Pozostałe informacje

Umowy znaczące

W 2017 r. Grupa GPW nie zawarła umów, które spełniałyby kryteria umowy znaczącej.

Badania i rozwój

Badania Grupy GPW koncentrują się na możliwościach rozwoju nowych platform obrotu i poszerzaniu oferty produktowej. Inicjatywy zrealizowane w tym zakresie w 2017 r. zostały opisane w rozdziale II.3 Realizacja strategii Grupy GPW w 2017 r.

Spory sądowe

GPW nie jest uczestnikiem postępowań, w których wartość zobowiązań lub wierzytelności stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych.