Podsumowanie wyników GPW

Podsumowanie wyników

W 2017 roku GPW S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 203,4 mln zł, co oznacza wzrost o 16,0% w stosunku do poziomu z 2016 roku. Koszty operacyjne natomiast ukształtowały się na poziomie 109,9 mln zł co oznacza wzrost na poziomie 9,8% w stosunku do poziomu z poprzedniego roku. W 2017 r. EBITDA GPW S.A. wyniósł 109,1 mln zł, co oznacza wzrost o 19,8% w stosunku do 91,1 mln zł w 2016 r.

W 2017 r. Spółka osiągnęła jednostkowy zysk z działalności operacyjnej równy 89,6 mln zł w porównaniu do 71,7 mln zł w 2016 r., co oznacza wzrost o 25,0% (tj. o 17,9 mln zł).

Wyższy poziom zysku operacyjnego w stosunku do 2016 r. to głównie efekt wyższych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 28 mln zł) przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych (o 9,8 mln zł). Wzrost przychodów ze sprzedaży w głównej mierze Spółka osiągnęła z obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym (wzrost o 20 mln zł). Natomiast wzrost kosztów operacyjnych był efektem przede wszystkim wzrostu kosztów usług obcych (o 9,7 mln zł). Wzrost ten w głównej mierze wynikał ze wzrostu kosztów modyfikacji oprogramowania (o 7,7 mln zł) związanych z przystosowaniem systemu GPW do wymogów MIFID2/MIFIR.

Wynik netto GPW S.A. w 2017 r. wyniósł 69,0 mln zł w porównaniu do 116,1 mln zł w 2016 r., co oznacza spadek o 40,5% tj. 47,1 mln zł. Na niższy poziom zysku netto w 2017 r. w porównaniu do poprzedniego roku wpływ miało niższe saldo na przychodach i kosztach finansowych. W 2016 r. GPW otrzymała dywidendy od spółek zależnych i stowarzyszonych w wysokości 61,6 mln zł, w tym dywidendę od spółki zależnej TGE na poziomie 59,5 mln zł. W 2017 roku Towarowa Giełda Energii nie wypłaciła dywidendy z uwagi na konieczność spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na spłatę zaległych zobowiązań podatkowych VAT, w związku ze zmianą zasad opodatkowania niektórych usług świadczonych przez Spółkę i konieczność korekty podatku VAT za lata 2011 - 2016.

Szczegółowe informacje nt. zmian wartości przychodów i kosztów przedstawione zostały w dalszej części Sprawozdania.

Jednostkowy rachunek zysków i strat GPW S.A. w 2016 i 2017 r. w ujęciu kwartalnym i w latach 2015 – 2017 w ujęciu rocznym

20172016201720162015
tys. złIV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.III kw.II kw.I kw.   
Przychody ze sprzedaży51 30147 69050 90053 55247 62944 60840 88542 331203 443175 454191 781
Rynek finansowy48 89345 65549 35952 32246 76544 03940 31341 781196 229172 899188 730
Przychody z obsługi obrotu31 91029 03733 05935 74330 75228 50424 19925 873129 749109 328126 562
Przychody z obsługi emitentów5 9986 0225 8656 1425 9595 5895 9195 70124 02723 16723 652
Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych10 98510 59610 43510 43710 0559 94710 19510 20742 45340 40438 516
Rynek towarowy9087868578908079348327-
Przychody ze sprzedaży informacji *9087868578908079348327-
Pozostałe przychody2 3181 9481 4551 1457864794924716 8662 2283 052
Koszty działalności operacyjnej34 01421 87124 55729 47426 61218 58025 17329 705109 916100 070120 354
Amortyzacja4 8764 8844 9984 7144 2015 2055 0334 90119 47219 34021 472
Koszty osobowe8 1517 2286 6657 3477 2954 6109 0568 12829 39129 08930 398
Inne koszty osobowe2 1231 8591 9422 0441 7051 5551 8152 2067 9687 2817 602
Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne1 8791 8741 9341 7851 7511 5201 5691 5077 4726 3477 108
Opłaty i podatki176(2 933)1756 447182(954)2206 7643 8656 21221 815
w tym opłaty do KNF(1)(3 160)-6 26019(1 172)16 6113 0995 46021 094
Usługi obce15 6978 0927 8056 19010 5085 7676 5105 27037 78328 05527 646
Inne koszty operacyjne1 1138671 0389479708779719283 9653 7464 313
Pozostałe przychody1223173031984286355135940680497
Pozostałe koszty2703828083 3693 416343245474 8294 3301 345
Zysk z działalności operacyjnej17 13825 75525 83820 90718 02925 74815 74312 21489 63871 73470 579
Przychody finansowe8478932 3539491 28560 0923 5501 4275 04266 35448 153
Koszty finansowe2 2461 9331 9212 7712 0392 0231 9942 0178 8718 0738 965
Zysk przed opodatkowaniem15 73924 71526 27019 08517 27683 81717 29911 62485 809130 015109 768
Podatek dochodowy3 0594 7514 7184 2484 0494 6552 9672 25816 77613 93012 863
Zysk netto za okres12 68019 96421 55214 83713 22779 16114 3319 36669 033116 08596 905

* w 2017 roku wydzielono nowy segment na Rynku towarowym, w związku z tym skorygowano wartość przychodów ze sprzedaży informacji na Rynku finansowym w roku poprzedzającym 

Źródło: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej GPW S.A. na koniec poszczególnych kwartałów lat 2015 - 2017

 201720162015
tys. złIV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.
Aktywa trwałe462 760464 296466 977470 706472 942463 407467 871468 484472 253
Rzeczowe aktywa trwałe96 26996 67297 47099 650101 03491 30393 07193 64294 773
Wartości niematerialne68 96369 80771 44473 97975 91876 07978 60779 45181 601
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych36 95936 95936 95936 95936 95936 95936 95936 95936 959
Inwestycje w jednostkach zależnych254 985254 985254 985254 985254 985254 984254 984254 985254 985
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży271280278278288287290284282
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe5 3135 5935 8414 8553 7583 7953 9603 1633 653
Aktywa obrotowe275 535259 360337 304326 360291 788283 451313 659302 561261 770
Zapasy5654535958626855119
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych---3 355-----
Należności handlowe oraz pozostałe należności26 27233 96438 19836 47523 94124 29626 37629 92926 091
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe-10 12310 046------
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty249 207215 219289 007286 471267 789259 094287 215272 577235 560
Aktywa razem738 295723 656804 281797 066764 730746 859781 530771 045734 023
Kapitał własny450 887438 216418 252486 939472 102458 849379 687464 254454 881
Kapitał podstawowy63 86563 86563 86563 86563 86563 86563 86563 86563 865
Pozostałe kapitały(125)(114)(114)(114)(114)(141)(141)(297)(304)
Zyski zatrzymane387 147374 465354 501423 188408 351395 124315 963400 686391 320
Zobowiązania długoterminowe253 744253 802252 174251 892136 794136 199135 545132 563258 242
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji243 573243 475243 378243 281123 459123 733123 669123 606243 800
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych8838371 2961 7991 4351 1872 8282 6152 382
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 0647 2665 2764 5889 6769 0556 8246 34212 060
Pozostałe zobowiązania długoterminowe2 2242 2242 2242 2242 2242 2242 224--
Zobowiązania krótkoterminowe33 66431 638133 85558 235155 834151 812266 298174 22820 900
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji1 9382 1001 8952 069122 882123 003121 047122 881682
Zobowiązania handlowe *11 9544 0402 7273 7524 2971 5115 7205 3336 599
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych8 4816 7794 8953 5606 4904 9246 6144 4007 023
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych5 6854 2266 82212 28214 44511 4739 5477 4481 976
Rozliczenia międzyokresowe *219 97223 90331 6871 7129 15122 23129 6661 776
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia211190317317317----
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe5 3744 33193 2964 5685 6911 748101 1394 5012 844
Kapitał własny i zobowiązania razem738 295723 656804 281797 066764 730746 859781 530771 045734 023

* Od 2017 roku rozliczenia międzyokresowe bierne prezentowane są w zobowiązanich handlowych

Źródło: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka