W  2015 r. EBITDA1 Grupy GPW wyniósł 179,5 mln zł, co oznacza wzrost o 15,4 mln zł w stosunku do 164,1 mln zł osiągniętych w 2014 r.

Grupa GPW osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 152,6 mln zł, w porównaniu do 135,4 mln zł w 2014 r. Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do 2014 r. o 17,3 mln zł był wypadkową wyższych przychodów z segmentu rynku towarowego (wzrost o 10,7 mln zł), utrzymaniu poziomu przychodów z segmentów rynku finansowego oraz niższych kosztów operacyjnych (spadek jednostkowych kosztów operacyjnych o 10,3 mln zł, a w ujęciu skonsolidowanym o 7,2 mln zł).

Wynik netto Grupy za 2015 r. wyniósł 123,7 mln zł, w porównaniu do 112,3 mln zł za 2014 r. Wzrost zysku netto w stosunku do 2014 r. był rezultatem wyższego wyniku z działalności operacyjnej.

W 2015 r. EBITDA2 GPW S.A. wyniósł 92,1 mln zł, co oznacza wzrost o 10,7% w stosunku do 83,1 mln zł w 2014 r.

W 2015 r. GPW S.A. osiągnęła jednostkowy zysk z działalności operacyjnej równy 70,6 mln zł w porównaniu do 59,0 mln zł w 2014 r.

Wyższy poziom zysku operacyjnego GPW S.A. w stosunku do 2014 r. to głównie efekt niższych kosztów działalności operacyjnej (o 10,3 mln zł) przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży (o 1,8 mln zł). Spadek kosztów operacyjnych był efektem niższych kosztów osobowych i innych kosztów osobowych (o 5,2 mln zł), kosztów amortyzacji (o 2,7 mln zł), kosztów usług obcych (o 2,6 mln zł) oraz czynszów i opłat eksploatacyjnych (o 1,2 mln zł). Wpływ na wynik operacyjny 2015 r. miało również niższe o 0,5 mln zł saldo na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.

Wynik netto GPW S.A. w 2015 r. wyniósł 96,9 mln zł w porównaniu do 52,9 mln zł w 2014 r. Na wyższy poziom zysku netto w 2015 r. w porównaniu do poprzedniego roku miał wpływ wyższy wynik na działalności operacyjnej oraz wyższe o 35,9 mln zł saldo na przychodach i kosztach finansowych. W 2015 r. GPW otrzymała dywidendy od spółek zależnych i stowarzyszonych w wysokości 43,1 mln zł w porównaniu z 14,8 mln zł w 2014 r. Jednocześnie, podatek dochodowy w 2015 r. był wyższy o 3,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W  2015 r. Grupa TGE osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 82,2 mln zł, w porównaniu do 78,4 mln zł w 2014 r. Wynik netto Grupy TGE w analogicznych okresach wyniósł odpowiednio 67,3 mln zł oraz 66,2 mln zł.

BondSpot S.A. w 2015 r. uzyskał wynik operacyjny równy 2,1 mln zł, w porównaniu do 3,6 mln zł w 2014 r. Wynik netto w analogicznych okresach wyniósł odpowiednio 2,2 mln zł oraz 3,3 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. zmian wartości przychodów i kosztów przedstawione zostały w dalszej części Sprawozdania.

[1] zysk operacyjny Grupy GPW przed uwzględnieniem amortyzacji

[2] zysk operacyjny GPW S.A. przed uwzględnieniem amortyzacji

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy GPW w 2014 i 2015 r. w ujęciu kwartalnym i w latach 2013 – 2015 w ujęciu rocznym

  20152014201520142013
tys. zł IV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.III kw.II kw.I kw.
Przychody ze sprzedaży 83 819 78 733 77 171 88 167 83 930 77 869 69 255 86 507 327 890 317 561 283 762
Rynek finansowy 48 990 51 508 49 215 50 242 46 472 49 303 48 235 55 952 199 955 199 962 205 254
Przychody z obsługi obrotu 33 213 36 221 33 142 34 372 31 124 34 349 32 547 39 775 136 948 137 795 147 899
Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym 25 907 29 020 26 114 26 900 24 035 26 997 24 491 29 772 107 941 105 295 108 424
Instrumenty pochodne 2 979 3 134 2 645 2 820 2 794 2 795 3 717 5 515 11 578 14 821 21 207
Inne opłaty od uczestników rynku 1 682 1 559 1 584 1 559 1 485 1 464 1 411 1 435 6 383 5 795 5 743
Instrumenty dłużne 2 560 2 419 2 695 2 995 2 746 3 021 2 869 2 985 10 669 11 621 12 339
Inne instrumenty rynku kasowego 85 89 105 98 64 72 59 68 376 263 186
Przychody z obsługi emitentów 6 040 5 683 6 536 6 237 5 816 5 684 6 124 6 336 24 497 23 960 22 289
Opłaty za notowanie 4 742 4 551 4 885 5 051 4 719 4 693 4 767 4 870 19 229 19 049 17 184
Opłaty za wprowadzenie
oraz inne opłaty
1 299 1 132 1 651 1 186 1 097 991 1 357 1 466 5 268 4 911 5 105
Przychody ze sprzedaży informacji 9 737 9 604 9 536 9 633 9 532 9 270 9 564 9 841 38 510 38 207 35 066
Informacje czasu rzeczywistego 9 080 9 001 8 943 9 045 8 938 27 072 - - 36 069 36 010 33 158
Indeksy i dane historyczno-statystyczne 657 603 594 588 594 1 603 - - 2 441 2 197 1 908
Rynek towarowy 34 243 26 694 26 890 37 365 35 741 28 310 20 336 30 066 125 193 114 453 75 995
Przychody z obsługi obrotu 17 643 12 757 13 623 18 529 18 657 15 136 10 188 16 140 62 552 60 121 39 906
Obrót energią elektryczną 4 563 2 876 3 406 3 545 4 574 3 343 3 368 3 170 14 390 14 455 13 607
Rynek kasowy 714 589 660 798 640 536 559 651 2 760 2 386 2 545
Rynek terminowy 3 850 2 288 2 746 2 747 3 934 2 807 2 809 2 519 11 630 12 069 11 062
Obrót gazem 1 716 2 300 1 621 2 675 3 034 4 068 230 53 8 311 7 385 99
Rynek kasowy 648 211 430 313 477 149 26 7 1 601 659 25
Rynek terminowy 1 068 2 089 1 191 2 362 2 557 3 919 204 46 6 710 6 726 74
Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia 9 158 5 787 6 939 10 486 9 240 5 665 5 895 10 203 32 369 31 003 19 053
Inne opłaty od uczestników rynku 2 206 1 794 1 658 1 823 1 809 2 060 695 2 714 7 481 7 278 7 147
Prowadzenie RŚP 5 518 5 535 5 492 7 621 5 897 4 706 4 776 7 094 24 166 22 473 15 605
Rozliczenia transakcji 11 083 8 402 7 775 11 215 11 187 8 468 5 372 6 832 38 475 31 859 20 484
Pozostałe przychody 586 531 1 066 560 1 717 256 684 489 2 743 3 146 2 513
Koszty działalności operacyjnej 45 910 43 344 45 047 40 091 51 331 41 923 44 409 43 937 174 391 181 600 166 224
Amortyzacja 7 013 7 010 6 619 6 195 7 524 6 916 7 146 7 183 26 837 28 769 25 723
Koszty osobowe 15 552 14 754 14 920 11 437 16 825 13 185 12 836 13 655 56 662 56 501 51 915
Inne koszty osobowe 2 676 2 517 2 958 3 275 3 264 2 683 3 446 3 648 11 426 13 042 12 121
Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne 2 258 2 296 2 535 2 696 2 060 3 041 2 629 2 542 9 785 10 272 10 572
Opłaty i podatki 5 011 6 256 6 190 6 170 4 863 5 910 5 871 5 743 23 627 22 387 20 770
w tym opłaty do KNF 4 605 5 914 5 813 5 716 5 788 5 511 5 332 5 409 22 047 22 039 18 916
Usługi obce 11 394 9 313 10 063 8 851 13 066 8 733 10 460 9 708 39 621 41 967 36 242
Inne koszty operacyjne 2 006 1 199 1 761 1 467 3 729 1 456 2 019 1 458 6 433 8 662 8 881
Pozostałe przychody 203 234 172 687 367 191 477 221 1 296 1 256 3 224
Pozostałe koszty 42 311 1 146 652 (177) 85 1 048 905 2 151 1 861 2 126
Zysk z działalności operacyjnej 38 071 35 312 31 150 48 111 33 143 36 052 24 275 41 886 152 644 135 356 118 636
Przychody finansowe 1 863 1 997 4 406 1 675 2 174 2 657 2 972 2 558 9 941 10 360 10 917
Koszty finansowe 2 783 1 940 2 153 2 526 2 723 2 528 2 584 2 522 9 401 10 356 12 215
Saldo na przychodach i kosztach finansowych (920) 57 2 254 (851) (549) 129 388 36 540 4 (1 298)
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych (1 717) 311 (336) 212 (2 169) 1 087 861 3 966 (1 530) 3 745 12 494
Zysk przed opodatkowaniem 35 434 35 678 33 069 47 472 30 425 37 268 25 524 45 888 151 654 139 105 129 832
Podatek dochodowy 7 202 5 566 6 094 9 072 6 126 7 302 5 119 8 272 27 935 26 819 16 289
Zysk netto za okres 28 232 30 113 26 975 38 400 24 300 29 966 20 405 37 616 123 719 112 286 113 543

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW na koniec poszczególnych kwartałów lat 2013 – 2015

 

201520142013
tys. zł IV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.
Aktywa trwałe 580 645 569 155 572 263 571 429 572 710 586 336 587 013 590 634 576 421
Rzeczowe aktywa trwałe 125 229 109 831 112 059 116 559 119 762 119 368 118 530 121 045 124 042
Wartości niematerialne 261 728 263 693 265 565 262 820 261 019 261 523 264 294 265 932 269 155
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 188 570 190 346 190 057 188 352 188 104 189 894 188 674 187 811 158 540
Inwestycje w jednostkach zależnych - - - - - - - - -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - - - 1 343 1 341 1 568 -
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 282 287 204 202 207 10 676 10 706 10 775 20 955
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - - - - - - - - -
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 4 836 4 998 4 378 3 496 3 618 3 532 3 468 3 503 3 729
Aktywa obrotowe 442 170 425 652 519 743 484 816 451 449 406 233 424 816 417 511 357 381
Zapasy 135 145 133 180 120 127 147 142 166
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 369 213 77 2 808 8 378 6 853 6 974 6 138 10 797
Należności handlowe oraz pozostałe należności 81 273 73 394 61 380 91 519 42 594 39 103 41 115 52 345 34 792
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 10 616 10 573 10 551 10 503 586 428 272 118
Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży - - 807 763 812 - - - -
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - - - - - - - - -
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - - - 6 - 7 - - 3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 360 393 341 284 446 773 378 989 389 042 359 557 376 152 358 614 311 505
Aktywa razem 1 022 815 994 807 1 092 006 1 056 245 1 024 159 992 569 1 011 829 1 008 145 933 802
Kapitał własny 721 267 694 093 664 044 738 769 700 466 676 019 696 280 675 692 638 105
Kapitał podstawowy 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865
Pozostałe kapitały 1 455 1 401 1 465 1 817 1 930 1 783 1 643 1 249 1 278
Zyski zatrzymane 655 401 627 886 597 769 671 918 633 555 609 294 629 756 609 436 571 842
Udziały niekontrolujące 546 941 945 1 169 1 116 1 077 1 016 1 142 1 120
Zobowiązania długoterminowe 258 799 256 218 255 246 253 516 259 419 255 781 253 239 249 563 249 578
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 243 800 244 424 244 309 244 193 244 078 243 963 243 848 243 733 243 617
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 4 046 2 453 2 327 2 010 5 562 4 037 4 447 4 452 4 456
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 84 99 113 129 205 262 296 284 439
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 869 9 242 8 497 7 184 9 574 7 519 4 648 1 094 1 066
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia - - - - - - - - -
Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - - - - - - - -
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów - - - - - - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 42 749 44 496 172 716 63 960 64 274 60 769 62 310 82 890 46 119
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 682 1 814 - 1 935 - 2 375 - 2 336 -
Zobowiązania handlowe 8 597 7 879 19 634 9 974 10 017 13 747 6 967 3 763 12 738
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 9 457 11 150 9 584 7 632 9 911 9 510 10 254 9 240 11 511
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 55 55 79 186 154 224 265 338 365
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 2 833 2 463 7 130 2 254 1 250 1 745 754 1 990 657
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów - - - - - - - - -
Rozliczenia międzyokresowe 7 263 10 194 18 054 25 368 5 115 - - - 4 328
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 621 1 236 1 282 1 264 1 346 1 171 1 259 1 892 2 139
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 241 9 705 116 683 15 121 36 206 31 997 42 811 63 331 14 381
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży - - 270 226 275 - - - -
Kapitał własny i zobowiązania razem 1 022 815 994 807 1 092 006 1 056 245 1 024 159 992 569 1 011 829 1 008 145 933 802