Podsumowanie wyników Grupy GPW

W 2017 roku Grupa GPW osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 352,0 mln zł, wobec 310,9 mln zł uzyskanych 2016 roku, co oznacza wzrost o 13,2% (tj. o 41,1 mln zł). Na przychody te złożyły się przychody z segmentu finansowego z kwotą przychodów na poziomie 208,8 mln zł oraz przychody z segmentu towarowego na poziomie 142,1 mln zł. Koszty operacyjne Grupy ukształtowały się na poziomie 165,8 mln zł, wobec 150,2 mln zł poniesionych w 2016 roku, co oznacza wzrost o 10,4% (tj. o 15,6 mln zł). Dynamika wzrostu przychodów była wyższa w stosunku do wzrostu kosztów, stąd też wyniki operacyjne Grupy są wyższe w stosunku do wyników z 2016 roku.

W  2017 r. EBITDA1 Grupy GPW wyniósł 212,2 mln zł, co oznacza wzrost o 28,5 mln zł w stosunku do 183,7 mln zł osiągniętych w 2016 r.

Zysk z działalności operacyjnej w 2017 roku Grupa GPW osiągnęła na poziomie 183,9 mln zł, w porównaniu do 157,9 mln zł w 2016 r. , co oznacza wzrost o 16,5% tj. o 26,0 mln zł. Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do 2016 r. był rezultatem przede wszystkim wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy. Wzrost przychodów ze sprzedaży nastąpił zarówno na rynku finansowym jak i na rynku towarowym. Przychody na rynku finansowym wzrosły o 13,7% tj. o 25,2 mln zł, a w tym najwyższy wzrost wykazały przychody z akcji i innych instrumentów o charakterze udziałowym. Na rynku towarowym przychody ze sprzedaży wzrosły o 13,4% tj. 16,8 mln zł, wykazując najwyższy wzrost z obrotu prawami majątkowymi i prowadzenia ich rejestru.

Wynik netto Grupy za 2017 r. wyniósł 156,1 mln zł, w porównaniu do 131,1 mln zł w 2016 r., co oznacza wzrost o 19,0% tj. 25,0 mln zł. Wzrost zysku netto w stosunku do 2016 r. był rezultatem wyższego wyniku z działalności operacyjnej oraz uzyskania wyższego zysku na udziale w spółkach stowarzyszonych, który w 2017 roku wyniósł 10,1 mln zł natomiast w 2016 roku zysk ten kształtował się na poziomie 3,5 mln zł.

W 2017 r. EBITDA2 GPW S.A. wyniósł 109,1 mln zł, co oznacza wzrost o 19,8 % w stosunku do 91,1 mln zł w 2016 r.

W 2017 r. GPW S.A. osiągnęła jednostkowy zysk z działalności operacyjnej równy 89,6 mln zł w porównaniu do 71,7 mln zł w 2016 r.

Wynik netto GPW S.A. w 2017 r. wyniósł 69,0 mln zł w porównaniu do 116,1 mln zł w 2016 r., co oznacza spadek na poziomie 40,5% tj. o 47,1 mln zł. Na niższy poziom zysku netto w 2017 r. w porównaniu do poprzedniego roku miało wpływ nieotrzymanie dywidendy od spółki zależnej TGE. Towarowa Giełda Energii S.A. nie wypłaciła w 2017 roku dywidendy za 2016 rok ze względu na konieczność spłaty kredytu i pożyczki, które to zobowiązania były zaciągnięte na spłatę zaległych zobowiązań podatkowych VAT.

W  2017 r. Towarowa Giełda Energii osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 62,0 mln zł, w porównaniu do 55,2 mln zł w 2016 r., co oznacza wzrost o 12,2% tj. o 6,8 mln zł. Wynik netto TGE w analogicznych okresach wyniósł odpowiednio 69,3 mln zł oraz 52,7 mln zł, co oznacza wzrost zysku netto w 2017 roku o 31,7% tj. o 16,7 mln zł.

Spółka zależna IRGiT w 2017 roku osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 30,2 mln zł, wobec zysku operacyjnego w 2016 roku na poziomie 31,3 mln zł, co oznacza spadek o 3,5% tj. 1,1 mln zł. Natomiast zysk netto IRGiT osiągnął na poziomie 24,9 mln zł w stosunku do 26,5 mln zł, co oznacza spadek o 6,2% tj. o 1,7 mln zł.

BondSpot S.A. w 2017 r. uzyskał wynik operacyjny równy 3,2 mln zł, w porównaniu do 1,3 mln zł w 2016 r., co oznacza wzrost o 138,3% tj. o 1,9 mln zł. Wynik netto w analogicznych okresach wyniósł odpowiednio 2,8 mln zł oraz 1,3 mln zł, co również oznacza znaczny procentowy wzrost tj. o 109,9% ( 1,4 mln zł).

1 Zysk operacyjny Grupy GPW przed uwzględnieniem amortyzacji
2 Zysk operacyjny GPW S.A. przed uwzględnieniem amortyzacji

Szczegółowe informacje nt. zmian wartości przychodów i kosztów przedstawione zostały w dalszej części Sprawozdania.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy GPW w 2016 i 2017 r. w ujęciu kwartalnym i w latach 2015 – 2017 w ujęciu rocznym

 20172016201720162015
tys. złIV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.III kw.II kw.I kw.   
Przychody ze sprzedaży92 16981 11987 63591 03481 71273 65874 46181 031351 956310 862327 890
Rynek finansowy51 87548 85152 50055 62349 72546 67342 89144 409208 849183 698199 955
Przychody z obsługi obrotu34 62131 90335 96638 84633 24730 94126 56128 330141 336119 079136 948
Przychody z obsługi emitentów6 2786 2786 0656 3476 1405 7906 1295 87124 96823 93024 497
Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych10 97610 67010 46910 43010 3389 94210 20110 20842 54540 68938 510
Rynek towarowy40 21531 98934 77035 11531 31826 73231 00336 201142 088125 254125 193
Przychody z obsługi obrotu20 17016 69917 64315 58016 49413 60714 11916 63770 09260 85762 552
Prowadzenie RŚP7 9635 7687 7839 1143 6645 4927 7977 95430 62824 90724 166
Rozliczenia transakcji11 9909 4359 25810 33611 0827 5439 00711 53141 01939 16338 475
Przychody ze sprzedaży informacji *9287868578908079349327-
Pozostałe przychody792793652966692535674211 0191 9102 743
Koszty działalności operacyjnej48 97832 50537 76546 51537 73628 27138 02646 122165 763150 155174 391
Amortyzacja7 5667 3427 0246 3936 0856 7976 5416 37028 32525 79326 837
Koszty osobowe14 12212 23911 89712 50611 8359 06015 12813 83750 76449 86056 662
Inne koszty osobowe3 0702 8673 0023 1422 7702 5742 7643 19212 08111 30011 426
Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne2 0982 1872 6132 6072 5492 4252 2502 2209 5059 4449 785
Opłaty i podatki233(5 524)22911 615(11)(2 123)50111 6426 55310 00923 627
w tym opłaty do KNF3(5 781)-11 35745(2 140)311 2135 5799 12122 047
Usługi obce20 34712 18311 6509 01413 1788 3959 4567 55853 19438 58739 621
Inne koszty operacyjne1 5441 2091 3501 2381 3291 1431 3861 3035 3415 1626 433
Pozostałe przychody1 7671 731313309792052043483 8591 7361 962
Pozostałe koszty5593088684 4143 583360465646 1494 5532 151
Zysk z działalności operacyjnej44 39850 03749 03340 43541 37245 23236 59334 693183 903157 890153 310
Przychody finansowe1 2841 3341 5381 3942 3113 4305 2461 9635 55012 9509 941
Koszty finansowe2 438(1 339)2 4977 5513 1992 9712 9282 98111 14712 07912 117
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych1 9103 6093 0451 4951 2362 2961 354(1 368)10 0593 518(1 530)
Zysk przed opodatkowaniem45 15456 31951 11935 77341 72047 98740 26532 307188 365162 279149 604
Podatek dochodowy5 7549 3209 1738 0278 7508 4577 1476 79132 27431 14528 062
Zysk netto za okres39 40046 99941 94627 74632 97039 53033 11825 516156 091131 134121 542

*w 2017 roku wydzielono nowy segment na Rynku towarowym w związku z tym skorygowano wartość przychodów ze sprzedaży informacji na Rynku finansowym w roku poprzedzającym 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Objaśnienie: Prezentowane dane finansowe kwartalne i roczne w niniejszym Sprawozdaniu za 2016 i 2015 rok zawierają korekty w związku ze zmianą zasad opodatkowania podatkiem VAT niektórych usług świadczonych przez Spółkę zależną TGE i koniecznością skorygowania rozliczeń podatku VAT z tego tytułu za lata poprzednie.

Uwaga: W niektórych pozycjach suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel zawartych w niniejszym Raporcie może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie wyliczonej dla danej kolumny lub wiersza co wynika z zaokrągleń. Niektóre wartości procentowe w tabelach zamieszczonych w Raporcie również zostały zaokrąglone i sumy w tych tabelach mogą nie odpowiadać dokładnie 100%. Zmiany procentowe pomiędzy porównywanymi okresami zostały obliczone na bazie kwot oryginalnych (a nie zaokrąglonych).

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW na koniec poszczególnych kwartałów lat 2015 – 2017

 201720162015
tys. złIV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.
Aktywa trwałe596 354594 774597 220597 334597 287584 694579 574577 028580 645
Rzeczowe aktywa trwałe110 784112 036113 777116 716119 130119 554121 539122 252125 229
Wartości niematerialne267 991268 916271 380272 490273 815262 401258 057259 870261 728
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych207 389205 221201 590198 577197 231196 025191 412187 221188 570
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 8031 7963 3493 2611 8091 7493 0412 947-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży271280278278288288290285282
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe6 1166 5256 8466 0125 0144 6775 2354 4534 836
Aktywa obrotowe550 699513 493615 476592 548560 561524 879602 030583 701492 454
Zapasy5654536057677371135
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych719571559428300234490369
Należności handlowe oraz pozostałe należności64 09663 76889 069165 243113 262100 57999 96599 202131 557
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe-------3-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty486 476449 576526 283426 686446 814423 933501 758483 935360 393
Aktywa razem1 147 0531 108 2671 212 6961 189 8821 157 8481 109 5731 181 6041 160 7291 073 099
Kapitał własny811 481771 612724 591772 849745 252712 325672 818738 734713 192
Kapitał podstawowy63 86563 86563 86563 86563 86563 86563 86563 86563 865
Pozostałe kapitały1 3471 1281 1061 0351 1841 5371 5601 4811 455
Zyski zatrzymane745 696706 058659 085707 399679 678646 411606 896672 835647 326
Udziały niekontrolujące573561535550525512497553546
Zobowiązania długoterminowe259 951260 449258 780258 516143 422137 504137 632134 571258 930
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji243 573243 475243 378243 281123 459123 733123 669123 606243 800
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych1 4541 4681 8382 2741 8322 2544 6864 4004 046
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego---173248587284
Rozliczenia międzyokresowe5 5925 9966 0646 1326 200----
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 1087 2865 2764 5889 6759 2456 9956 49311 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe2 2242 2242 2242 2242 2242 2242 224--
Zobowiązania krótkoterminowe75 62176 206229 325158 517269 174259 744371 154287 424100 977
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji1 9382 1001 8962 069122 882123 002121 047122 881682
Zobowiązania handlowe21 3036 1693 4966 1996 3872 8416 2886 1828 597
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych12 95810 5158 0605 8128 1148 87210 3797 2469 457
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego314864626261555555
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych6 0124 5877 59713 18816 15411 91110 9209 0582 833
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów-20 02159 95859 798-----
Rozliczenia międzyokresowe*7 38615 64137 19441 7227 14411 63031 02138 9667 263
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia210191318317333179649649621
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe25 78316 934110 74229 350108 098101 248190 795102 38771 469
Kapitał własny i zobowiązania razem1 147 0531 108 2671 212 6961 189 8821 157 8481 109 5731 181 6041 160 7291 073 099

*Od 2017 roku rozliczenia międzyokresowe bierne prezentowane są w zobowiązaniach handlowych

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka