Misja i strategia Grupy Kapitałowej GPW

Narzędzia strony

Głównym celem realizowanej w 2016 r. strategii GK GPW było uczynienie z GPW giełdy pierwszego wyboru dla inwestorów i emitentów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rok 2016 upłynął pod znakiem tworzenia nowej strategii dla Grupy Kapitałowej GPW, która w finalnym kształcie została przedstawiona Radzie Nadzorczej GPW do zatwierdzenia w sierpniu 2016 r. Konsultacje treści nowej strategii oraz jej głównych założeń z Radą Giełdy nie zakończyły się jednak przed upływem końca roku[32] stąd w trakcie 2016 r. w Grupie Kapitałowej wciąż obowiązywała i była realizowana strategia GPW.2020 zatwierdzona w październiku 2014 r. Należy zwrócić uwagę, że mierniki określone w strategii z 2014 r., w ocenie obecnego Zarządu GPW, trudno uważać za aktualne, biorąc pod uwagę zmiennosć otoczenia i warunków prowadzenia działalności Spółki w latach 2014-2016.

[32] Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2017 r. Rada Giełdy ostatecznie zdecydowała o zakończeniu i niekontynuowaniu prac nad materiałem dotyczącym Strategii GK GPW na lata 2017-2021.

Zgodnie z założeniami strategii GPW.2020 warszawska giełda odgrywa ważną rolę w gospodarce, polegającą na dostarczaniu kapitału na rozwój przedsiębiorstwom i samorządom, a tym samym na wspieraniu rozwoju kraju poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie innowacji i podwyższanie standardów funkcjonowania spółek publicznych. Dlatego Grupa GPW wychodzi naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorstw i samorządów z pełną gamą dostępnych instrumentów dostosowanych zarówno dla dużych, jak i dla małych podmiotów, prowadzących działalność we wszystkich branżach. Dzieje się to w oparciu o najwyższej klasy technologię i przy zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie obrotu na rynkach prowadzonych w GPW, co obejmuje również zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności notowanych instrumentów, a także szerokiego wachlarza produktów i usług.

Grupa GPW dąży do realizacji strategii poprzez jak najpełniejsze wykorzystanie i rozwijanie kompetencji oraz zasobów będących obecnie w jej posiadaniu. Służą temu m. in. działania ukierunkowane na zwiększanie operacyjnego zintegrowania GK GPW, m.in. poprzez konsolidację procesów i procedur, stworzenie centrum usług wspólnych oraz poprzez optymalizację wykorzystywanych nieruchomości.

Ponadto strategia GPW.2020 zakłada zwiększanie efektywności kosztowej. Realizowany program oszczędnościowy dotyczy m. in. takich pozycji jak czynsze, usługi IT, czy usługi obce. Osiągane oszczędności są konsekwentnie przeznaczane na wsparcie obszarów o największym potencjale wzrostu, ale też mają pozwolić GPW na szybsze dostosowywanie się do wymagającego otoczenia.

Strategia GPW.2020 zakłada rozwój Grupy Kapitałowej GPW w oparciu o sześć głównych filarów:

  • płynny rynek akcji,
  • rozwinięty rynek długu,
  • konkurencyjny rynek instrumentów pochodnych,
  • atrakcyjny dla inwestorów rynek towarowy,
  • kompleksową ofertę produktów informacyjnych dla inwestorów i emitentów,
  • otwieranie nowych segmentów biznesu w oparciu o posiadane w Grupie Kapitałowej kompetencje.

Główne inicjatywy strategiczne GPW, strategia GPW.2020

Kluczowe aspiracje Grupy GPW do 2020 r.