Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki zadłużenia oraz finansowania spółki

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zadłużenie Spółki nie stanowiło zagrożenia dla jej działalności oraz zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań. Wskaźnik stosunku długu netto do zysku EBITDA wzrósł w porównaniu do poziomu z 2016 r., lecz nadal pozostaje ujemny, co wynika z wyższego poziomu środków płynnych w stosunku do poziomu zobowiązań oprocentowanych (wartość netto długu mniejsza od zera). Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego nieznacznie wzrósł w porównaniu do 2016 r. w wyniku spadku wartości kapitałów własnych na koniec 2017 roku. Poziom zobowiązań oprocentowanych pozostaje na zbliżonym poziomie do stanu na koniec 2016 roku (245,5 mln zł na koniec 2017 r. do 246,3 mln zł na koniec 2016 roku).

Wskaźniki płynności

Wskaźnik bieżącej płynności na koniec 2017 r. wzrósł i wyniósł 8,2 w stosunku do 1,9 na koniec 2016 roku. Wzrost wskaźnika bieżącej płynności jest wynikiem wzrostu zobowiązań długoterminowych w wyniku emisji obligacji serii D i E. Na koniec 2016 roku wskaźnik ten był niższy ze względu na przekwalifikowanie zadłużenia wynikającego z obligacji serii A i B jako zadłużenia krótkoterminowego (termin zapadalności tych obligacji przypadał na 2 stycznia 2017 roku).

Wskaźnik pokrycia kosztów odsetek z tyt. emisji obligacji w 2017 roku wzrósł w stosunku do wartości tego wskaźnika na koniec 2016 roku i wyniósł 15,1 do 12,0 w 2016 r. Tym samym wskazuje, że Spółka wygenerowała przepływy z działalności operacyjnej pozwalające wielokrotnie pokryć bieżące zobowiązania z tytułu emisji obligacji.

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności EBITDA oraz rentowności na poziomie EBIT wzrosły w 2017 roku, w wyniku wzrostu przychodów i wzrostu wyników na poziomie operacyjnym. Spadkowi uległ wskaźnik cost/income Spółki w wyniku znacznie większej dynamiki wzrostu przychodów w stosunku do wzrostu kosztów za 2017 rok. Zmniejszyły się natomiast wskaźniki rentowności aktywów ogółem (ROA) oraz rentowności kapitału własnego (ROE), co z kolei wynika z niższego zysku netto w 2017 roku w stosunku do zysku netto za 2016 rok. Niższy zysk netto natomiast Spółka osiągnęła ze względu na brak dywidendy od spółki zależnej TGE.

Podstawowe wskaźniki GPW S.A.

  Dane na dzień/ za okres 12 miesięcy zakończony
  31 grudnia 201731 grudnia 201631 grudnia 2015
Wskaźniki zadłużenia oraz finansowania Spółki    
Dług netto / EBITDA za 12 miesięcy1), 2)(0,04)(0,2)0,1
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego3)54,5%52,2%53,7%
Wskaźniki płynności    
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej4)8,21,912,5
Wskaźnik pokrycia kosztów odsetek z tyt. emisji obligacji5)15,112,012,0
Wskaźniki rentowności    
Rentowność EBITDA6)53,6%51,9%48,0%
Rentowność operacyjna7)44,1%40,9%36,8%
Rentowność netto8)33,9%66,2%50,5%
Cost / income9)54,0%57,0%62,8%
ROE10)15,0%25,0%21,2%
ROA11)9,2%15,5%13,2%

1) Dług netto = zobowiązania oprocentowane - środki płynne GPW S.A. (na dzień bilansowy)

2) EBITDA = zysk operacyjny GPW S.A. + amortyzacja (za okres ostatnich 12 miesięcy)

3) Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania oprocentowane / kapitał własny (na dzień bilansowy)

4) Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe (na dzień bilansowy)

5) Wskaźnik pokrycia kosztów odsetek z tyt. emisji obligacji = EBITDA / koszty odsetek z tyt. emisji obligacji (odsetki wypłacone i naliczone za okres 12 miesięcy)

6) Rentowność EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży GPW S.A. (za okres 12 miesięcy)

7) Rentowność operacyjna = zysk operacyjny GPW S.A. / przychody ze sprzedaży GPW S.A. (za okres 12 miesięcy)

8) Rentowność netto = zysk netto GPW S.A. / przychody ze sprzedaży GPW S.A. (za okres 12 miesięcy)

9) Cost / income = koszty działalności operacyjnej GPW S.A. / przychody ze sprzedaży GPW S.A. (za okres 12 miesięcy)

10) ROE = zysk netto GPW S.A. (za okres ostatnich 12 miesięcy) / średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy

11) ROA = zysk netto GPW S.A. (za okres ostatnich 12 miesięcy) / średnia wartość aktywów ogółem na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy

Źródło: Spółka