Pozostałe informacje

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Oczekuje się, że w kolejnych latach Grupa będzie generowała znaczące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w połączeniu z przychodami uzyskiwanymi z aktywów finansowych, pokryją koszty działalności operacyjnej, nakłady inwestycyjne Grupy oraz koszty obsługi długu.

Obecnie Grupa nie planuje korzystać z finansowania zewnętrznego w szerszym zakresie niż korzysta na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania. W przypadku zaistnienia nieoczekiwanych wcześniej zdarzeń, które spowodują konieczność finansowania przekraczającą możliwości Grupy, rozważona zostanie opcja pozyskania dodatkowego kapitału zewnętrznego w sposób optymalizujący koszt i strukturę kapitałów Grupy.

Grupa nie publikowała prognoz finansowych na 2017 r., w związku z czym nie podaje się objaśnienia różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w Raporcie Rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami.

Inwestycje oraz powiązania z innymi podmiotami

GPW posiada powiązania organizacyjne i kapitałowe z jednostkami należącymi do Grupy Kapitałowej, a także z jednostkami stowarzyszonymi. Opis Grupy Kapitałowej i jednostek stowarzyszonych znajduje się w sekcji I.1 niniejszego Sprawozdania.

W 2017 r. GPW nie dokonywała inwestycji i dezinwestycji kapitałowych poza grupą jednostek powiązanych.

Powiązania kapitałowe GPW z jednostkami znajdującymi się poza grupą kapitałową, na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. to udziały w spółce InfoStrefa S.A. (wcześniej Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A.) – 19,98% oraz udziały w podmiotach zagranicznych: S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. – 1,3% udziałów oraz INNEX PJSC – 10%.

Oprócz udziałów w ww. spółkach, a także w spółkach należących do Grupy Kapitałowej oraz spółkach stowarzyszonych, na główne inwestycje krajowe GPW na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. składają się lokaty bankowe.

Poza inwestycją w rumuńską giełdę S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., INNEX PJSC oraz Aquis Exchange Ltd, GPW nie posiada inwestycji zagranicznych. Wszystkie ww. inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych GPW.

Szczegóły w zakresie inwestycji jednostki dominującej zostały przedstawione w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za lata zakończone 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r.

Transakcje zawarte przez Grupę z podmiotami powiązanymi opisane zostały w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za lata zakończone 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. oraz w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. w nocie nr 25 za lata zakończone 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r.

Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek

W marcu 2017 r. Towarowa Giełda Energii S.A. zaciągnęła kredyt w kwocie 60 mln zł w Banku DNB Polska z terminem spłaty marzec 2018. Oprocentowanie kredytu wynosiło WIBOR 1M plus marża w wysokości 1,4%. Kredyt został zaciągnięty w celu spłaty zaległych zobowiązań podatkowych VAT, które zostały spłacone w marcu 2017 r. Pomimo, że okres spłaty kredytu bankowego przypadał na marzec 2018 roku, to Spółka dokonała całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu w listopadzie 2017 r.

W maju 2017 GPW udzieliła pożyczki spółce zależnej TGE w kwocie 10 mln zł na okres do 31 marca 2018. Oprocentowanie udzielonej pożyczki to WIBOR 1M plus marża w wysokości 1,4%. Pożyczka ta została spłacona w całości przez TGE w listopadzie 2017 r.

W styczniu br. TGE udzieliła pożyczki spółce zależnej InfoEngine w wysokości 400 tys. zł na okres do 31 grudnia 2017 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalono na poziomie 2%. Natomiast w czerwcu 2017 roku TGE udzieliła pożyczki spółce InfoEngine w wysokości 835 tys. zł na okres do 30 czerwca 2022 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie 3,3%.

Ponadto Grupa nie zaciągała ani nie wypowiadała umów dotyczących kredytów i pożyczek.

Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach

Informacje o udzielonych pożyczka zostały podane w sekcji powyżej.

Ponadto Grupa nie udzielała pożyczek w 2017 roku.

Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach

Na dzień 31 grudnia 2017 r. spółka zależna TGE posiada gwarancję bankową w wysokości 7,8 mln EUR, udzieloną na rzecz NordPool przez jeden z banków, z tytułu rozliczeń pomiędzy TGE SA. a NordPool w procesie Marekt Coupling na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Ponadto Grupa nie udzielała i nie otrzymała gwarancji ani poręczeń w 2017 roku.

Informacje o istotnych transakcjach zawartych w danym roku obrotowym przez emitenta oraz jednostki zależne z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

W 2017 r. GPW oraz spółki zależne nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. Prezentacja transakcji z podmiotami powiązanymi została szczegółowo przedstawiona w nocie nr 25 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Grupie nie występowały zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.

Umowa warunkowej sprzedaży akcji Aquis

10 czerwca 2016 r. GPW wraz z pozostałymi akcjonariuszami Aquis zawarła umowę dotyczącą akcji Aquis Exchange Limited. W ramach podpisanego aneksu do umowy akcjonariuszy GPW zobowiązała się do warunkowej sprzedaży całego pakietu akcji Aquis po cenie 37 GBP za akcję. Ww. opcja call mogła zostać wykonana przez akcjonariuszy Aquis w przypadku negatywnej decyzji GPW dotyczącej przeprowadzenia oferty publicznej lub w przypadku negatywnej decyzji GPW dotyczącej ewentualnej restrukturyzacji Aquis koniecznej do przeprowadzenia oferty publicznej. Opcja call była ważna do końca listopada 2017 r., a po tym okresie wygasła. Opcja nie została wykorzystana przez GPW.

Zdarzenia po dniu bilansowym, które mogą znacznie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Podjęcie decyzji o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego nieruchomości „Centrum Giełdowe”

W dniu 16 stycznia 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła decyzję o podpisaniu wraz z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. listu intencyjnego z Centrum Bankowo - Finansowym „Nowy Świat” Spółką Akcyjną jako akcjonariuszem dominującym Centrum Giełdowego S.A.

Na podstawie listu intencyjnego strony deklarują wolę podjęcia rozmów i negocjacji mających na celu wypracowanie szczegółowego rozwiązania skutkującego ewentualnym wyjściem Centrum Bankowo - Finansowego z akcjonariatu spółki Centrum Giełdowego lub przejęciem przez GPW i KDPW nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, „Centrum Giełdowe”, do których prawa obecnie przysługują spółce Centrum Bankowo – Finansowe „Nowy Świat”.

GPW, KDPW oraz Centrum Bankowo - Finansowe „Nowy Świat” są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych w „Centrum Giełdowym”. „Centrum Giełdowe” to 8-kondygnacyjny budynek o całkowitej powierzchni (biurowej i wspólnej) około 35 078 m kw. Powierzchnia jest w posiadaniu odpowiednio GPW: 36%, KDPW: 22%, i CGSA: 42%. W budynku „Centrum Giełdowego” zlokalizowane są m. in. siedziby GPW, KDPW i ich spółek zależnych.

Realizacja postanowień listu intencyjnego może być warunkowana uzyskaniem zgód organów każdej ze stron, wymaganych zgodnie z postanowieniami ich statutów, w szczególności po podjęciu stosownych, przyszłych decyzji przez Zarząd GPW i uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, w tym zgody akcjonariuszy GPW. Na dzień zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego GPW za 2017 rok i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego GK GPW za 2017 rok żadne takie decyzje ani zgody nie miały miejsca.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły inne istotne wydarzenia, które mogłyby znacznie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków brzegowych sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej

W dniu 19.02.2018 Zarząd Giełdy podjął decyzję o rozpoczęciu procesu negocjacji dotyczących warunków brzegowych dla ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis Exchange („Aquis”), w której GPW posiada 20,31% udziału w głosach i prawach majątkowych, jeśli Aquis zdecyduje o realizacji IPO.

Zasady, warunki i parametry ewentualnej transakcji będą przedmiotem negocjacji. Zawarcie ewentualnej umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników procesu negocjacji oraz uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i administracyjnych.