Czynniki zewnętrzne wpływające na rozwój Grupy w 2017 r.

Sytuacja makroekonomiczna w 2017 r.

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 roku wzrósł o 4,6%, po wzroście o 2,9% w 2016 r.

Istotnym czynnikiem napędzającym wzrost PKB był mocny popyt konsumpcyjny oraz sprzyjające otoczenie zewnętrzne m.in. ożywienie w strefie euro, które miało pozytywny wpływ na polski eksport. Z danych GUS wynika, że w 2017 roku popyt krajowy wzrósł o 4,7%, po wzroście o 2,2% w 2016 roku. W II półroczu 2017 doszło do ożywienia w inwestycjach, zwłaszcza w sektorze publicznym. Poziom inwestycji wrósł o 5,4% po spadku o 7,9% w 2016 r.

W 2017 roku poziom bezrobocia osiągnął 6,6% i pozostaje na rekordowo niskim poziomie. Utrzymuje się wysoki popyt na pracę w Polsce i jednocześnie pogłębia niedobór pracowników. W drugiej połowie 2017 roku zaobserwowano rosnącą presję płacową.

Według danych GUS inflacja w 2017 r. wyniosła 2 proc. Istotny wpływ na jej poziom miały wyższe ceny paliw i żywności. Mimo szybszego wzrostu płac w przedsiębiorstwach, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii pozostaje na stosunkowo niskim poziomie i w 2017 roku wyniosła 0,7%.

Mimo dynamicznego wzrostu PKB, Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała przez cały 2017 rok stopy procentowe na niezmienionym poziomie argumentując, iż ich obecny poziom sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Potwierdzeniem adekwatności tej polityki była wycena złotego na międzynarodowym rynku walutowym. W 2017 r. polski złoty był jedną z najmocniejszych walut na świecie w stosunku do euro i do dolara.

29 września 2017 r. agencja indeksowa FTSE Russell ogłosiła wyniki corocznej klasyfikacji krajów pod względem stopnia rozwoju. Polska została przekwalifikowana z Advanced Emerging Markets do Developed Markets. Decyzja wejdzie w życie we wrześniu 2018 r., zapewniając okres przejściowy na przystosowanie się do zmiany statusu. Dzięki przekwalifikowaniu Polska znalazła się w grupie 25 najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek, takich jak Niemcy, Francja, Japonia, Australia czy Stany Zjednoczone. Awans Polski jest pierwszym przypadkiem zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej.

Dostosowanie do MiFID2/MIFIR

Dyrektywa MiFID2 rozszerza katalog instrumentów finansowych, wprowadza nowe regulacje dotyczące ochrony inwestorów, przejrzystości rynkowej, ładu korporacyjnego, oraz dodatkowe obowiązki informacyjne i wymogi technologiczne związane z handlem algorytmicznym oraz sposobem raportowania transakcji. Wprowadzono też nowy system obrotu tj. zorganizowany system obrotu (OTF).

Rozporządzenie MiFIR określa wymogi w zakresie podawania do publicznej wiadomości danych transakcyjnych oraz przekazywania danych odpowiednim organom nadzorczym, reguluje obowiązkowy obrót instrumentami pochodnymi w systemach zorganizowanych, szczególnie działania nadzorcze w zakresie instrumentów finansowych oraz pozycji w instrumentach pochodnych, jak również świadczenie usług przez firmy z państw trzecich, nieposiadające oddziału na terytorium Unii Europejskiej.

Przyjęcie przez ustawodawcę pakietu regulacji MiFID2/MIFIR w istotny sposób wpłynęło na reorganizację zasad funkcjonowania rynków finansowych. Dla Polski i całej Unii Europejskiej stanowi to kolejny krok do ujednolicenia rynku usług finansowych i zapewnienia większej ochrony inwestorów na rynkach kapitałowych.

W 2017 r. prace związane z przygotowaniem GPW do regulacji MiFID2/MIFIR wiązały się z wprowadzeniem dostosowań w trzech obszarach:

  • prace związanych ze zmianami w systemach informatycznych i regulacyjnych w zakresie obrotu - GPW przeprowadziła projekt dostosowania systemów informatycznych Giełdy do regulacji MIFID2/MIFIR. Wdrożenie nastąpiło zgodnie z wymaganiami w dniu 3 stycznia 2018. W szczególności zmiany dotyczyły systemu transakcyjnego oraz systemów z nim bezpośrednio powiązanych w zakresie: zwiększenia wymagań wydajnościowych, bieżącego monitoringu wydajności, synchronizacji czasu wg podwyższonego standardu, dostosowania formatów i zawartości komunikatów wchodzących i wychodzących z systemu w związku z dodatkowymi wymaganiami informacyjnymi wynikającymi z regulacji. W ramach projektu zostało przygotowane środowisko do testowania algorytmów, wprowadzono „kill functionality”, usługę umożliwiającą GPW anulowanie zleceń członka giełdy lub jego klienta korzystającego z bezpośredniego dostępu elektronicznego (klienta sponsorowanego), a także wdrożono zasady transparentności przed i postransakcyjnej dla wszystkich klas aktywów.

W związku z wymaganiami informacyjnymi związanymi z regulacjami MIFID2/MIFIR, GPW przygotowała mechanizmy umożliwiające gromadzenie i archiwizację na potrzeby KNF zleceń z dodatkowymi informacjami m.in. dane osobowe właścicieli rachunków papierów wartościowych oraz zbudowała system dedykowany do przetwarzania danych osobowych. Zostały również zbudowane rozwiązania informatyczne umożliwiające przekazywanie do KNF, a następnie do ESMA, danych referencyjnych o instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na GPW w narzuconym formacie oraz o określonej zawartości.

W celu spełnienia wymogów regulacji, GPW wprowadziła rozwiązania systemowe oraz określiła zasady bezpośredniego dostępu elektronicznego do systemu transakcyjnego Giełdy.

  • prace związane z obszarem Emitentów - związane przede wszystkim z dostosowaniem przepisów Regulaminu Giełdy do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/568, które wprowadza szczegółowe wymogi dopuszczenia w odniesieniu do wszystkich kategorii instrumentów finansowych (zbywalnych papierów wartościowych, ETF-ów, certyfikatów inwestycyjnych, instrumentów pochodnych) oraz dostosowaniu do ww. Rozporządzenia Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w zakresie określenia standardu wniosków o dopuszczenie dla wszystkich instrumentów. GPW opracowała oraz opublikowała na stronie internetowej Giełdy procedury weryfikacji wypełniania przez emitenta zbywalnego papieru wartościowego obowiązków spoczywających na nim na mocy prawa Unii, wymaganej na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/568. Nastąpiło także wdrożenie mechanizmów umożliwiających realizację nowych obowiązków GPW, wynikających z Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/1005, polegających na zamieszczaniu na stronach internetowych Giełdy oraz przekazywaniu do KNF informacji o zawieszeniu i wkluczeniu instrumentów finansowych z obrotu giełdowego. GPW przeprowadziła także wśród emitentów giełdowych akcję edukacyjną dotyczącą obowiązku posiadania kodu Legal Entity Identifier (LEI).
  • implementacja wymogów organizacyjnych, oraz prace związane z tworzeniem regulacji i wymaganych procedur - w ramach dostosowania GPW do pakietu regulacji MiFID2/MIFIR opracowano zestawienie około 100 wymogów regulacyjnych oraz prowadzono prace w zakresie stworzenia nowych regulacji wewnętrznych oraz wprowadzania zmian w obowiązujących regulacjach tak, by w GPW najpełniej zaimplementować ww. wymogi regulacyjne.

Pozostałe informacje na temat wpływu MiFID2 na GK GPW zostały opisane w rozdziale I.1 Rozwój Grupy GPW w 2018 r., Regulacje dotyczące rynku finansowego i towarowego.