Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki zadłużenia oraz finansowania spółki

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zadłużenie Grupy nie stanowiło zagrożenia dla jej działalności oraz zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań. Wskaźnik stosunku długu netto do zysku EBITDA pozostał na ujemnym poziomie, analogicznie jak 2016 r., co jest efektem ujemnej wartości długu netto (środki pieniężne przewyższają zobowiązania oprocentowane), przy jednoczesnym wzroście zysku EBITDA.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego spadł w porównaniu do 2016 r. w wyniku wzrostu wartości kapitałów własnych. W 2017 r. Grupa pozyskiwała dodatkowy kapitał obcy w postaci emisji obligacji serii D i E. Proces emisji rozpoczął się w 2016 roku, jednakże rejestracja wyemitowanych przez GPW papierów w KDPW miała miejsce w styczniu 2017 roku i w styczniu zostało ujęte zobowiązanie z tytułu emisji obligacji serii D i E. Natomiast 2 stycznia 2017 roku nastąpił wykup obligacji serii A i B, co spowodowało że stan zadłużenia w GPW nie zwiększył się. Ponadto w marcu 2017 roku spółka zależna TGE pozyskała kredyt bankowy w kwocie 60 mln zł na spłatę zobowiązań związanych z zaległym podatkiem VAT. Kredyt ten został jednak spłacony w listopadzie 2017 roku. Zadłużenie Grupy na koniec grudnia 2017 roku nie wzrosło.

Wskaźniki płynności

Wskaźnik bieżącej płynności na koniec 2017 r. wynosił 7,3 wobec poziomu 2,1 na koniec 2016 roku. Jego wzrost jest wynikiem zmniejszenia zobowiązań krótkoterminowych w związku z wykupem obligacji serii A i B oraz zmniejszeniem pozostałych zobowiązań krótkoterminowych, których główną wartość stanowiły zobowiązania z tytułu VAT za lata 2011-2016. Zwiększeniu natomiast uległy zobowiązania długoterminowe w wyniku emisji obligacji serii D i E, których termin wykupu przypada na 2022 rok. Wskaźnik bieżącej płynności pozostaje więc na bezpiecznym poziomie.

Wskaźnik pokrycia kosztów odsetek z tyt. emisji obligacji wzrósł w 2017 r. w porównaniu do roku poprzedniego głównie w wyniku wzrostu zysku EBITDA Grupy. Tym samym, Grupa wygenerowała przepływy z działalności operacyjnej pozwalające wielokrotnie pokryć bieżące zobowiązania z tytułu emisji obligacji.

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności poprawiły się w porównaniu z 2017 r. w wyniku wzrostu zysków zarówno na poziomie operacyjnym jak i na poziomie netto w stosunku do dynamiki wzrostu przychodów, co jest wyrażone w poprawiających się wskaźnikach rentowności, cost/income oraz ROE i ROA Grupy.

Podstawowe wskaźniki Grupy GPW

  Dane na dzień/ za okres 12 miesięcy zakończony
  31 grudnia 201731 grudnia 201631 grudnia 2015
     
Wskaźniki zadłużenia oraz finansowania Grupy    
Dług netto / EBITDA (za 12 miesięcy)1), 2)(1,1)(1,1)(0,6)
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego3)30,3%33,1%34,3%
Wskaźniki płynności    
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej4)7,32,14,9
Wskaźnik pokrycia kosztów odsetek z tyt. emisji obligacji5)29,324,323,5
Wskaźniki rentowności    
Rentowność EBITDA6)60,3%59,1%54,9%
Rentowność operacyjna7)52,3%50,8%46,8%
Rentowność netto8)44,3%42,2%37,1%
Cost / income9)47,1%48,3%53,2%
ROE10)20,1%18,0%17,3%
ROA11)13,5%11,8%11,4%

1) Dług netto = zobowiązania oprocentowane - środki płynne Grupy GPW (na dzień bilansowy)

2) EBITDA = zysk operacyjny Grupy GPW + amortyzacja (za okres 12 miesięcy; bez uwzględnienia udziału w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych)

3) Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania oprocentowane / kapitał własny (na dzień bilansowy)

4) Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe (na dzień bilansowy)

5) Wskaźnik pokrycia kosztów odsetek z tyt. emisji obligacji = EBITDA / koszty odsetek z tyt. emisji obligacji (odsetki wypłacone i naliczone za okres 12 miesięcy)

6) Rentowność EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 12 miesięcy)

7) Rentowność operacyjna = zysk operacyjny Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 12 miesięcy)

8) Rentowność netto = zysk netto Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 12 miesięcy)

9) Cost / income = koszty działalności operacyjnej Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 12 miesięcy)

10) ROE = zysk netto Grupy GPW (za okres ostatnich 12 miesięcy) / średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy

11) ROA = zysk netto Grupy GPW (za okres ostatnich 12 miesięcy) / średnia wartość aktywów ogółem na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy

Źródło: Spółka