List Prezesa Zarządu

Marek DietlSzanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,

z ogromną przyjemnością i satysfakcją przekazuję Państwu Sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Nie mam wątpliwości, że 2017 r. był dla samej GPW i rynku kapitałowego udanym rokiem, w którym zarobili zarówno inwestorzy, jak i emitenci. W pamięć zapadną zwłaszcza duże, pod względem wartości, IPO oraz odzyskanie wartości giełdowych wskaźników sprzed kryzysu finansowego, a nawet osiągnięcie rekordowych poziomów, które udało się przebić w styczniu 2018 r. (na sesji 23 stycznia 2018 r. najstarszy warszawski indeks giełdowy WIG osiągnął 67 933,05 pkt, a poprzedni rekord ustanowił 6 lipca 2007 r. na poziomie 67 568,51 pkt).W 2017 r. WIG20 osiągnął, według Bloomberga, jedną z najlepszych stóp zwrotu wśród giełd światowych na poziomie 55 proc. Na koniec ubiegłego roku mogliśmy pochwalić się także 28-proc. wzrostem obrotów na rynku akcji (55,8 mld EUR – dane FESE), co stawia nas na pierwszym miejscu w Europie wyprzedzając giełdy w Bukareszcie, Wiedniu, a także Deutsche Boerse i Euronext.

W roli Prezesa GPW formalnie dołączyłem do grupy dopiero jesienią 2017 r. Zastałem Spółkę w świetnej kondycji finansowej i to się potwierdziło na koniec roku, który zamknęliśmy rekordowym zyskiem netto 156,1 mln zł, o 19,0% większym niż w 2016 r. W tym okresie skonsolidowane przychody wyniosły 352,0 mln zł, co stanowi wzrost o 13,2 proc. i złożyły się na nie zarówno wzrost przychodów na rynku finansowym o 13,7% jak i wzrost na rynku towarowym o 13,4% w skali roku. Wynik z działalności operacyjnej w ujęciu rocznym sięgnął 183,9 mln zł w porównaniu do 139,5 mln zł w 2016 r. W ubiegłym roku wynik EBITDA osiągnął 212,2 mln zł, o 15,5% więcej wobec 2016 r. Konsekwentnie utrzymujemy współczynnik kosztów do przychodów (C/I) poniżej 50 proc., co jest zgodne z założeniem przyjętym w obowiązującej strategii grupy. W ubiegłym roku wpływ na wyniki finansowe GK GPW miały m.in. zdarzenia o charakterze jednorazowym, jak np. koszty wdrożenia dyrektywy MiFID2, które sięgnęły 11,0 mln zł w skali roku.

Zależy nam na trwałym budowaniu wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy i regularnym dzieleniu się efektami naszej pracy, dlatego w 2017 r. wypłaciliśmy ponad 90,2 mln zł dywidendy ze skonsolidowanego zysku za 2016 r. (skorygowanego o udziały jednostek stowarzyszonych). Tym samym możemy się poszczycić jedną z najwyższych dywidend wypłaconych przez giełdy w Europie. Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) wyniosła 23,1% w 2017 r., a kurs akcji GPW wzrósł o 17,7% w 2017 r. Celem Zarządu GPW jest utrzymanie obowiązującej polityki dywidendowej w kolejnych latach.

Ubiegły rok należał do wyjątkowo udanych także na Towarowej Giełdzie Energii, naszej spółce zależnej. Rekordowe okazały się wolumeny obrotu gazem ziemnym (wyniósł 138,7 TWh, o 21,1 proc. więcej rdr) oraz na Rynku Praw Majątkowych (roczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 399,9 tys. toe, o 27,0% więcej w skali roku). Warto przypomnieć również, że w minionym roku TGE świętowała pięciolecie rynku gazu, ważnego i integralnego elementu rynku gazu ziemnego w Polsce.

Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie, mamy dobrą sytuację na rynku kasowym GPW, a na globalnych rynkach akcji na początku roku panowały dobre nastroje wśród inwestorów. Jesienią tego roku oczekiwane jest wejście w życie decyzji o przekwalifikowaniu Polski w rankingu FTSE Russell do koszyka krajów rozwiniętych. Ten awans niewątpliwie jest docenieniem rozwoju polskiej gospodarki i krajowego rynku kapitałowego i mam nadzieję zaprocentuje, m.in. pojawieniem się nowego typu inwestorów na GPW.

To wszystko pozwala mi być przekonanym, że mamy silne fundamenty do dalszego wzrostu nie tylko dzięki sprzyjającym czynnikom zewnętrznym, ale także własnym zasobom. Ten rok będzie bowiem niezwykle ważny dla GPW i krajowego rynku kapitałowego, ze względu chociażby na plan powstania strategii rynku kapitałowego we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku. GPW zamierza aktywnie uczestniczyć w procesie jej tworzenia, a w samej strategii będzie odgrywać kluczową rolę. Warto pamiętać, że obecność wielu firm na parkiecie daje nam większe możliwości analizy obrazu polskiej gospodarki, a obowiązki informacyjne sprawiają, że możemy na bieżąco śledzić sytuację w poszczególnych spółkach i branżach. Spółki publiczne powinny stanowić szczególny obiekt troski Państwa i być traktowane w strategiczny sposób, również przy podejmowaniu decyzji o zmianach administracyjnych i ustawowych. Widzimy na rynku spółki, które jeszcze nie trafiły na giełdę, ale stanowią awangardę polskiej gospodarki, albowiem działają na wielu rynkach i skutecznie konkurują ze światowymi potentatami. Każda dodatkowa zachęta do upublicznienia polskich spółek na GPW czy do inwestowania w spółki notowane, z pewnością przyczyni się do rozwoju i uatrakcyjnienia naszego rynku kapitałowego.

Obecny Zarząd GPW zdecydował się na uaktualnienie strategii GPW.2020. Widzimy wiele obszarów rozwoju w zakresie doskonalenia naszych dotychczasowych kompetencji. Jednak większość sił chcemy skupić na otwieraniu tzw. nowych biznesów, zwłaszcza w zakresie technologii, która stanie się jednym z motorów naszego wzrostu. Będziemy dalej pracować na dobrą reputację giełdy i umocnienie jej pozycji wśród giełd regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Nie boimy się konkurować ze światowymi parkietami. Rozpoczęcie umiędzynarodowienia naszej działalności biznesowej to wyzwanie, które jako Zarząd stawiamy sobie na ten rok.

Widzę ogromny potencjał tkwiący w GK GPW i możliwości do jego wykorzystania dzięki nowym, atrakcyjnym czynnikom wzrostu, które przełożą się także na większe zyski dla naszych Akcjonariuszy. Tego sobie i Państwu życzę.

 

Z poważaniem,

Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW