Misja i strategia Grupy Kapitałowej GPW

W 2017 r. w Grupie Kapitałowej obowiązywała i była realizowana strategia GPW.2020 zatwierdzona w październiku 2014 r. Od października 2017 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją obowiązującej strategii. Jednocześnie Ministerstwo Finansów we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opracowuje strategię rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Projekt zakłada przegląd rynku, identyfikację barier rozwoju i rekomendacje dotyczące strategii dalszego rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Prace mają zostać sfinalizowane do końca roku 2018. GPW w ramach obecnie prowadzonych prac aktualizacyjnych, chce jednocześnie nakreślać kierunki rozwoju dla całego rynku kapitałowego tak, aby obie koncepcje były spójne, a realizowane zadania zbieżne.

Głównym celem przeglądu i aktualizacji strategii GK GPW jest wyjście naprzeciw światowym standardom. Szczególnie w obliczu awansu Polski do grona rynków rozwiniętych, odnotowanego przez FTSE Russell, chcemy oferować rozwiązania i produkty spełniające oczekiwania inwestorów na całym świecie.

Zgodnie z założeniami strategii GPW.2020 warszawska giełda odgrywa ważną rolę w gospodarce, polegającą na dostarczaniu kapitału na rozwój przedsiębiorstwom i samorządom, a tym samym na wspieraniu rozwoju kraju, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie innowacji i podwyższanie standardów funkcjonowania spółek publicznych. Dlatego Grupa GPW wychodzi naprzeciw potrzebom polskich instytucji finansowych, przedsiębiorstw i samorządów z pełną gamą dostępnych instrumentów dostosowanych zarówno dla dużych, jak i dla małych podmiotów, prowadzących działalność we wszystkich branżach. Dzieje się to w oparciu o najwyższej klasy technologię i przy zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie obrotu na rynkach prowadzonych w GPW, co obejmuje również zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności notowanych instrumentów, a także szerokiego wachlarza produktów i usług.

Grupa GPW dąży do realizacji strategii, poprzez jak najpełniejsze wykorzystanie i rozwijanie kompetencji oraz zasobów, będących obecnie w jej posiadaniu. Służą temu m.in. działania ukierunkowane na zwiększanie operacyjnego zintegrowania GK GPW, m.in. poprzez konsolidację procesów i procedur, centralizowanie na zasadach insourcingu niektórych usług wsparcia oraz poprzez optymalizację wykorzystywanych nieruchomości. Ponadto strategia GPW.2020 zakłada zwiększanie efektywności kosztowej. Realizowany program oszczędnościowy dotyczy m.in. takich pozycji jak: czynsze, usługi IT czy usługi obce. Osiągane oszczędności są konsekwentnie przeznaczane na wsparcie obszarów o największym potencjale wzrostu, ale też mają pozwolić GPW na szybsze dostosowywanie się do wymagającego otoczenia.

Strategia GPW.2020 zakłada rozwój Grupy Kapitałowej GPW w oparciu o sześć głównych filarów:

  • płynny rynek akcji,
  • rozwinięty rynek długu,
  • konkurencyjny rynek instrumentów pochodnych,
  • atrakcyjny dla inwestorów rynek towarowy,
  • kompleksową ofertę produktów informacyjnych dla inwestorów i emitentów,
  • otwieranie nowych segmentów biznesu w oparciu o posiadane w Grupie Kapitałowej kompetencje.

Kluczowe aspiracje Grupy GPW do 2020 r.

Kluczowe aspiracje

Główne inicjatywy strategiczne GPW, strategia GPW.2020

Inicjatywy strategiczne