Polityka wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń funkcjonująca w GPW

spiralMotywacyjny system wynagrodzeń dla pracowników i kadry menadżerskiej składa się z części stałej (wynagrodzenie zasadnicze), części zmiennej (obejmującej premie roczne i nagrody uznaniowe) oraz świadczeń pozapłacowych. Wynagrodzenie zasadnicze na GPW jest powiązane z potencjałem, kompetencjami i wynikami pracownika.

System premiowania obejmuje wszystkich pracowników Giełdy, z wyjątkiem członków Zarządu Giełdy. Zapewnia on jasny i prosty mechanizm wyliczenia puli premiowych i jej podziału. Łączna pula premiowa, czyli wysokość środków przeznaczonych na premie dla wszystkich uprawnionych pracowników GPW w danym roku premiowym, uzależniona jest od osiągniętego przez GPW zysku ze sprzedaży.

Celem systemu jest motywowanie pracowników do osiągania wysokich wyników w pracy poprzez realizację wyznaczonych celów indywidualnych i ocenę postaw, a dla kadry menadżerskiej ma stanowić narzędzie do motywowania pracowników. W ramach systemu premiowania dokonuje się oceny rocznej pracownika, w wyniku której podsumowuje się całokształt pracy pracownika za dany rok premiowy, wskazuje obszary będące mocnymi stronami pracownika oraz te, które wymagają dalszego rozwoju. Ocena roczna obejmuje ocenę poziomu realizacji celów indywidualnych i postaw w skali całego roku premiowego, jak również ocenę całokształtu pracy pracownika w danym roku premiowym i jest podstawą do wyliczenia wartości premii.

GPW zapewnia pracownikom bogaty system świadczeń pozapłacowych, takich jak opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, częściowe pokrycie kosztów dojazdu do pracy, Pracowniczy Program Emerytalny, system kafeteryjny. Pracownicy GPW mają także możliwość skorzystania z pożyczek pracowniczych na cele m.in. mieszkaniowe czy zdrowotne, a także są beneficjentami świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Kadrze menadżerskiej dodatkowo przysługuje ryczałt samochodowy.

Dodatkowe informacje na temat polityki dotyczącej pracowników, w szczególności odnośnie do polityki szkoleniowej, polityki rekrutacyjnej oraz wolontariatu pracowniczego GPW znajdują się w rozdziale IV.4. Odpowiedzialna polityka Human Resources.

Polityka wynagrodzeń dla członków zarządu GPW

Zgodnie ze Statutem, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy, a do kompetencji Rady Giełdy ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Giełdy.

Nowe zasady w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Giełdy zostały uchwalone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 listopada 2016 roku. Zmiany wprowadzone tą uchwałą wynikają z przepisów prawa art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 poz. 1202). Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 19 czerwca 2017 r.

System wynagrodzeń dla członków Zarządu Giełdy składa się z części podstawowej (wynagrodzenie stałe), części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające (wynagrodzenie zmienne). Obecny system wynagrodzeń był wprowadzony w Spółce od marca 2017 r.

Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 4 krotności do 8 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

bell2Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% wartości wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym. Cele zarządcze ustala się dla wzrostu wartości Spółki i poprawy wskaźników ekonomiczno-finansowych. Rada Giełdy uszczegóławia cele zarządcze i określa wagi poszczególnych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria (wskaźniki) do ich realizacji. Osobnymi celami zarządczymi, warunkującymi możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego są 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 2) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259) mówiące o wykonywaniu praw z akcji i wymogach dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających, w spółkach zależnych GPW.

Do 31 grudnia 2016 r. działał wcześniejszy system premiowania i wynagrodzeń, który funkcjonował od 2014 roku, a w przypadku pana Dariusza Kułakowskiego do końca marca 2017 r.

System wynagrodzeń dla członków Zarządu Giełdy funkcjonował w oparciu o system długoterminowego motywowania. Składał się on z części stałej (wynagrodzenie zasadnicze), części zmiennej (system motywacyjny zwany roczną premią uznaniową) oraz świadczeń pozapłacowych, których zakres ustalała Rada Giełdy.

Część zmienna wynagrodzenia, zwana roczną premią uznaniową, mogła zostać przyznana z uwzględnieniem następujących warunków:

  • wykazania przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy, za który przyznawana była premia uznaniowa,
  • pozostawania w zatrudnieniu na trzydziesty dzień po opublikowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy GPW,
  • udzielenia absolutorium z wykonania przez Członków Zarządu obowiązków za ostatni rok premiowy.

Wysokość premii dla Członków Zarządu uzależniona była od uzyskania ocen półrocznych dokonanych przez Radę Nadzorczą dotyczących oceny wykonania obowiązków oraz osiągniętych przez Spółkę wyników, a także weryfikacji skutków działań podejmowanych przez Członków Zarządu w poprzednich latach premiowych.

Rada Nadzorcza dokonywała oceny rocznej, która mogła wpłynąć na przyznanie oraz wysokość premii uznaniowej Członka Zarządu. Maksymalna wysokość rocznej premii uznaniowej ustalana była jako określony procent rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Wypłaty przyznanej premii uznaniowej dokonywało się na następujących zasadach:

  • 30% przyznanej premii wypłacane było jednorazowo,
  • 30% w formie akcji fantomowych, dla których okres pomiędzy przyznaniem, a wynikającą z nich wypłatą wynosi rok,1
  • 40% kwoty przyznanej było zapisywane w Banku Premii i podlega rozliczeniu w równych częściach w kolejnych trzech latach, o ile ponowna ocena dokonywana przez Radę Nadzorczą za skutki działań podejmowanych za okres, którego dotyczy premia nie zostanie zakwestionowana.

W związku z rozłożonym w czasie rozliczeniem akcji fantomowych, które zostaną przeliczone w lipcu 2018 r. po kursie zamknięcia z okresu 1 stycznia - 31 marca 2018 nastąpi wypłata przyznanych w lipcu 2017 r. akcji fantomowych za 2016 r. Do 31 marca 2017 r. członkom Zarządu, którzy mieli zawartą umowę o pracę przysługiwały świadczenia pozapłacowe obejmujące opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, system kafeteryjny oraz Pracowniczy Program Emerytalny.

Poza opisanymi powyżej, w Spółce nie istnieją programy motywacyjne lub premiowe oparte na kapitale emitenta (w tym programy oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, czy opcjach na akcje).

1 Kwoty dot. premii – wypłaty jednorazowej odzwierciedlają świadczenia wypłacone w 2017 roku i należne na koniec 2018 roku natomiast kwoty dot. premii - banku premii i premii - akcji fantomowych za 2017 odzwierciedlają utworzone na ten cel rezerwy.

Wynagrodzenia i świadczenia członków Zarządu Giełdy wypłacone oraz należne za 2017 r. (tys. zł)2

Członek ZarząduWynagrodzenie
podstawowe
Ekwiwalent
urlopowy
Premia – wypłata
jednorazowa
Premia – bank
premii
Premia – akcje
fantomowe
Pozostałe
świadczenia
Świadczenia po
okresie zatrudnienia
Razem  
Dariusz Kułakowski4527425190140584
Michał Cieciórski4500250020477
Małgorzata Zaleska27653000100339
Jacek Fotek306000040310
Paweł Dziekoński1875000040241
Marek Dietl110000000110
Zawada Grzegorz00202001041
Tamborski Paweł0003401035
Półtorak Karol00101901030
Szczepański Mirosław0001901020
Razem17811778011103802187

2 Kwoty dot. premii – wypłaty jednorazowej odzwierciedlają świadczenia wypłacone w 2016 roku i należne na koniec 2017 roku natomiast kwoty dot. premii - banku premii i premii - akcji fantomowych za 2017 odzwierciedlają utworzone na ten cel rezerwy.

Wynagrodzenia i świadczenia członków Zarządu Giełdy wypłacone oraz należne za 2016 r. (tys. zł)3

Członek ZarząduWynagrodzenie podstawoweEkwiwalent urlopowyPremia – wypłata
jednorazowa
Premia – bank
premii
Premia – akcje
fantomowe
Pozostałe
świadczenia
Świadczenia po
okresie zatrudnienia
Razem  
Małgorzata Zaleska7360000220758
Dariusz Kułakowski6600000280688
Grzegorz Zawada440530001742553
Paweł Dziekoński4570000110467
Karol Półtorak330270001153421
Paweł Tamborski2070000767280
Michał Cieciórski169000040173
Mirosław Szczepański000000,45555
Razem299980000100,42173 395

3 Kwoty dot. premii – wypłaty jednorazowej odzwierciedlają świadczenia w 2016 roku i należne na koniec 2016 roku natomiast kwoty dot.  premii - banku premii i premii - akcji fantomowych za 2015 odzwierciedlają utworzone na ten cel rezerwy.

W powyższych tabelach nie zaprezentowano składek na ubezpieczenie społeczne w części pokrywanej przez pracodawcę. Ponadto członkowie Zarządu Giełdy w latach 2016-2017 nie otrzymali wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach nadzorczych spółek podporządkowanych.

Warunki zatrudnienia członków Zarządu

Obecna czteroletnia kadencja Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła się w 25 lipca 2014 r.

W związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 listopada 2016 r. oraz Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w 2017 r. nastąpiły zmiany w warunkach zatrudniania członków zarządu. Zatrudnienie Członków Zarządu jest możliwe wyłącznie poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. W związku z tym z Członkiem Zarządu – Dariuszem Kułakowskim od 1 kwietnia 2017 r. została zawarta umowa zlecenia o świadczenie usług w zakresie zarządzania, po uprzednim rozwiązaniu umowy o pracę. Wiceprezes Zarządu Michał Cieciórski od 29 września 2016 r. sprawował swoją funkcję na podstawie powołania, a od 1 kwietnia 2017 r. na podstawie umowy zlecenia o świadczenie usług w zakresie zarządzania na czas pełnienia funkcji. Z Wiceprezesem Zarządu Jackiem Fotkiem od 14 marca 2017 r., a z Prezesem Zarządu Markiem Dietlem od 27 września 2017 r. zostały zawarte umowy zlecenia o świadczenie usług w zakresie zarządzania na czas pełnienia funkcji.

Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania na czas pełnienia funkcji mogą zostać rozwiązane za porozumieniem stron, za 2 tygodniowym terminem wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy przez Zarządzającego lub Spółkę. Umowa przewiduje, że w razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z umowy członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

Członkowie Zarządu Giełdy, stan na 31 grudnia 2017 r.

Członek ZarząduData odData doFunkcja
Marek Dietl27 września 2017 r.na czas określony, tj. do upływu kadencjiPrezes Zarządu
Jacek Fotek14 marca 2017 r.na czas określony, tj. do upływu kadencjiWiceprezes Zarządu
Michał Cieciórski29 września 2016 r.na czas określony, tj. do upływu kadencjiWiceprezes Zarządu
Dariusz Kułakowski25 lipca 2014 r.na czas określony, tj. do upływu kadencjiCzłonek Zarządu

Rada Giełdy w umowach zlecenia o świadczenie usług w zakresie zarządzania na czas pełnienia funkcji wprowadziła zapis dotyczący zakazu konkurencji w okresie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu. W przypadku rozwiązania umowy zlecenia z Członkiem Zarządu, który pełnił swoją funkcję przez okres co najmniej 3 miesięcy, przysługiwać będzie 6-miesięczne odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia wypłacane w równych miesięcznych ratach. Zakaz konkurencji może być rozwiązany przez Spółkę za porozumieniem stron, z 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym w przypadku jego naruszenia przez Zarządzającego.

W 2017 r. nastąpiły zmiany w zakresie trwania umów dwóch członków Zarządu: Małgorzaty Zaleskiej i Pawła Dziekońskiego. Z dniem 14 marca 2017 r. Małgorzata Zaleska w związku z odwołaniem ze składu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA przestała pełnić funkcję Prezesa Zarządu. Umowa została rozwiązana 30 kwietnia 2017 r. z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Z dniem 22 marca 2017 r. Paweł Dziekoński przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu. Umowa została rozwiązana 30 kwietnia 2017 r. z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji.

Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, które były zawarte z Małgorzatą Zaleską i Pawłem Dziekońskim zostały wypowiedziane zgodnie z zawartymi zapisami w umowach o zakazie konkurencji i nie były wypłacane odszkodowania z tego tytułu.

Wynagrodzenia członków Rady Giełdy

Zgodnie ze Statutem, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 listopada 2016 r., kwota miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej została ustalona w wysokości 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Powyższa kwota wynagrodzenia jest podwyższona o określony poniżej procent miesięcznego wynagrodzenia:

  • Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10%,
  • Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 9%,
  • Dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 8%,
  • Dla przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów – 9%.

Dodatkowe wynagrodzenia nie podlegają sumowaniu.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej GPW (tys. zł)

Członek Rady NadzorczejStan na rok zakończony 31 grudnia 2017 r.Stan na rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
   
Jarosław Grzywiński*11575
Wojciech Nagel8753
Eugeniusz Szumiejko680
Krzysztof Kaczmarczyk460
Jakub Modrzejewski460
Bogusław Bartczak460
Piotr Prażmo420
Filip Paszke420
Marek Słomski4178
Marek Dietl4141
Grzegorz Kowalczyk270
Jarosław Dominiak2040
Łukasz Hardt08
Wiesław Rozłucki03
Marek Wierzbowski02
Waldemar Maj02
Bogdan Klimaszewski02
Andrzej Ladko02
Jacek Lewandowski071
Ewa Sibrecht-Ośka068
Adam Miłosz079
Łukasz Świerżewski**00
Wojciech Sawicki**00

*oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu GPW od 15 marca do 15 czerwca 2017 r.

** rezygnacja z wynagrodzenia

Wojciech Nagel był w 2017 roku członkiem Rady Nadzorczej TGE. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej GPW nie pełnią równolegle funkcji nadzorczych lub zarządczych w jednostkach podporządkowanych GPW.

Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń

Obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń, oparta na systemie motywacyjnym, bezpośrednio wspiera realizację strategii biznesowej Giełdy. System wynagradzania funkcjonujący w Spółce opiera się na wynagrodzeniu stałym oraz wynagrodzeniu zmiennym, wynikającym bezpośrednio z systemu motywacyjnego. System wynagradzania uwzględnia także takie kwestie jak: uznanie, rozwój kariery i warunki pracy, co dodatkowo buduje kulturę organizacyjną Spółki, tym samym ułatwiając realizację strategii biznesowej.

Polityka nagradzania różnicuje poziom wynagradzania w zależności od zajmowanego stanowiska, efektów pracy i posiadanych kompetencji. Dzięki części zmiennej zapewnia elastyczność i dostosowanie do potrzeb realizacji strategii GPW. Przełożenie, poprzez system motywacyjny, celów ściśle powiązanych ze strategią Giełdy na kadrę menadżerską Spółki, a także kaskadowanie celów dalej na pracowników, zapewnia efektywne wsparcie działań biznesowych Giełdy.

Bogaty system świadczeń pracowniczych jest konkurencyjny na rynku przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności kosztowej dla Spółki. Polityka wynagrodzeń, jako element strategii HR, trwale przyczynia się do pozyskiwania, utrzymywania i motywowania pracowników.