiwanie talentów wśród polskich studentów edukujących się na uczelniach zagranicznych i zachęcenie ich do pracy w polskich firmach i instytucjach. Po dokonaniu ewaluacji pierwszej edycji zrealizowanej w 2015 r., Fundacja rozpoczęła realizację drugiej edycji programu. W drugiej połowie 2016 r. rozpoczęto działania zmierzające do pozyskania partnerów, patronów i ambasadorów projektu. Zgodnie z opiniami uczestników wprowadzono zmiany w harmonogramie całego przedsięwzięcia. Najważniejsza część programu tj. warsztaty, staże oraz konferencja wieńcząca drugą edycję zaplanowana została na lipiec 2017 r.
 • Wizyty szkolne na GPW – dzięki opracowanemu w 2015 r. internetowemu systemowi rezerwacji wizyt szkolnych, który dostępny jest na witrynie GPW, umożliwiono nauczycielom samodzielną rezerwację oraz potwierdzanie dogodnych terminów wizyt szkolnych. W ramach programu wizyty odbywa się prelekcja prowadzona przez pracownika Fundacji oraz pokaz multimedialnej lekcji dla młodzieży. Dzięki tej inicjatywie w 2016 r. Giełdę odwiedziło ok. 5 800 uczniów podczas 165 wizyt. W bazie internetowej Fundacji jest obecnie zarejestrowanych 265 nauczycieli.
 • Szkolenia na temat rynku towarowego:
  • Wykład "Wymogi informacyjne i raportowanie wynikające z rozporządzenia REMIT" w ramach szkolenia "REMIT - obowiązki informacyjno-sprawozdawcze" - współpraca Fundacji GPW z firmą MM Conferences SA, 10.03.2016
  • Wykład "Możliwości zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii w kontekście liberalizacji rynku Gazu" w ramach warsztatu Rzeczpospolitej pt. "Strategie zakupowe na rynku gazu", 17-18.03.2016
  • Szkolenie „Handel energią elektryczną oraz produkty na rynku towarowym TGE" na zamówienie Grupy Zakupowej Biznes sp. z o.o., lipiec 2016

Pozostałe szkolenia i inicjatywy edukacyjne zrealizowane przez Fundację oraz GPW w 2016 r.:

 • Szkolenia produktowe – szkolenia w siedzibie GPW realizowane przez Fundację we współpracy z Domami Maklerskimi - Członkami GPW kierowane do aktualnych oraz potencjalnych inwestorów giełdowych oraz innych zainteresowanych. Tematyka szkoleń obejmowała instrumenty finansowe notowane na GPW. W 2016 r. łącznie zostało zorganizowanych siedem szkoleń produktowych. Ponadto eksperci giełdowi przeprowadzili prelekcje na temat giełdy i notowanych instrumentów w ramach konferencji naukowych w ośrodkach akademickich na terenie kraju (AGH, Politechnika Wrocławska, SGH) oraz dla studenckich grup zorganizowanych odwiedzających GPW. Łącznie w szkoleniach produktowych oraz inicjatywach kierowanych do studentów udział wzięło ok 1200 uczestników.
 • Akademia Tworzenia Kapitału – cykliczne spotkania odbywające się kilka razy w roku w największych miastach Polski organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, podczas których eksperci przekazują wiedzę dotyczącą rynku kapitałowego, notowanych instrumentów oraz technik inwestycyjnych. W 2016 r. Fundacja była partnerem jednego cyklu ATK obejmującego 6 szkoleń organizowanych od 12 do 28 kwietnia 2016 r. Temat przewodni cyklu - "Zabezpieczenie emerytalne - inwestowanie w wartość". Łączna liczba uczestników szkoleń wyniosła ok. 450 osób.
 • Gra „ING Turbo” – konkurs edukacyjny zrealizowany we współpracy z ING Securities, którego przedmiotem było inwestowanie wirtualnych środków pieniężnych w notowane na giełdach certyfikaty ING Turbo, akcje oraz ETFy. Celem konkursu była edukacja inwestorów oraz popularyzacja giełdowych produktów strukturyzowanych. Do udziału w konkursie zarejestrowało się 5 395 osób, a w okresie gry min. 1 transakcję wykonało 1700 osób.
 • Cykl szkoleń „Twój czas, Twoja wiedza, Twoje inwestycje” – ogólnopolski cykl 11 szkoleń realizowanych przez GPW we współpracy z Domem Maklerskim PKO BP na temat podstaw inwestowania w instrumenty giełdowe oraz analizy bieżącej sytuacji giełdowej. Szkolenia odbyły się w największych miastach Polski, głównie w stolicach województw. W ramach każdego szkolenia odbyła się prezentacja prowadzona przez eksperta GPW pt. "Instrumenty na wszystkie trendy" oraz prezentacja Domu Maklerskiego PKO BP "Analiza bieżącej sytuacji rynkowej". Łączna liczba uczestników – 872 osoby.
 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) – projekt edukacyjny skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej, realizowany od 2002 r. we współpracy z Fundacją im. Lesława A. Pagi. SIGG od strony praktycznej uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynku giełdowym, podejmowania decyzji i pracy w grupie. W ramach projektu realizowane są dwa moduły - gra inwestycyjna w oparciu o platformę GPW do nauki inwestowania GPWtr@der oraz kurs e-learningowy obejmujący 11 szkoleń tematycznych dot. giełdy, rynku kapitałowego oraz notowanych instrumentów. W 2016 r. Fundacja GPW wparła merytorycznie oraz organizacyjnie realizację tego projektu. W projekcie udział wzięło: 17424 uczniów, 6074 zespołów, 622 szkół, 722 nauczycieli.
 • Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) - program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i obecnie realizowany jest na ponad 120 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów i nauczycieli akademickich. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy o rynku finansowym. W 2016 r. Fundacja GPW podjęła współpracę z organizatorami oraz wzięła udział w Radzie Konsultacyjnej Programu NZB. W efekcie tych rozmów podpisano umowę o współpracy oraz zorganizowano 22 wykłady dotyczące długoterminowego inwestowania pt. "Nie stój inwestuj", które były prowadzone przez wykładowców Szkoły Giełdowej oraz ekspertów giełdowych. W wykładach udział wzięło 1018 studentów.
 • Szkolenie we współpracy z Google Polska - 10 sierpnia 2016 Fundacja przeprowadziła we współpracy z Google Polska szkolenie dla przedstawicieli spółek notowanych na GPW reprezentujących branżę nowoczesnych technologii. Zrealizowano tematy związane z prowadzeniem biznesu e-commerce, kampaniami eksportowymi, skutecznym wykorzystaniem narzędzi internetowych do budowania relacji inwestorskich oraz budowania marki spółki w Internecie. W szkoleniu wzięło udział 40 przedstawicieli zaproszonych spółek.
 • Konkurs na pracę doktorancką, magisterską oraz licencjacką o nagrodę Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych – w 2016 roku GPW ogłosiła kolejną edycję konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu. Nagrody i wyróżnienia w konkursie zostały wręczone 6 grudnia 2016 roku, podczas uroczystości, która miała miejsce na Sali Notowań GPW.
 • Działania edukacyjne w mediach – Giełda Papierów Wartościowych prowadzi także akcje edukacyjne w popularnych mediach. W 2016 roku, we współpracy z gazetą FAKT, przeprowadzono sześcioodcinkową akcję edukacyjną pod nazwą „Akcja inwestowanie. Celem projektu było przybliżenie czytelnikom FAKTu – najpoczytniejszej w Polsce gazety – terminów związanych z Giełdą Papierów Wartościowych oraz rynkiem kapitałowym. W 2016 roku działania edukacyjne były prowadzone także na łamach dzienników regionalnych Polska Press oraz w tygodniku Gość Niedzielny

SZKOŁA GIEŁDOWA

Flagowy program edukacyjny prowadzony przez kilkanaście lat przez GPW. W ramach projektu organizowane są kilkunastogodzinne kursy przeznaczone dla początkujących inwestorów, obejmujące zagadnienia takie jak: funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, wybór i ocenę spółki, wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę oraz zasady zarządzania portfelem papierów wartościowych. Kursy są organizowane cyklicznie w największych miastach Polski we współpracy z tamtejszymi uczelniami oraz w Warszawie – przez samą Giełdę.

W styczniu 2016 Fundacja GPW na podstawie umowy licencyjnej objęła koordynację projektu Szkoły Giełdowej, a także dalszy rozwój tego programu. W 2016 r. została dokonana aktualizacja materiałów dydaktycznych dla wykładowców oraz wdrożono kurs Szkoły Giełdowej dla średniozaawansowanych. Kurs "Giełda dla średniozaawansowanych" obejmuje bardziej zaawansowane zagadnienia, m.in. analizę techniczną i fundamentalną, a także instrumenty pochodne i certyfikaty Turbo notowane na GPW.

Na przestrzeni roku 2016 odbyły się inauguracje Szkoły Giełdowej w 4 kolejnych ośrodkach akademickich: Uniwersytecie Łódzkim, SGH, UMCS oraz na Politechnice Białostockiej. Obecnie w projekcie bierze udział 11 ośrodków akademickich, a 2 kolejne są zainteresowane współpracą.

W 2016 roku zrealizowano 17 otwartych kursów „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz pilotażowy kurs „Giełda dla średniozaawansowanych". Zorganizowano również dwa kursy zamknięte na zamówienie PKO PTE. We wszystkich zorganizowanych kursach udział wzięło około 400 uczestników.

RESPECT INDEKS

Zainicjowany w 2009 r., jako pierwszy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, indeks spółek odpowiedzialnych był pierwszym tego rodzaju wskaźnikiem na polskim rynku i do dziś stanowi benchmark dla spółek giełdowych dążących do wzorcowych norm w obszarze CSR.

Projekt RESPECT Indeks jest flagową inicjatywą realizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach edukacji w obszarze społecznej odpowiedzialności spółek notowanych na parkiecie GPW i propagowania odpowiedzialnego inwestowania w Polsce.

Wskaźnik obejmuje swoim portfelem spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami oraz uwzględniające w swojej działalności czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze (ESG). Badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych tworzących portfele indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloitte.

Wymagania indeksu są określone w taki sposób, aby uwzględnić specyfikę branżową spółek. Ankieta zawiera pytania dedykowane wszystkim spółkom, bądź jedynie spółkom prowadzącym określony rodzaj działalności, zgodnie z podziałem prowadzonym przez Giełdę: przemysł, finanse i usługi. Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych – pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek, lub do 10% w pozostałych przypadkach.

W trakcie dziesięciu edycji badania, z których ostatnia odbyła się jesienią 2016 r., do składu indeksu RESPECT kwalifikowało się każdorazowo od 16 do 25 spółek. Obecnie portfel indeksu liczy 25 spółek. W tegorocznej edycji RESPECT Index liczba nowych spółek jest najwyższa w historii. Od początku swojego istnienia indeks ewoluuje. Wymagania stawiane aplikującym do niego spółkom są stopniowo podnoszone tak, aby w coraz większym stopniu uwzględniać trendy właściwe dla dojrzałych rynków kapitałowych, sprostać oczekiwaniom interesariuszy, a także zapewnić pełen obraz sytuacji w zakresie raportowanych czynników ESG. Podczas IX edycji projektu RESPECT wprowadzono kilka zmian do kwestionariusza wykorzystywanego w procesie kwalifikowania spółek:

 • Obszar Social – do raportów, których opublikowanie stanowi wypełnienie kryteriów RESPECT dołączono raporty zintegrowane, tym samym poszerzając możliwość odwoływania się spółek do alternatywnych w stosunku do wytycznych Global Reporting Initiative (GRI) standardów raportowania.
 • Obszar Social – zestawienie analizowanych zagadnień zostało uzupełnione o pytanie dotyczące tematyki różnorodności (diversity) w miejscu pracy.
 • Obszar Governance – dodano pytanie odnoszące się do zagadnienia polubownego rozwiązywania sporów z interesariuszami, w tym kontrahentami czy klientami.

Podsumowując minionych X edycji, należy zaznaczyć, iż wzięło w nich udział 40 podmiotów. W tegorocznej edycji pojawiły się 4 nowe spółki. Od samego początku istnienia indeksu nieprzerwanie obecnych w nim jest 8 spółek. To liderzy rynku, którzy, konsekwentnie udoskonalając działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż 3/4 spółek obecnych w RESPECT Index przygotowuje sprawozdania niefinansowe, 90 proc. według standardów GRI, z czego 50 proc. poddawanych jest niezależnej weryfikacji.

Wyniki badania przeprowadzonego w 2016 r. wskazują, że z roku na rok firmy wchodzące w skład RESPECT Indeksu coraz lepiej radzą sobie z wymaganiami z zakresu sfery ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. W X Edycji badania RESPECT Index średni wynik notowanych spółek wyniósł 68,4, a wynik ten został osiągnięty przy wyjątkowo dużym udziale nowych spółek w notowaniu -4 nowe podmioty. Najlepszy wynik podobnie jak w IX Edycji przekroczył 80 pkt (na 90 możliwych). Spółki notowane w RESPECT Index aktywnie i w sposób systemowy podejmują działania skierowane na przyjęcie dobrych praktyk we wszystkich obszarach ESG. Działania te istotnie wpływają na sposób ich postrzegania przez otoczenie.

Notowania RESPECT Indeksu potwierdzają także podstawowe idee odpowiedzialnego inwestowania, które zakładają, że inwestowanie w przedsiębiorstwa zarządzane w sposób zrównoważony i działające w poszanowaniu swojego otoczenia i wszystkich grup interesariuszy wiąże się z niższym ryzykiem i generuje wyższe niż przeciętne stopy zwrotu. Od pierwszej publikacji indeksu w dniu 19 listopada 2009 r. do końca 2016 r. stopa zwrotu RESPECT Indeks wyniosła 54%, podczas gdy w tym samym okresie stopa zwrotu z indeksu WIG20 była na poziomie 32%.

Notowania RESPECT Indeks i WIG [znormalizowane]

DZIAŁANIA EDUKACYJNE NA RYNKU TOWAROWYM

Działania edukacyjne adresowane do uczestników rynków są prowadzone również przez Towarową Giełdę Energii, której celem jest rozwój i promocja transparentnego obrotu produktami znajdującymi się w ofercie giełdy, a także zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z handlu na TGE. Działania adresowane są zarówno do uczestników rynku, jak i członków TGE.

W 2016 r. TGE przeprowadziła cykl szkoleń i egzaminów dla maklerów giełd towarowych. Celem szkoleń jest przygotowanie kandydatów na maklerów giełdowych do reprezentowania członka giełdy w transakcjach giełdowych na rynkach prowadzonych przez TGE. Każde szkolenie zakończone jest egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu i uzyskanie odpowiedniego certyfikatu, upoważniają maklera do dokonywania transakcji w imieniu członka giełdy. W ramach cyklu odbyły się 22 szkolenia i egzaminy na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) oraz 2 szkolenia i egzaminy na Rynku Instrumentów Finansowych (RIF). TGE wydała maklerom łącznie na RTG i RIF 164 certyfikaty.

W 2016 r. TGE kontynuowała również współpracę z uczelniami wyższymi organizując warsztaty nt. roli giełd energii i rynków towarowych. Flagowym projektem TGE w tym obszarze jest współpraca z Fundacją im. Lesława A. Pagi przy projekcie Akademia Energii, którego celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej a osobami stojącymi dopiero u progu kariery w tym sektorze. W 2016 r., w ramach projektu Forum Nowa Energia, odbyły się również warsztaty mające na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy najlepszymi studentami zrzeszonymi w studenckich kołach naukowych w całej Polsce, a największymi, strategicznymi przedsiębiorstwami energetycznymi. TGE była współorganizatorem konferencji oraz gospodarzem warsztatów, podczas których została zaprezentowana rola giełd towarowych na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.

W czerwcu 2016 r., TGE we współpracy z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych (IRGiT), zorganizowała IX edycję konferencji Forum Obrotu, która jest platformą wymiany opinii i tworzenia nowych rozwiązań we współpracy z bezpośrednimi uczestnikami rynków prowadzonych przez TGE. W ramach 3- dniowego spotkania obyły się panele dyskusyjne, liczne prezentacje oraz zajęcia integracyjne.

Ponadto w 2016 r. TGE podejmowało następujące inicjatywy w działalności edukacyjnej i informacyjnej: cykl szkoleń z obsługi systemu RRM TGE w ramach OTC, seminarium poświęcone hubom gazowym w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, seminarium „Towarowa Giełda Energii – rola na rynku krajowym i europejskim, otoczenie regulacyjne, produkty i zasady uczestnictwa”.