Zarząd Giełdy

Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu

W skład Zarządu GPW wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu. Członkowie Zarządu GPW powoływani są na wspólną, czteroletnią kadencję. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie Zarządu zgodnie z obowiązującym Statutem są powoływani i odwoływani przez Radę Giełdy po przeprowadzeniu przez Radę Giełdy postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Giełdy.

Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków. Na koniec 2017 r. i na dzień niniejszego raportu Zarząd Giełdy składał się z 4 członków.

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje we władzach innych podmiotów gospodarczych jedynie za zgodą Rady Giełdy.

Zważywszy, że Spółka prowadzi rynek regulowany, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obowiązują ją dodatkowe warunki dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu. Mianowicie, w skład Zarządu powinny wchodzić osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany organizuje alternatywny system obrotu, powyższe warunki powinny spełniać osoby kierujące tą działalnością, chyba że organizowaniem alternatywnego systemu obrotu kierują członkowie Zarządu. Dodatkowo, członkiem Zarządu Giełdy może być osoba, która m.in. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Dokonanie zmian w składzie Zarządu wymaga zgody KNF, udzielonej na wniosek organu powołującego. KNF odmawia udzielenia zgody, jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu papierami wartościowymi lub nie zabezpieczają należycie interesów uczestników tego obrotu.

Kompetencje Zarządu

Zarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla walnego zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 21 czerwca 2017 r. Zarząd Giełdy powołał Tomasza Walkiewicza na prokurenta GPW. Udzielona prokura jest łączna i obejmuje umocowanie prokurenta wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem Zarządu.

Zgodnie z § 5 ust. 3 Statutu, za zgodą Rady Giełdy, na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Giełdy jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Zarząd nie posiada uprawnień do emisji, ani wykupu akcji.

Zarząd Giełdy zwołuje walne zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie, przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisach.

Skład Zarządu Giełdy

Na koniec 2016 r. i 2017 r. Zarządu GPW pracował w składzie zaprezentowanym w tabelach poniżej.

Skład Zarządu Giełdy na koniec 2016 r.

OsobaFunkcja 
Małgorzata ZaleskaPrezes Zarządu
Paweł DziekońskiWiceprezes Zarządu
Michał CieciórskiWiceprezes Zarządu
Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu
          

Skład Zarządu Giełdy na koniec 2017 r. i na dzień niniejszego sprawozdania

OsobaFunkcja 
Marek DietlPrezes Zarządu
Michał CieciórskiWiceprezes Zarządu
Jacek FotekWiceprezes Zarządu
Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu
         

4 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Zarządu panią Małgorzatę Zaleską. Decyzja ta weszła w życie z dniem doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zgody na odwołanie pani Małgorzaty Zaleskiej Prezesa Zarządu ze składu Zarządu Giełdy, co miało miejsce 14 marca 2017 r.

4 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało pana Rafała Antczaka na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy. Powyższa decyzja miała wejść w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji KNF o wyrażeniu zgody na zmianę w składzie Zarządu Giełdy. 13 marca 2017 r. pan Rafał Antczak poinformował o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu GPW z powodów osobistych, przed objęciem stanowiska.

14 marca 2017 r. KNF wydała zgodę na zmianę polegającą na powołaniu pana Jacka Fotka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. W związku z dostarczeniem tej decyzji GPW 14 marca 2017 decyzja Rady Giełdy z 16 grudnia 2016 r. o powołaniu pana Jacka Fotka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu weszła w życie.

15 marca 2017 r. Rada Giełdy podjęła decyzję o oddelegowaniu pana Jarosława Grzywińskiego, członka Rady Giełdy do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Giełdy, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

22 marca 2017 r. pan Paweł Dziekoński, Wiceprezes Zarządu Giełdy złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 22 marca 2017 r.

Z dniem 16 czerwca 2017 r. Rada Giełdy podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Giełdy pana Jarosława Grzywińskiego, pod warunkiem otrzymania zgody KNF na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy. 15 grudnia 2017 r. pan Jarosław Grzywiński zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu Giełdy przed objęciem stanowiska, ze względu na objęcie nowych zadań związanych z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce.

19 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania pana Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy, która wejdzie w życie z dniem doręczenia GPW decyzji KNF w sprawie wyrażenia zgodny na zmianę w składzie Zarządu Giełdy. 26 września 2017 r. KNF wyraziła zgodę na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy, powołanie w skład Zarządu pana Marka Dietla i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu. Zgoda ta została dostarczona GPW 27 września 2017 r.

Wszystkie powyższe informacje były publikowane raportami bieżącymi i są dostępne na stronie internetowej GPW w sekcji Relacje Inwestorskie.

Struktura organizacyjna GPW S.A.

Struktura organizacyjna GPW na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania

struktura