Realizacja strategii Grupy GPW w 2017 r.

Dostosowanie infrastruktury technologicznej i poszerzanie oferty instrumentów inwestycyjnych dostępnych na rynkach GPW to kluczowe elementy strategii GK GPW. Działania te przyniosą długoterminowe korzyści w postaci dotarcia do nowych grup inwestorów i pozyskania dodatkowych źródeł przychodów. W 2017 roku zrealizowane zostały następujące zadania wynikające ze strategii GPW.2020, które były ważne dla rozwoju rynków prowadzonych w ramach GK GPW.

Technologia i bezpieczeństwo

 • 100-procentowa dostępność systemu transakcyjnego GPW – w 2017 r., podobnie jak w latach poprzednich, została utrzymana 100-procentowa dostępność usług świadczonych przez system transakcyjny GPW (definiowana jako możliwość składania zleceń, zawierania transakcji, wyznaczania kursu i publikacji informacji rynkowych).
 • Kolokacja i usługi wspierające – usługa kolokacji została udostępniona klientom GPW w I kw. 2016 r., a pierwszy klient - ERSTE Securities Polska rozpoczął korzystanie z niej w kwietniu 2016 r. Usługa jest przeznaczona dla podmiotów wykorzystujących automatyczne systemy handlu, chcących zagwarantować sobie i swoim klientom najszybszy dostęp do rynków GPW. Wraz ze zwiększaniem się bazy klientów, zostały wprowadzone dalsze usługi takie jak: remote hands a także synchronizacja czasu zgodna z PTP (precision time protocol). W związku z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony klientów udało się rozbudować kolokację o kolejne 6 pełnych szaf. W 2017 roku udało się nawiązać relację i podpisać umowę z firmą PICO Global obsługującą technologicznie czołowe instytucje bankowości inwestycyjnej na świecie. Usługa kolokacji jest kluczowym elementem infrastruktury rynku kapitałowego, pozwalającą zbudować segment prop i algo trading i w efekcie znacznie poprawić płynność w arkuszu zleceń.
 • Opracowanie i zbudowanie autorskiego systemu na potrzeby GPW Benchmark służącego zbieraniu kwotowań od banków, a następnie przeprowadzaniu Fixingu określającego poziom rodziny stawek referencyjnych WIBID/WIBOR. Dzięki temu nowoczesnemu i w pełni automatycznemu rozwiązaniu GPW Benchmark mogło zrezygnować z usług firmy Thomson Reuters i samodzielnie pełnić funkcję Agenta Kalkulacyjnego.
 • Nowe systemy transakcyjne na TGE – 31 maja 2017 r. TGE uruchomiła nowy system transakcyjny firmy Nasdaq. Nowe rozwiązania technologiczne umożliwiają obsługę prowadzonych przez TGE rynków na najwyższym poziomie, a także elastyczne rozszerzanie przyszłej działalności o inne instrumenty towarowe i pochodne. Uruchomiony system X-Stream Trading pozwala TGE na kompleksową obsługę wielu rynków, szerokie spektrum obsługiwanych rodzajów zleceń i aktywów, obsługę animatorów rynku, możliwość realizacji strategii na rynku instrumentów pochodnych, przetwarzanie danych z rynku i zintegrowany kalkulator indeksów oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem i utrzymywanie pozycji w czasie rzeczywistym, a także kontrolę i nadzór nad rynkiem.

15 listopada 2017 r. TGE rozpoczęła działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz operator na europejskim rynku Multi-Regional Coupling (MRC). Dzięki zastosowaniu przez TGE nowej technologii, systemu informatycznego SAPRI, dostarczonego przez firmę Nasdaq, do obsługi handlu energią na połączeniach międzynarodowych, TGE znalazła się w nielicznej grupie giełd europejskich, które mają możliwość skutecznego działania i konkurowania na rynku usług giełdowych, rynku dnia następnego. Status członka rynku MRC i udział w projekcie PCR, to dla TGE możliwość aktywnego i pełnowymiarowego uczestnictwa w projektach rynków regionalnych oraz implementacji unijnych mechanizmów rynku energii elektrycznej we współpracy z giełdami i operatorami sieci przesyłowych Europy. Obecnie transgraniczny obrót energią elektryczną w modelu PCR realizowany jest na granicy Polski ze Szwecją i Litwą. W przyszłości, model ten zostanie zastosowany, również na pozostałych granicach polskiego systemu energetycznego.

Rynek akcji

 • Obniżki opłat transakcyjnych:
  • GPW prowadzi politykę sukcesywnej obniżki opłat transakcyjnych wspierającej wzrost obrotów i płynności na prowadzonych przez siebie rynkach. Rok 2017 był pierwszym rokiem, w którym w całości obowiązywały nowe, obniżone opłaty z tytułu obrotu na akcjach. Od 1 stycznia 2016 r. GPW obniżyła podstawowe opłaty dla Członków Giełdy, dotyczące transakcji na akcjach oraz danych giełdowych na Głównym Rynku GPW oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, natomiast od 1 listopada 2016 r. obniżeniu uległa stawka opłaty stałej od zlecenia z 0,20 PLN na 0,15 PLN. Obniżki miały formę bezterminowej promocji, a objęte nią zostały wszystkie zlecenia maklerskie realizowane podczas sesji oraz w transakcjach pakietowych na akcje, PDA i ETF. w 2018 r. została na stałe wprowadzona do cennika GPW. W największym stopniu obniżka ta dotyczy zleceń małych, a więc zleceń składanych m.in. przez inwestorów detalicznych oraz poprzez DMA.
  • Przez cały 2017 r. GPW realizowała aktywny program wspierania animacji na rynku akcji i instrumentów pochodnych. W czerwcu 2017 roku został wprowadzony dodatkowy, obniżony próg minimalnego obrotu w ramach programu High Volume Provider o nazwie HVP mini. Nowe stawki wynosiły 2,5 mln zł dla rynku kasowego i 75 kontraktów terminowych lub opcji dla rynku terminowego. Program HVP mini jest integralną częścią HVP, w związku z tym uczestnicy jednego programu są automatycznie uczestnikami drugiego. Stawki HVP mini są o około 35% wyższe od HVP. W czerwcu 2017 r. w ramach programu HVP zostały wprowadzane obniżone stawki opłat, jeśli średnia wartość zleceń maklerskich zrealizowanych na sesji wynosiła w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 2,5 mln zł na sesję lub średni wolumen kontraktów terminowych i opcji wynosił w danym miesiącu co najmniej 75 sztuk na sesję. Dotychczas promocja obejmowała odpowiednio co najmniej 5 mln zł/sesję lub 150 sztuk/sesję.
  • Przez cały rok 2017 obowiązywała promocja zerowych stawek dla Animatorów Rynku na akcjach spółek spoza indeksu WIG20. Celem promocji jest wsparcie płynności obrotu akcjami spółek niewchodzących w skład indeksu WIG20 oraz wsparcie krajowej branży brokerskiej. Promocja jest jednym z elementów strategii zachęcania inwestorów do aktywności poprzez elastyczną politykę opłat dostosowaną do potrzeb różnych grup klientów GPW.
  • W 2017 r. została przedłużona promocja dla animatorów rynku działających na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Promocja polega na obniżeniu opłat transakcyjnych dla najaktywniejszych animatorów, w przypadku przekroczenia progu 15.000 kontraktów miesięcznie animator płaci za każdą transakcję na kontraktach 0,50 PLN, a w przypadku przekroczenia 30.000 kontraktów w miesiącu 0,40 PLN. Promocja ma na celu zachęcenie animatorów do większej aktywności inwestycyjnej.
  • W czerwcu 2017 r. została przedłużona promocja zerowych stawek dla opłat pobieranych od członków giełdy z tytułu obrotu kontraktami terminowymi na obligacje oraz z tytułu obrotu kontraktami terminowymi na stawki WIBOR. Promocja obowiązywała do 31 grudnia 2017 r.
  • W 2017 r. obowiązywał program SuperAnimator. Na rynku kasowym program miał na celu wspieranie płynności i intensyfikację obrotów na największych spółkach, które w rankingu indeksu WIG20 zajęły miejsce od 1 do 7. Program nakładał na animatorów większe wymagania w zakresie składanych na GPW zleceń (wartość oferty, spread, udział w obrotach), ale z drugiej strony po spełnieniu odpowiednich warunków programu umożliwiał uczestnikom zwrot części opłat operacyjnych za obrót oraz korzystanie z przychodów od drugiej strony transakcji na zasadach „revenue sharing”. Program funkcjonował także na rynku terminowym.
   W związku z procesem dostosowawczym do dyrektywy MIFID2, GPW nie zdecydowała się na fundamentalne zmiany w cennikach w 2017 r., natomiast cały rok trwały prace nad dostosowaniem oferty oraz cennika do nowych regulacji europejskich. Zmiany weszły w życie z początkiem 2018 r.

   Realizowana polityka cenowa niewątpliwie przyczyniła się do wzrostu wartości obrotu akcjami liczonymi w Euro w ramach arkusza zleceń na GPW o 27,8%, co było drugim najlepszym odnotowanym wynikiem pośród wszystkich giełd europejskich w 2017 r.

   Szerszy opis polityki wspierania płynności GPW na rynku akcji znajduje się w rozdziale II. 4. Otoczenie rynkowe.
 • W 2017 roku na obu rynkach akcji zadebiutowały 34 spółki (w tym 7 przeniesień notowań z rynku NewConnect na Główny Rynek akcji). Jak podaje Raport „IPO Watch Europe” przeprowadzony przez firmę doradczą PwC stawia to naszą giełdę na trzecim miejscu ex aequo z giełdą hiszpańską pod względem liczby oraz na ósmym miejscu pod względem wartości Initial Public Offering (IPO). Spółka Play Communications SA z ofertą o wartości 1,0 mld euro uplasowała się na ósmym miejscu największych europejskich debiutów w 2017 r.
 • Utrzymanie wysokiej płynności Głównego Rynku akcji, mierzonej wskaźnikiem velocity w wyniku m.in.:
  • pozyskania nowych klientów w postaci członków giełdy, nowych animatorów i uczestników programów wspierania płynności (HVP i HVF),
  • kontynuacji programów promocyjnych w zakresie opłat transakcyjnych oraz wprowadzaniu nowych,
  • poprawy infrastruktury i dostępności polskiego rynku dla globalnych inwestorów (m.in. w czerwcu 2017 r. działalność na Giełdzie Papierów Wartościowych rozpoczął Interactive Brokers, jeden z największych brokerów typu „online discount” na świecie. Jest to pierwszy zdalny członek giełdy obsługujący inwestorów indywidulanych. Również w czerwcu kolejnym zdalnym członkiem giełdy został Deutsche Bank AG. W październiku 2017 r. Polski Dom Maklerski został dopuszczony do działalności jako członek giełdy. Od czerwca Societe Generale rozszerzył swoją działalność na GPW o realizację zleceń obrotu instrumentami pochodnymi na rachunek klienta.
  • stałego poszerzania oferty produktowej GPW – wprowadzono m.in. 3 nowe kontrakty terminowe na akcje oraz certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez BNP Paribas Issuance N.V., który jest piątym emitentem produktów strukturyzowanych, aktywnym na GPW,
  • pozyskania nowego Independent Software Vendor (ISV) –Embedded Software,
  • Giełda Papierów Wartościowych podejmowała dalsze intensywnie działania mające na celu promocję rynku giełdowego, jako miejsca pozyskania kapitału na rozwój dla przedsiębiorców i samorządów. GPW razem z partnerami (Bank PKO BP, fundusz Private Equity Enterprise Investors i kancelarią prawną Gessel) zorganizowała w głównych miastach polskich cykl śniadań biznesowych dla przedsiębiorców „Jak pozyskać kapitał na rozwój”, gdzie głównym tematem dyskusji były różne formy pozyskania finansowania i jak mogą one ze sobą współdziałać. Odbyły się również indywidualne spotkania z ponad 60 spółkami, dotychczas nieaktywnymi na rynkach GPW. GPW w 2017 sfinalizowała także projekt „Polsko-Białoruskie Centrum IPO”, który obejmował zorganizowanie oraz poprowadzenie 6 spotkań szkoleniowych w Mińsku, na których przedstawione zostały szczegóły związane z pozyskaniem kapitału na rynkach GPW. Uczestnikami szkolenia były przedsiębiorstwa z Białorusi. W 2017 r. kontynuowany był także program Ambasador, zapoczątkowany w 2016 r. Do udziału w programie zgłosiło się 11 największych banków działających w Polsce. Program ma na celu promowanie rynku kapitałowego wśród doradców bankowych tak, by ci mogli szerzyć wiedzę na temat możliwości inwestowania na GPW wśród swoich klientów indywidualnych, a także innych pracowników banku. Promowanie polskiego rynku kapitałowego wśród zagranicznych inwestorów instytucjonalnych odbyło się poprzez organizację wspólnie z wiodącymi bankami lub firmami inwestycyjnymi 7 konferencji inwestorskich w 7 krajach europejskich.
  • kontynuacja szkoleń w zakresie produktów oferowanych dla inwestorów indywidulanych przy współpracy z domami maklerskimi. Łącznie odbyło się 42 szkolenia z udziałem 3322 uczestników.
 • Kontynuacja działań w zakresie zwiększenia atrakcyjności rynku NewConnect dla inwestorów

W 2017 roku przypadła dziesiąta rocznica utworzenia rynku NewConnect. Kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na NewConnect wynosi ok. 10 mld zł. Spółki pozyskały przez 10 lat środki w wysokości ok 4,7 mld zł z pierwotnych i wtórnych ofert przeprowadzonych na tym rynku. W ciągu dekady działania alternatywnego rynku NewConnect, 60 spółek przeniosło notowania na Główny Rynek GPW, co stanowi ok. 14% wszystkich spółek krajowych notowanych na tym rynku. W 2017 r. GPW kontynuowała działania w zakresie promocji rynku NewConnect wśród mniejszych spółek, które docelowo rozpatrują pozyskanie kapitału właśnie poprzez alternatywny system obrotu. Wśród tych działań są między innymi indywidualne spotkania, a także inicjatywy skierowane do środowisk startupowych, takie jak warsztaty IPO, czy udział w konferencjach dedykowanym startupom i nowym technologiom.

Rynek długu

Miniony rok na rynku Catalyst był kontynuowaniem przyjętej strategii nakierowanej na popularyzację obligacji wśród spółek z sektora MŚP. Organizowane były zarówno indywidualne spotkania ze spółkami oraz samorządami, jak również GPW uczestniczyła w organizowanych w całym kraju konferencjach, podczas których popularyzowała sposób finansowania poprzez emisję instrumentów dłużnych.

 • W 2017 roku wprowadzonych zostało 154 serii obligacji nominowanych w PLN oraz 12 serii nominowanych w EUR.
 • 21 nowych emitentów wyemitowało i wprowadziło obligacje na Catalyst.

Rok 2017 charakteryzował się dużymi emisjami przeprowadzonymi przez banki i ubezpieczycieli. Największe z nich to:

  • PZU – 2,25 mld PLN
  • PKO BP – 1,7 mld PLN
  • EBI - 1,5 mld PLN
  • Pekao S.A. – 1,25 mld PLN

GPW prowadziła politykę wspierania inwestowania na rynku obligacji w oparciu o emisje publiczne. W efekcie, mijający rok był rekordowy, jeśli chodzi o publiczne emisje obligacji. Wartość publicznych emisji obligacji przeprowadzonych na podstawie prospektu emisyjnego i adresowanych do inwestorów indywidualnych wyniosła 1,849 mld zł. To o 21,6 proc. więcej niż w 2016 r.

Rynek instrumentów pochodnych

Nowe kontrakty na akcje – w 2017 r. w odpowiedzi na zainteresowanie inwestorów, GPW wprowadziła kilka nowych klas kontraktów terminowych na akcje: 

  • 20 marca 2017 r. do obrotu został wprowadzony kontrakt terminowy na akcje spółki POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
  • 9 maja 2017 r. do obrotu został wprowadzony kontrakt terminowy na akcje spółki DINO POLSKA S.A
  • 10 sierpnia 2017 r. do obrotu został wprowadzony kontrakt terminowy na akcje spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A.
 • Intensyfikacja działań promocyjnych i edukacyjnych w obszarze rynku kontraktów na stopę procentową. W 2017 roku GPW we współpracy z Domami Maklerskimi przeprowadziła ponad 40 szkoleń dla inwestorów indywidualnych dotyczących instrumentów pochodnych oraz innych segmentów rynku.

Rynek towarowy

Główne kierunki strategii TGE:

Kierunki programów rozwojowych TGE i jej spółek zależnych muszą wpisywać się w strategię Grupy GPW oraz wynikać z programów rządowych dotyczących rozwoju polskiej energetyki, uwarunkowań rynkowych i proponowanego przez Unię Europejską zakresu działań wdrożeniowych europejskiego wewnętrznego rynku energii. Właściwie zaprojektowane strategie średnio- i długoterminowe Spółki oraz jakość i determinacja w ich realizacji zapewnią osiąganie zamierzonych celów biznesowych. Są nimi:

 • umocnienie TGE jako największej platformy handlowej na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz surowców energetycznych w Polsce w regionie, poprzez pozyskanie nowych członków, rozwój różnorodnych produktów oraz dostosowanie organizacyjne do wymogów unijnych,
 • implementacja Dyrektywy MiFID2 poprzez zmianę organizacji prowadzonych rynków terminowych energii elektrycznej i gazu,
 • aktywny udział w budowaniu europejskiego rynku energii elektrycznej i gazu.

Rynek energii elektrycznej

 • Rozwój rynku spot energii elektrycznej:
  • utrzymanie pozycji TGE jako wiodącego operatora tzw. NEMO na krajowym rynku energii, w celu ochrony przed przejęciem polskiego rynku przez największe giełdy zagraniczne (EPEX Spot i Nord Pool Spot posiadają status NEMO na polskim rynku),
  • udział w projektach integracji europejskiego rynku energii – obsługa obrotu w ramach Market Coupling na kolejnych połączeniach międzynarodowych.
 • Rynek terminowy energii elektrycznej – dostosowanie się do MiFID2 – utrzymanie i rozwój płynności - Przygotowanie Rynku Terminowego Towarowego do przekształcenia w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2 (Organised Trading Facility). 29 grudnia 2017 r. została wprowadzona na RTT zasada uznaniowości, która wg MiFiD2 jest cechą szczególną OTF. Zasada uznaniowości zaimplementowana przez TGE pozwala na zwiększenie płynności na rynku na instrumentach mniej płynnych. Wprowadzenie zasady uznaniowości pozwala zachować na TGE dotychczasowy obrót w ramach RTT, a w perspektywie pozyskać obrót z rynku OTC. Po wprowadzeniu ustawy implementującej Dyrektywę MiFID2 (nowelizacja Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi („UOIF”) - tzw. projekt UC 86), TGE ma 12 miesięcy na złożenie wniosku do KNF o uzyskanie licencji na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu, w którą docelowo zostanie przekształcony RTT.
 • Warunki utrzymania płynności w celu kształtowania rynkowej, akceptowalnej ceny energii dla polskiego rynku:
  • koncentracja obrotu energią i utrzymanie płynności na rynku z wykorzystaniem obliga na energię elektryczną,
  • aktywne pozyskiwanie kolejnych animatorów rynków oraz nowych członków giełdy (krajowych i zagranicznych).

Rynek gazu ziemnego:

 • Rozwój rynku spot gazu ziemnego:
  • dalsza poprawa płynności obrotów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw do uczestników rynku,
  • utrzymanie płynności na RDBiNg pozwalającej na bilansowanie się uczestników rynku gazu tak, aby utrzymać status płynnej platformy bilansującej rynek,
  • współpraca z Operatorem Gaz-System w zakresie implementacji wymogów europejskiego kodeksu BAL NC.
 • Rynek terminowy gazu ziemnego – dostosowanie do MiFID2 – utrzymanie i rozwój płynności - przygotowanie Rynku Terminowego Towarowego do przekształcenia w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2 (Organised Trading Facility). 29 grudnia 2017 r. została wprowadzona na RTT zasada uznaniowości, która wg MiFID2 jest cechą szczególną OTF. Zasada uznaniowości zaimplementowana przez TGE pozawala na zwiększenie płynności na rynku na instrumentach mniej płynnych. Wprowadzenie zasady uznaniowości pozwala zachować na TGE dotychczasowy obrót w ramach RTT, a w perspektywie pozyskać obrót z rynku OTC. Po wprowadzeniu ustawy implementującej Dyrektywę MiFID2 (nowelizacja Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi („UOIF”) - tzw. projekt UC 86), TGE ma 12 miesięcy na złożenie wniosku do KNF o uzyskanie licencji na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu, w którą docelowo zostanie przekształcony RTT.
 • Warunki utrzymania płynności w celu kształtowania rynkowej, akceptowalnej ceny gazu dla polskiego rynku
  • utrzymanie zapisów ustawy Prawo Energetyczne o giełdowym obligo gazowym na obecnym poziomie wynoszącym 55%,
  • aktywne pozyskiwanie kolejnych animatorów rynków oraz nowych członków krajowych i zagranicznych.
 • Rozwój Rejestrów TGE:
  • wzrost wolumenu białych certyfikatów w ramach wydłużenia systemu wsparcia świadectw efektywności energetycznej oraz uproszczenia procedur ich wydawania – system białych certyfikatów jest obecnie bezterminowy,
  • komunikacja marketingowo-informacyjna przybliżająca polskim przedsiębiorcom i samorządom korzyści z działalności skierowanej na efektywność energetyczną,
  • w następnych latach system świadectw pochodzenia, szczególnie w obszarze zielonych certyfikatów, będzie stopniowo wygaszany. Część klientów Rejestru Świadectw Pochodzenia będzie uczestniczyć w nowym systemie aukcyjnym, działającym poza TGE.

Sprzedaż danych rynkowych

 • Przejęcie organizacji fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR – GPW Benchmark przejęła funkcję organizatora i agenta kalkulacyjnego fixingów stawek referencyjnych WIBID/WIBOR. Informacje o stawkach w czasie rzeczywistym oraz dane opóźnione i historyczne są udostępniane na zasadach komercyjnych. Za proces dystrybucji danych GPW Benchmark odpowiada GPW, która integruje w ramach Grupy Kapitałowej GPW sprzedaż informacji.
 • Poszerzenie oferty produktowej GK GPW o dane WIBOR – w 2017 roku GPW pozyskała 4 klientów na dane czasu rzeczywistego, 7 na dane opóźnione, jednego klienta korzystającego z danych historycznych WIBOR, a także dwie izby rozliczeniowe wykorzystujące WIBOR w celach związanych z obsługą rozliczeń.
 • Kontynuacja szybkiego wzrostu sprzedaży danych non-display – w 2017 r. w ramach intensywnego poszerzania bazy odbiorców produktów informacyjnych, GPW pozyskała 11 klientów na dane typu non-display (wykorzystywane w handlu algorytmicznym, zarządzaniu ryzykiem, wycenie portfela i innych aplikacjach niewizualizujących danych).
 • Pozyskiwanie nowych klientów – wśród nich znaleźli się 4 nowi dystrybutorzy informacji z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, 1 podmiot z Belgii wykorzystujący indeksy GPW do emisji instrumentów finansowych, 1 brytyjski podmiot kalkulujący własne indeksy z wykorzystaniem danych GPW, jak również 7 klientów z Polski, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady korzystających z danych przetworzonych.
 • Kontynuacja wzrostu liczby abonentów danych z TGE i Bondspot.
 • Rozwój oferty indeksowej - GPW w ramach realizacji strategii rozwoju produktów indeksowych wdrożyła nową klasyfikację sektorową emitentów giełdowych i rozpoczęła publikację trzech nowych subindeksów sektorowych dla branż: leki, motoryzacja i odzież. Ponadto rozpoczęto publikację indeksów dochodowych mWIG40TR oraz sWIG80TR, dzięki czemu inwestorzy mają dostęp do informacji w zakresie kształtowania się wartości indeksów cenowych i dochodowych kluczowych wskaźników GPW: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
 • Modyfikacja oferty produktowej i modelu biznesowego uwzględniająca m.in. wymogi dyrektywy MiFID2 – GPW dostosowała umowy i cenniki do nowych regulacji, w tym także wdrożyła model pobierania opłat za dystrybucję danych opóźnionych oraz za wykorzystywaniem danych przez kontrahentów dystrybutorów pełniących funkcje wspierające proces dostarczania danych abonentom. GPW przygotowała także nową usługę (KID - Key Information Document), polegającą na ułatwieniu inwestorom dostępu do dokumentacji dotyczącej produktów strukturyzowanych, certyfikatów i instrumentów pochodnych.

Nowe obszary

 • GPW podjęła decyzję o zmianie statutu GPW Centrum Usług w zakresie przedmiotu działalności oraz zmianie firmy na GPW Benchmark. Został uruchomiony projekt zakładający budowę systemu kontrybucji, kalkulacji oraz dystrybucji fixingów stawek referencyjnych WIBID/WIBOR oraz uruchomienie tego procesu. W dniu 30 czerwca 2017 r. GPW Benchmark S.A. zaczęła pełnić funkcje Administratora i Agenta Kalkulacyjnego stawek referencyjnych WIBID/WIBOR.
 • 28 listopada 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych, Polski Fundusz Rozwoju oraz Biuro Informacji Kredytowej podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz wspólnej agencji ratingowej działającej w oparciu o Instytutu Analiz i Ratingu. Celem porozumienia jest wypełnienie luki w ofercie ratingowej skierowanej w szczególności do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój Agencji wpisuje się w „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – rozpocznie ona działalność operacyjną w drugiej połowie 2018 r.
 • GPW wprowadziła własną klasyfikację sektorową emitentów Rynku Regulowanego, NewConnect oraz Catalyst. Nowe zasady zostały opracowane zgodnie ze standardami międzynarodowymi i najlepszą praktyką rynkową. Wraz z wprowadzeniem nowej klasyfikacji spółek, rozpoczęto obliczanie nowych indeksów branżowych: WIG-leki, WIG-odzież oraz WIG-motoryzacja
 • GPW rozpoczęła obliczanie i publikację dwóch nowych indeksów dochodowych mWIG40TR oraz sWIG80TR. Indeksy dochodowe, obok indeksów cenowych, pozwalają na śledzenie koniunktury wśród spółek tworzących dany portfel z uwzględnieniem dochodów z tytułu operacji rynkowych. Indeksy dochodowe mogą stanowić podstawę dla innych instrumentów finansowych takich jak fundusze ETF czy certyfikaty inwestycyjne. Obecnie GPW oblicza indeksy WIG20, mWIG40 i sWIG80 zarówno w formule dochodowej jak i cenowej.
 • GPW wdrożyła nową usługę polegającą na udostępnianiu informacji o charakterystyce instrumentów finansowych (KID), dla których wskaźnikiem referencyjnym są indeksy oraz inne instrumenty finansowe. Serwis GPW obejmuje udostępnianie danych bieżących dla instrumentów znajdujących się w obrocie giełdowym oraz repozytorium danych historycznych. Usługa GPW stanowi rozwiązanie konkurencyjne w relacji do podobnego rodzaju serwisów oferowanych przez podmioty zagraniczne.
 • Hub gazowy - Hub gazowy w 2017 roku stał się projektem rządowym wraz z przyjęciem przez Radę Ministrów „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Dokument ten zakłada przygotowanie i złożenie Radzie Ministrów opracowanego model hubu gazowego zawierającego m.in. odpowiednie rozwiązania regulacyjne i prawne do końca 2018 roku. Organem koordynującym prace jest Ministerstwo Energii, a w jego ramach Departament Ropy i Gazu Ziemnego. Na początku 2017 roku Ministerstwo Energii opracowało Fiszkę projektową nr 176, w której TGE została wpisana jako jeden z podmiotów uczestniczących w realizacji projektu. Hub gazowy został zdefiniowany jako „centrum dystrybucji i handlu gazem dla Europy Środkowej, Wschodniej i państw bałtyckich”. W pracach nad projektem zadaniem TGE jest stworzenie odpowiedniej oferty na organizację handlu hurtowego.

W 2017 roku TGE prowadziła samodzielne prace studyjne nad projektem hubu koncentrując się m.in. na analizie rozwiązań i konstrukcji obrotu handlowego na istniejących hubach gazowych. W celach poznawczych pracownicy TGE uczestniczyli w seminarium na temat hubów gazowych zorganizowanym w Belgii na hubie gazowym w Zeebrugge.

Projekt hubu gazowego należy traktować jako przedsięwzięcie komplementarne wobec projektu dywersyfikacyjnego - Brama Północna oraz regionalnej inicjatywy współpracy – Trójmorza. Powodzenie wymienionych przedsięwzięć skutkować będzie przede wszystkim zwiększeniem technicznych możliwości dostaw gazu ziemnego na rynek Polski z różnych źródeł. Przewiduje się, że te możliwości po 2022 roku mogą wzrosnąć do maks. 61 mld m³ gazu ziemnego rocznie. W przyszłości hub gazowy, którego integralnym elementem powinna być giełda gazu prowadzona przez TGE, będzie pełnił rolę punktu koncentrującego handel gazem w opisanym wyżej regionie geograficznym. W 2018 r. prace nad projektem będą koordynowane przez Ministerstwo Energii w ramach powołanego Zespołu Roboczego.

Efektywność operacyjna

 • Optymalizacja kosztowa – koszty operacyjne Grupy GPW wzrosły o 15,6 mln zł rdr. Jest to w głównej mierze wynik zdarzeń o charakterze jednorazowym tj. wydatków związanych ze wzrostem usług obcych w związku z przygotowaniem GK GPW do MiFID2/MIFIR. Wysoka dyscyplina kosztowa jest jednym z podstawowych fundamentów polityki finansowej w GPW, dlatego pomimo wzrostu kosztów rdr w ujęciu nominalnym, wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 47,1%, w porównaniu do 48,3% rok wcześniej.
 • Integracja GK GPW – w 2017 r. GPW kontynuowała rozpoczęty w 2015 r., w ramach Grupy Kapitałowej program, którego celem jest zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi spółek GK GPW w poszczególnych obszarach działalności poprzez poprawę jakości, standaryzację sposobów i zakresów realizowanych działań, eliminację duplikowania czynności, właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów, obniżenie kosztów, standaryzację i uproszczenie przepływu informacji. Projekty dotyczyły m.in.: ujednolicenia i centralizacji obsługi procesów księgowo–finansowych, kadrowo–płacowych, budowa jednolitej metodyki kontrolingu, udostępnienie jednolitego środowiska biurowego i wspólnego systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wprowadzono wspólne dla Grupy Kapitałowej zasady identyfikacji korporacyjnej. W 2017 r. została również zakończona przeprowadzka wszystkich Spółek GK GPW do jednej siedziby, co ma wpływ na optymalizację kosztów związanych z czynszami i wynajmowaniem powierzchni biurowych. Wszystkie projekty zaplanowane na rok 2017 związane z tym programem zostały zrealizowane. W 2018 r. procesy integracyjne będą kontynuowane i będą dotyczyć m.in. ujednolicenia usług administracyjnych, komunikacyjnych i sieciowych.

2017 r. w GK GPW vs. ambicje wynikające ze strategii

Realizacja strategii

W 2017 r. GK GPW koncentrowała się na realizacji celów rozwojowych przyjętych w Strategii.2020 oraz na dalszym budowaniu wartości dla akcjonariuszy Spółki. Założenia przyjęte w Strategii zakładają, że na poziomie skonsolidowanym Grupa będzie zwiększać przychody do 2020 r. w średniorocznym tempie 7%, przy obniżeniu wskaźnika kosztów operacyjnych do przychodów do poziomu poniżej 50%. Do 2020 r. Grupa ma także podwoić wartość EBITDA, która w 2013 r. wyniosła 144 mln zł. Strategia rozwoju oraz inicjatywy rozwojowe przyjęte na 2017 r. przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Grupy i tym samym osiągnięcia zakładanych wskaźników finansowych na znacznie wyższych poziomach, niż wynikało to z przyjętych założeń. Przychody ze sprzedaży GK GPW wzrosły o 13,2% rdr, a wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 47,1%.