ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

 

Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym Spółki i składa się od 3 do 5 członków. Na koniec 2015 r. i na dzień niniejszego raportu Zarząd Giełdy składał się z 4 członków.

 

W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną, czteroletnią kadencję. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie Zarządu zgodnie z obowiązującym Statutem są powoływani przez Radę Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu, przy czym przynajmniej jeden członek Zarządu jest powoływany większością kwalifikowaną czterech piątych głosów. Jeśli jednak Rada Giełdy nie dokona wyboru członka Zarządu w ten sposób, w terminie miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego obowiązek przeprowadzenia wyboru takiego członka, wyboru dokona Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Wybory członków Zarządu zgodnie z powyższymi zasadami zarządza się po raz pierwszy w celu powołania Zarządu nowej kadencji albo w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje we władzach innych podmiotów gospodarczych jedynie za zgodą Rady Giełdy.

Zważywszy, że Spółka prowadzi giełdę papierów wartościowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obowiązują ją dodatkowe warunki dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu. Mianowicie, w skład Zarządu powinny wchodzić osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami. W przypadku gdy spółka prowadząca giełdę organizuje alternatywny system obrotu, powyższe warunki powinny spełniać osoby kierujące tą działalnością, chyba że organizowaniem alternatywnego systemu obrotu kierują członkowie Zarządu.

Dokonanie zmian w składzie Zarządu wymaga zgody KNF. KNF odmawia udzielenia zgody, jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu papierami wartościowymi lub nie zabezpieczają należycie interesów uczestników tego obrotu.

KOMPETENCJE ZARZĄDU

Zarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla walnego zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania nie została udzielona żadna prokura.

Zgodnie z §5 ust. 3 Statutu, za zgodą Rady Giełdy, na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Giełdy jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Zarząd nie posiada uprawnień do emisji ani wykupu akcji.

SKŁAD ZARZĄDU GIEŁDY

Na koniec 2015 r. Zarządu GPW pracował w składzie zaprezentowanym w tabeli poniżej.

Skład Zarządu Giełdy na koniec 2015 r.

OsobaFunkcja 
Paweł Tamborski Prezes Zarządu
Dariusz Kułakowski Wiceprezes Zarządu
Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Zawada Wiceprezes Zarządu

W 2015 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Giełdy: w dniu 2 lipca 2015 r. pan Mirosław Szczepański zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu i od tego dnia Zarząd GPW składał się z czterech osób. Dodatkowo, w dniu 3 grudnia 2015 r. pan Paweł Tamborski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Giełdy z dniem 31 grudnia 2015 r.

12 stycznia 2016 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało panią Małgorzatę Zaleską na stanowisko Prezesa Zarządu. Decyzja te weszła w życie z dniem doręczenia Spółce decyzji KNF w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie Zarządu Giełdy tj. 10 lutego 2016 r.

Skład Zarządu Giełdy na dzień niniejszego Sprawozdania

OsobaFunkcja 
Małgorzata Zaleska Prezes Zarządu
Dariusz Kułakowski Wiceprezes Zarządu
Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Zawada Wiceprezes Zarządu

INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE GIEŁDY

GPW, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (Rozdz. II pkt. 1 ppkt. 2a) obowiązującymi do 31 grudnia 2015 r., publikuje informacje o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie Giełdy.

Liczba kobiet i mężczyzn w Zarządzie Giełdy

Stan na dzień:Liczba kobietLiczba mężczyzn
31 grudnia 2010 r. 2 2
31 grudnia 2011 r. 2 2
31 grudnia 2012 r. 2 2
31 grudnia 2013 r. 1 4
31 grudnia 2014 r. 0 5
31 grudnia 2015 r. 0 4
1 stycznia 2016 r. 0 3
10 lutego 2016 r. 1 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GPW S.A.

Struktura organizacyjna GPW na dzień 31 grudnia 2015 r.

Struktura organizacyjna GPW na dzień 31 grudnia 2015 r.

Struktura organizacyjna GPW na dzień niniejszego sprawozdania

Struktura organizacyjna GPW na dzień niniejszego sprawozdania