Misją Grupy Kapitałowej GPW jest rozwijanie efektywnych mechanizmów przepływu kapitału i towarów poprzez udostępnianie konkurencyjnych jakościowo i cenowo usług giełdowych i rozliczeniowych, spełniających potrzeby i oczekiwania naszych klientów – przedsiębiorstw, inwestorów oraz pośredników obrotu.

 

Głównym celem strategii GPW.2020, ogłoszonej i realizowanej przez Grupę Kapitałową GPW od października 2014 r., jest uczynienie z GPW giełdy pierwszego wyboru dla inwestorów i emitentów w Europie Środkowo-Wschodniej.

U podstaw działalności GPW leży przekonanie, że odgrywa ona ważną rolę w gospodarce, polegającą na dostarczaniu kapitału na rozwój przedsiębiorstwom i samorządom, a tym samym na wspieraniu rozwoju kraju poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie innowacji czy też podwyższanie standardów funkcjonowania spółek publicznych. Zgodnie z obecnie realizowaną strategią GPW w dużej mierze koncentruje się na tej właśnie roli, wychodząc naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorstw i samorządów z pełną gamą dostępnych instrumentów dostosowanych zarówno dla

dużych, jak i dla małych podmiotów, prowadzących działalność we wszystkich branżach. Dzieje się to w oparciu o najwyższej klasy technologię i przy zapewnieniu najwyższych standardów i bezpieczeństwa w zakresie obrotu na rynkach prowadzonych w ramach Grupy, co obejmuje również zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności notowanych instrumentów, a także szerokiego wachlarza produktów i usług.

 

GPW wspiera rozwój gospodarczy i buduje kulturę inwestowania. Tworzy międzynarodowe centrum kapitałowe i zapewnia najwyższe standardy i bezpieczeństwo obrotu oparte o światowej klasy technologie. Jako zespół profesjonalistów, prowadzi zintegrowaną, efektywną działalność zorientowaną na wzrost.

 

Grupa GPW dąży do realizacji strategii poprzez jak najpełniejsze wykorzystanie i rozwijanie kompetencji oraz zasobów będących obecnie w jej posiadaniu. Służą temu m. in. działania ukierunkowane na zwiększanie operacyjnego zintegrowania GK GPW, m.in. poprzez konsolidację procesów i procedur, stworzenie centrum usług wspólnych oraz poprzez optymalizację wykorzystywanych nieruchomości.

Ponadto strategia GPW.2020 zakłada zwiększanie efektywności kosztowej. Realizowany program oszczędnościowy dotyczy m. in. takich pozycji jak czynsze, usługi IT, czy usługi obce. Osiągane oszczędności są konsekwentnie przeznaczane na inwestycje i wsparcie obszarów o największym potencjale wzrostu, ale też mają pozwolić GPW na szybsze dostosowywanie się do wymagającego otoczenia. Giełda stale monitoruje to otoczenie i stosownie do jego zmian modyfikuje swoją strategię.

Strategia GPW.2020 zakłada rozwój Grupy Kapitałowej GPW w oparciu o sześć głównych filarów:

  • płynny rynek akcji,
  • rozwinięty rynek długu,
  • konkurencyjny rynek instrumentów pochodnych,
  • atrakcyjny dla inwestorów rynek towarowy,
  • kompleksową ofertę produktów informacyjnych dla inwestorów i emitentów,
  • otwieranie nowych segmentów biznesu w oparciu o posiadane w Grupie Kapitałowej kompetencje.

Główne inicjatywy strategiczne GPW, strategia GPW.2020

Główne inicjatywy strategiczne GPW

Kluczowe aspiracje Grupy GPW do 2020 r.

Kluczowe aspiracje Grupy GPW