Rada nadzorcza i komitety

Zasady powoływania i dowoływania członkow Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem, Rada Giełdy składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Członków Rady Giełdy powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w skład Rady Giełdy wchodzi siedmiu członków.

Rada Giełdy wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa Rady Giełdy. Rada Giełdy może wybrać ze swojego grona sekretarza Rady Giełdy.

Zgodnie ze Statutem, Walne Zgromadzenie powołuje:

 • przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Giełdy; oraz
 • przynajmniej jednego z członków Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy.

Kandydaci zgłoszeni przez obie powyższe grupy muszą spełniać opisane poniżej kryteria niezależności. Zgłoszenie kandydatów musi nastąpić nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. W przypadku zarządzenia głosowania kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Giełdy, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie kandydatury zgłoszone przez członków Giełdy reprezentujących największą liczbę głosów. W przypadku niezgłoszenia przez akcjonariuszy, którzy są jednocześnie członkami Giełdy, oraz akcjonariuszy mniejszościowych kandydatów, Walne Zgromadzenie powołuje wszystkich członków Rady Giełdy na zasadach ogólnych. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy, którzy są jednocześnie członkami Giełdy lub przez akcjonariuszy mniejszościowych przynajmniej jednego kandydata, walne zgromadzenie powołuje pozostałych członków Rady Giełdy na zasadach ogólnych. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie nie wybrało dwóch członków Rady Giełdy w powyższym trybie, mimo zgłoszenia przez akcjonariuszy swoich kandydatów, zwołuje się kolejne walne zgromadzenie, na którym przeprowadza się wybory takich członków Rady Giełdy. Na kolejnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze muszą zgłosić nowych kandydatów. Odwołanie członków Rady Giełdy wybranych w trybie określonym powyżej może nastąpić tylko z jednoczesnym wyborem członków Rady Giełdy w tym samym trybie. W przypadku, w którym na skutek wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji w inny sposób niż na skutek odwołania, w skład Rady Giełdy nie będzie wchodzić członek wybrany zgodnie z powyższymi postanowieniami, wybory przeprowadza się nie później niż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Co najmniej dwóch członków Rady Giełdy powinno spełniać opisane poniżej kryteria niezależności. W przypadku, gdy wybrany członek Rady Giełdy nie spełnia kryteriów niezależności, wybór taki jest bezskuteczny wobec Spółki, zaś w wypadku gdy warunki wyboru do Rady Giełdy przestaną być spełnione w trakcie kadencji członka Rady Giełdy, mandat takiego członka Rady Giełdy wygasa.

Kryteria niezależności spełnia osoba, która:

 • nie jest osobą powiązaną ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Giełdy),
 • nie jest osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10% udziału w kapitale zakładowym;
 • nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt powyżej;
 • nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% ogółu głosów w Spółce;
 • nie jest osobą powiązaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce, a także podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do takiego akcjonariusza, a także podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do takiego akcjonariusza;
 • nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt powyżej.

„Osoba powiązana” na potrzeby Statutu Giełdy oznacza osobę, która:

 • wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w przypadku spółki osobowej również wspólnika lub komplementariusza;
 • pozostaje w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, w stosunku do którego ustala się powiązanie. Powyższe dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Giełdy pozostawały ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Kompetencje i skład osobowy Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem, do kompetencji Rady Giełdy należy:

 • stały nadzór nad działalnością Spółki
 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
 • ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki zawierającego również informacje, o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny;
 • zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Zarządu Giełdy;
 • uchwalanie Regulaminu Rady Giełdy;
 • uchwalanie na wniosek Zarządu Giełdy Regulaminu Giełdy, a także zmian tego regulaminu;
 • ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Giełdy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 9 ust. 1a pkt 2) Statutu,
 • reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu;
 • wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy w istotny sposób wpływającej na sytuację finansową lub prawną Spółki, której drugą stroną jest akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiot powiązany;
 • określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez Spółkę giełdzie przez członków Zarządu;
 • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki;
 • zatwierdzanie na wniosek Zarządu planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania;
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z pracy Rady Giełdy;
 • rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
 • wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów lub zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki.
 • wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym, lub w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
 • wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę, w innym trybie niż przetarg, składników aktywów trwałych w o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki.

Zgodnie ze Statutem, Rada Giełdy co do zasady podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jednakże w poniższych sprawach uchwały Rady Giełdy wymagają czterech piątych głosów:

 • wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny z inną giełdą (porozumienie, którego przedmiotem jest w szczególności trwała współpraca operacyjna w zakresie stanowiącym zasadniczy przedmiot działalności Spółki);
 • zatwierdzanie na wniosek Zarządu wieloletniej strategii rozwoju Spółki;
 • wyrażenie zgody na zawarcie, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu na rynku regulowanym lub jakiegokolwiek z jego segmentów lub umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu;
 • nabycie systemu informatycznego służącego zawieraniu transakcji giełdowych;
 • wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia lub zbycia przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1a pkt 3 lit. c i lit. d i ust. 2 pkt 2. Statutu.

Ponadto, Rada Giełdy upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Na koniec 2017 r. Rada Giełdy pracowała w składzie zaprezentowanym w tabeli poniżej.

Skład osobowy Rady Giełdy na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień niniejszego Sprawozdania

OsobaFunkcja Niezależność
Wojciech NagelPrezes Rady Giełdy 
Jakub ModrzejewskiWiceprezes Rady Giełdy 
Krzysztof KaczmarczykSekretarz Rady Giełdyniezależny członek Rady Giełdy
Bogusław BartczakCzłonek Rady Giełdyniezależny członek Rady Giełdy
Filip PaszkeCzłonek Rady Giełdyniezależny członek Rady Giełdy
Piotr PrażmoCzłonek Rady Giełdyniezależny członek Rady Giełdy
Eugeniusz SzumiejkoCzłonek Rady Giełdy 

30 grudnia 2016 r. panowie Wojciech Sawicki i Łukasz Świerżewski złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Giełdy, wobec czego do 22 lutego 2017 r. Rada Giełdy pracowała w pięcio-osobowym składzie: Marek Dietl, Jarosław Dominiak, Jarosław Grzywiński, Wojciech Nagel i Marek Słomski.

22 lutego 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało panów Grzegorza Kowalczyka i Eugeniusza Szumiejko w skład Rady Giełdy. 6 marca 2017 r. pan Jarosław Dominiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej GPW, z przyczyn osobistych.

19 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Giełdy panów: Marka Dietla, Jarosława Grzywińskiego, Wojciecha Nagela, Grzegorza Kowalczyka, Marka Słomskiego i Eugeniusza Szumiejko. Następnie, tego samego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało w skład Rady Giełdy na nową, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 19 czerwca 2017 r. panów: Bogusława Bartczaka, Krzysztofa Kaczmarczyka, Jakuba Modrzejewskiego, Wojciecha Nagela, Filipa Paszke, Piotra Prażmo, oraz Eugeniusza Szumiejkę.

Członkami Rady Giełdy zgłoszonymi przez akcjonariuszy, którzy są jednocześnie członkami Giełdy są pan Filip Paszke i pan Piotr Prażmo. Członkiem Rady Giełdy zgłoszonym przez Akcjonariuszy Mniejszościowych jest pan Krzysztof Kaczmarczyk.

Komitet Rady Giełdy

Zgodnie z Regulaminem Rady Giełdy, Rada Giełdy powołuje następujące komitety: Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego oraz Komitet Strategii. Komitety składają Radzie Giełdy roczne sprawozdania ze swojej działalności. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa Statut oraz Regulamin Rady Giełdy, dostępny na stronie internetowej GPW w sekcji O Spółce/Dokumenty korporacyjne.

Skład Komitetów Rady Giełdy – stan na 31 grudnia 2016 r.

Komitet Strategii
Marek Dietl  Przewodniczący  
Jarosław DominiakCzłonek Komitetu
Wojciech NagelCzłonek Komitetu
Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego
Jarosław Grzywiński Przewodniczący
Jarosław DominiakCzłonek Komitetu
Komitet Wynagrodzeń i Nominacji
Jarosław Grzywiński Członek Komitetu 
Marek SłomskiCzłonek Komitetu
Komitet Audytu1
Marek Słomski Przewodniczący 
Marek DietlCzłonek Komitetu
 Jarosław GrzywińskiCzłonek Komitetu

1 Dwóch członków Komitetu Audytu spełniało kryteria niezależności oraz jeden z członków Komitetu Audytu posiadał kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach

          

Komitet Strategii od początku 2017 roku do 15 marca 2017 r. pracował w składzie Marek Dietl – Przewodniczący Komitetu i Wojciech Nagel - Członek Komitetu. Od 15 marca 2017 r. do Komitetu dołączył Grzegorz Kowalczyk a od 22 marca 2017 r. także Eugeniusz Szumiejko jako Członkowie Komitetu. W takim składzie Komitet pracował do 19 czerwca 2017 r. Od 26 czerwca 2017 r. Komitet pracuje w składzie Bogusław Bartczak – Przewodniczący Komitetu oraz Wojciech Nagel i Filip Paszke jako Członkowie Komitetu.

Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego rozpoczął rok 2017 w składzie Jarosław Grzywiński -Przewodniczący Komitetu i Jarosław Dominiak jako Członek Komitetu. Następnie 24 stycznia 2017 r. do Komitetu dołączył Wojciech Nagel jako Członek Komitetu. 6 marca 2017 r. w związku z rezygnacją z Rady Giełdy, funkcję Członka Komitetu przestał pełnić Jarosław Dominiak. W zmienionym składzie Komitet pracował do 19 czerwca 2017 r. Od 26 czerwca 2017 r. do końca 2017 roku Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego pracował w nowym składzie: Krzysztof Kaczmarczyk - Przewodniczący, Jakub Modrzejewski - Członek Komitetu, Filip Paszke - Członek Komitetu.

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji od 1 stycznia 2017 r. do 24 stycznia 2017 r. pracował w składzie Marek Słomski i Jarosław Grzywiński, obaj jako Członkowie Komitetu. 24 stycznia 2017 r. dołączył do Komitetu Wojciech Nagel i w powiększonym składzie Komitet pracował do 19 czerwca 2017 r. Od 26 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Komitet pracował w następującym składzie: Wojciech Nagel jako Przewodniczący Komitetu oraz Jakub Modrzejewski i Piotr Prażmo pełniący funkcje Członków Komitetu. Od 19 lutego 2018 r. do Komitetu dołączył Bogusław Bartczak jako Członek Komitetu.

Skład i kompetencje Komitetów Rady Giełdy – stan na 31 grudnia 2017 r.

Komitet Strategii
Bogusław Bartczak*
Wojciech Nagel
Filip Paszke*

Przewodniczący
Członek Komitetu
Członek Komitetu 


 • opiniuje strategię GPW i jej aktualizacje,
 • opiniuje wdrażanie strategii GPW, opiniuje propozycje dot. aliansów strategicznych, 
 • opiniuje propozycje nabycia udziałów w innych podmiotach, o znaczeniu strategicznym, 
 • opiniuje materiały na temat systemu opłat giełdowych.
Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego
Krzysztof Kaczmarczyk*
Jakub Modrzejewski 
Filip Paszke*
Przewodniczący
Członek Komitetu
Członek Komitetu
 • inicjuje i opiniuje propozycje zmian w regulacjach, 
 • opracowuje wspólne stanowiska Rady i Zarządu Giełdy, 
 • inicjuje, opiniuje i monitoruje działania związane z implementacją zasad ładu korporacyjnego przez GPW, 
 • inicjuje, opiniuje i monitoruje działania wspierających implementację ładu korporacyj- nego w spółkach giełdowych.
Komitet Wynagrodzeń i Nominacji
Wojciech Nagel
Jakub Modrzejewski
Piotr Prażmo*
Przewodniczący
Członek Komitetu
Członek Komitetu
Członek Komitetu
 • ocenia politykę wynagradzania i jej funkcjonowania, 
 • opiniuje umowy o pracę z członkami Zarządu, 
 • opiniuje propozycje nagród rocznych dla członków Zarządu, 
 • opiniuje system motywacyjny dla członków Zarządu, 
 • opiniuje system motywacyjny dla członków Zarządu.

* niezależny członek Rady Giełdy, Kryteria niezależności członków rad nadzorczych określone są w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

Wyżej wymienione kompetencje Komitetów Rady Giełdy są przedstawione zgodnie Regulaminem Rady Giełdy na koniec 2017 roku. W 2018 roku Regulamin Rady Giełdy został zmieniony a kompetencje Komitetów są szczegółowo zdefiniowane w regulaminach poszczególnych komitetów.

Komitet audytu

Zadania Komitetu Audytu dotyczą następujących obszarów: sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie realizacji rekomendacji i zaleceń pokontrolnych, audytu wewnętrznego, wyników kontroli i audytów zewnętrznych, zarządzania ryzykiem w tym zarządzania ryzykiem braku zgodności, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz technologii informacyjnej.

Do zadań Komitetu Audytu należą m.in.:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej,
 • kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
 • dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta,
 • opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz procedury wyboru firmy audytorskiej,
 • opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty z nią powiązane oraz przez członka jej sieci dozwolonych usług niebędących badaniem,
 • przedstawienie Radzie Giełdy rekomendacji wyboru firmy audytorskiej,
 • przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
 • opiniowanie sprawozdań finansowych i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 • informowanie Rady Giełdy o wynikach badania oraz wyjaśnienie w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej,
 • opiniowanie rocznych planów finansowych Grupy Kapitałowej GPW oraz Giełdy oraz przedstawianie rekomendacji Radzie Giełdy w tym zakresie,
 • opiniowanie informacji Zarządu Giełdy z wykonania planu finansowego Grupy Kapitałowej GPW oraz Giełdy,
 • monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Giełdy,
 • wspieranie niezależności i obiektywizmu Działu Audytu Wewnętrznego,
 • monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznego,
 • przegląd wyników audytu zewnętrznego,
 • przegląd zasad oraz efektywności systemu zapewnienia zgodności działań z przepisami prawa, w tym wyników wszelkich kontroli dotyczących zagadnień compliance,
 • opiniowanie i zatwierdzanie Strategii Zarządzania Ryzykiem,
 • monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem,
 • monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ciągłością ,
 • monitorowanie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym i technologią informacyjną na podstawie okresowo otrzymywanych raportów dotyczących tych obszarów.

Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Giełdy spośród jej członków. Przewodniczącego Komitetu powołuje Komitet Audytu. Komitet Audytu liczy co najmniej 3 członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu działalności Spółki. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

W 2017 r. miały miejsce następujące zmiany w Komitecie Audytu. Komitet Audytu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 22 lutego 2017 r. funkcjonował w następującym składzie: Marek Słomski – Przewodniczący Komitetu oraz Marek Dietl - Członek Komitetu. Od 22 lutego 2017 r. do Komitetu dołączył Eugeniusz Szumiejko i w tym składzie Komitet pracował do 19 czerwca 2017 r. Skład Komitetu Audytu od 26 czerwca 2017 r., a także na dzień niniejszego sprawozdania prezentuje tabela poniżej.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień niniejszego Sprawozdania

OsobaFunkcja Niezależność
Krzysztof KaczmarczykPrzewodniczący Komitetuniezależny Członek Rady Giełdy
Bogusław BartczakCzłonek Komitetuniezależny Członek Rady Giełdy
Filip PaszkeCzłonek Komitetuniezależny Członek Rady Giełdy
Piotr PrażmoCzłonek Komitetuniezależny Członek Rady Giełdy

Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych są Piotr Prażmo będący członkiem Association of Chartered Accountants (ACCA) z tytułem FCCA oraz Krzysztof Kaczmarczyk.

Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w związku z wieloletnią praktyką na rynku finansowym.

Komitet Audytu Rady Giełdy spotykał się trzykrotnie z audytorem w obecności Zarządu Giełdy, w związku z prowadzonym badaniem sprawozdania finansowego za 2017 r. Kluczowy biegły rewident uczestniczył w tych spotkaniach.