Podsumowanie wyników

Narzędzia strony

W 2016 r. EBITDA Grupy GPW wyniósł 183,7 mln zł, co oznacza wzrost o 3,5 mln zł w stosunku do 180,1 mln zł osiągniętych w 2015 r.

Grupa GPW osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 157,9 mln zł, w porównaniu do 153,3 mln zł w 2015 r. Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do 2015 r. o 4,6 mln zł był rezultatem przede wszystkim spadku kosztów działalności operacyjnej Grupy o 24,2 mln zł tj. o 13,9 %. Przychody ze sprzedaży Grupy GPW spadły o 5,2 % tj. o 17,0 mln zł. Spadek przychodów nastąpił zarówno na rynku finansowym o 8,0% jak i na rynku towarowym o 0,2%. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku finansowym w 2016 roku jak i na rynku towarowym, Grupa zachowała dyscyplinę kosztową, kształtując zysk operacyjny na wyższym poziomie w stosunku do poprzedniego roku. Należy podkreślić, że spadek przychodów na rynku finansowym w 2016 roku wynikał nie tylko z niższej wartości obrotów zrealizowanych w szczególności na rynku akcji, ale również z wprowadzonych obniżek opłat dla uczestników rynku w ramach rekompensaty zmiany zasad ponoszenia opłat na rzecz nadzoru nad rynkiem kapitałowym od początku 2016 roku.

Wynik netto Grupy za 2016 r. wyniósł 131,1 mln zł, w porównaniu do 121,5 mln zł w 2015 r. Wzrost zysku netto w stosunku do 2015 r. był rezultatem wyższego wyniku z działalności operacyjnej oraz uzyskania wyższego salda na przychodach i kosztach finansowych, które w 2016 roku wyniosło 0,9 mln zł natomiast w 2015 roku saldo to było ujemne na poziomie 2,2 mln zł.

W 2016 r. EBITDA GPW S.A. wyniósł 91,1 mln zł, co oznacza spadek o 1,1 % w stosunku do 92,1 mln zł w 2015 r.

W 2016 r. GPW S.A. osiągnęła jednostkowy zysk z działalności operacyjnej równy 71,7 mln zł w porównaniu do 70,6 mln zł w 2015 r.

Wynik netto GPW S.A. w 2016 r. wyniósł 116,1 mln zł w porównaniu do 96,9 mln zł w 2015 r., co oznacza wzrost na poziomie 19,8% tj. o 19,2 mln zł. Na wyższy poziom zysku netto w 2016 r. w porównaniu do poprzedniego roku miał wpływ wyższy wynik na działalności operacyjnej oraz wyższe o 19,1 mln zł saldo na przychodach i kosztach finansowych. W 2016 r. GPW otrzymała dywidendy od spółek zależnych i stowarzyszonych w wysokości 61,6 mln zł w porównaniu z 43,1 mln zł w 2015 r. Podatek dochodowy w 2016 r. był wyższy o 1,1 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku.

W  2016 r. Towarowa Giełda Energii osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 55,2 mln zł, w porównaniu do 51,1 mln zł w 2015 r. Wynik netto TGE w analogicznych okresach wyniósł odpowiednio 52,7 mln zł oraz 41,6 mln zł.

IRGiT w 2016 roku osiągnął zysk operacyjny w wysokości 31,3 mln zł, natomiast zysk netto w wysokości 26,5 mln zł.

BondSpot S.A. w 2016 r. uzyskał wynik operacyjny równy 1,3 mln zł, w porównaniu do 2,1 mln zł w 2015 r. Wynik netto w analogicznych okresach wyniósł odpowiednio 1,3 mln zł oraz 2,2 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. zmian wartości przychodów i kosztów przedstawione zostały w dalszej części Sprawozdania.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy GPW w 2015 i 2016 r. w ujęciu kwartalnym i w latach 2014 – 2016 w ujęciu rocznym

 20162015201620152014
tys. złIV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.III kw.II kw.I kw.
Przychody ze sprzedaży81 712   73 658  74 461 81 031  83 819  78 733  77 171  88 167   310 862   327 890   317 561
Rynek finansowy49 803   46 763  42 971  44 488  48 990  51 508  49 215  50 242   184 025   199 955   199 962
Przychody z obsługi obrotu33 247  30 94126 56128 330 33 21336 22133 14234 372119 079  136 948  137 795
  Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym25 57523 75619 23420 95525 90729 02026 11426 90089 520107 941105 295
          Instrumenty pochodne3 1952 8253 0403 1422 9793 134    2 6452 82012 20211 578 14 821
          Inne opłaty od uczestników rynku1 7631 7431 7361 5941 6821 5591 5841 5596 8366 3835 795
          Instrumenty dłużne2 5992 5242 4542 5342 5602 4192 6952 99510 11110 66911 621
          Inne instrumenty rynku kasowego1159397105858910598410376263
Przychody z obsługi emitentów6 1405 790 6 129 5 871 6 0405 683 6 5366 23723 93024 49723 960
          Opłaty za notowanie4 9244 941 4 9665 0874 7424 551    4 885    5 051    19 91819 22919 049
          Opłaty za wprowadzenie
          oraz inne opłaty
1 2168491 1637841 2991 1321 6511 1864 0125 2684 911
Przychody ze sprzedaży informacji10 41610 03210 28110 2879 7379 604    9 536    9 63341 01638 51038 207
Informacje czasu rzeczywistego9 6339 4349 5619 6329 0809 001    8 943    9 04538 26036 06936 010
Indeksy i dane historyczno-statystyczne7835987206556576035945882 7562 4412 197
Pozostałe przychody rynku finansowego                   -    
Rynek towarowy31 240 26 642  30 923 36 122  34 243  26 694  26 890  37 365   124 927   125 193   114 453
Przychody z obsługi obrotu16 49413 60714 11916 63717 643  12 757  13 623  18 529    60 857    62 552    60 121
 Obrót energią elektryczną2 5352 3152 6862 6554 563    2 876    3 406    3 545    10 191    14 390    14 455
Rynek kasowy822612761781714       589       660       798      2 976      2 760      2 386
Rynek terminowy1 7131 7031 925 1 8743 850    2 288    2 746    2 747      7 215    11 630    12 069
Rynek futures-  -                   -    
Obrót gazem3 0521 3832 3032 4971 716    2 300    1 621    2 675      9 235      8 311      7 385
Rynek kasowy1 017303484851648       211       430       313      2 655      1 601         659
Rynek terminowy 2 0351 0801 8191 6461 068    2 089    1 191    2 362      6 580      6 710      6 726
Rynek futures-  -                   -    
Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia7 9917 4197 0669 5279 158    5 787    6 939  10 486    32 003    32 369    31 003
Inne opłaty od uczestników rynku2 9162 4902 0641 9582 206    1 794    1 658    1 823      9 428      7 481      7 278
Prowadzenie RŚP3 6645 4927 7977 9545 518    5 535    5 492    7 621    24 907    24 166    22 473
Rozliczenia transakcji11 0827 543 9 00711 53111 083    8 402    7 775  11 215    39 163    38 475    31 859
Pozostałe przychody rynku towarowego                   -    
Pozostałe przychody669 253  567 421  586       531    1 066       560       1 910       2 743       3 146
Koszty działalności operacyjnej37 736 28 271  38 026 46 122  45 910  43 344  45 047  40 091   150 155   174 391   181 600
Amortyzacja6 0856 7976 5416 3707 013    7 010    6 619    6 195    25 793    26 837    28 769
Koszty osobowe11 8359 06015 12813 83715 552  14 754  14 920  11 437    49 860    56 662    56 501
Inne koszty osobowe2 7702 574 2 7643 1922 676    2 517    2 958    3 275    11 300    11 426    13 042
Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne2 5492 4252 2502 2202 258    2 296    2 535    2 696      9 444      9 785    10 272
Opłaty i podatki(11)(2 123)50111 6425 011    6 256    6 190    6 170    10 009    23 627    22 387
w tym opłaty do KNF45 (2 140) 3 11 213 4 605    5 914    5 812    5 717       9 121     22 047     22 040
Usługi obce13 1788 3959 4567 55811 394    9 313  10 063    8 851    38 587    39 621    41 968
Inne koszty operacyjne1 3291 1431 3861 3032 006    1 199    1 761    1 467      5 162      6 433      8 662
Pozostałe przychody979205204348370       401       338       853      1 736      1 962      1 785
Pozostałe koszty3 5833604656442       311    1 146       652      4 553      2 151      5 373
Zysk z działalności operacyjnej41 372  45 232  36 593 34 693  38 237  35 479  31 316  48 277   157 890   153 310   132 373
Przychody finansowe2 3113 4305 2461 9631 863    1 997    4 406    1 675    12 950      9 941    10 360
Koszty finansowe3 1992 9712 9282 9813 461    2 619    2 832    3 205    12 079    12 117    12 314
Saldo na przychodach i kosztach finansowych(888)4592 318(1 018)(1 598)     (622)    1 574  (1 530)         871     (2 176)     (1 954)
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych1 2362 2961 354(1 368)(1 717)       311     (336)       212      3 518     (1 530)      3 745
Zysk przed opodatkowaniem  41 720 47 987  40 265 32 307 34 922  35 168  32 554  46 959   162 279   149 604   134 164
Podatek dochodowy    8 7508 4577 1476 7917 234    5 598    6 126    9 104    31 145    28 062    26 697
Zysk netto za okres  32 970 39 530  33 118 25 516  27 688  29 570  26 428  37 855   131 134   121 542   107 467

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

 

Objaśnienie: Prezentowane dane finansowe kwartalne i roczne w niniejszym Sprawozdaniu za 2015 i 2014 rok zawierają korekty w związku ze zmianą zasad opodatkowania podatkiem VAT niektórych usług świadczonych przez Spółkę zależną TGE i koniecznością skorygowania rozliczeń podatku VAT z tego tytułu za lata poprzednie. Szczegółowe dane dotyczące zmiany zasad opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez TGE i korekt z tym związanych zostały przedstawione w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2016 rok w Nocie nr 31.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW na koniec poszczególnych kwartałów lat 2014 - 2016

 201620152014
tys. złIV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.
Aktywa trwałe     597 287      584 694      579 574      577 028      580 645      569 155      572 263      571 429      572 710
Rzeczowe aktywa trwałe    119 130    119 554    121 539    122 252    125 229    109 831    112 059    116 559    119 762
Wartości niematerialne    273 815    262 401    258 057    259 870    261 728    263 693    265 565    262 820    261 019
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych    197 231    196 025    191 412    187 221    188 570    190 346    190 057    188 352    188 104
Inwestycje w jednostkach zależnych            -              -              -              -              -              -              -              -              -  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego        1 809        1 749        3 041        2 947            -              -              -              -              -  
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży          288          288          290          285          282          287          204          202          207
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności            -              -              -              -              -              -              -              -              -  
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe        5 014        4 677        5 235        4 453        4 836        4 998        4 378        3 496        3 618
Aktywa obrotowe     560 561      524 879      602 030      583 701      492 454      471 632      562 231      523 684      485 156
Zapasy            57            67            73            71          135          145          133          180          120
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych          428          300          234          490          369          213            77        2 808        8 378
Należności handlowe oraz pozostałe należności    113 262    100 579      99 965      99 202    131 557    119 374    103 868    130 387      76 301
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży            -              -              -              -              -        10 616      10 573      10 551      10 503
Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży            -              -              -              -              -              -            807          763          812
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności            -              -              -              -              -              -              -              -              -  
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe            -              -              -                3            -              -              -                6            -  
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty    446 814    423 933    501 758    483 935    360 393    341 284    446 773    378 989    389 042
Aktywa razem 1 157 848  1 109 573  1 181 604  1 160 729  1 073 099  1 040 787  1 134 494  1 095 113  1 057 866
Kapitał własny      745 252      712 325      672 818      738 734      713 192      686 562      657 057      732 327      694 568
Kapitał podstawowy      63 865      63 865      63 865      63 865      63 865      63 865      63 865      63 865      63 865
Pozostałe kapitały          1 184        1 537        1 560        1 481        1 455        1 401        1 465        1 817        1 930
Zyski zatrzymane    679 678    646 411    606 896    672 835    647 326    620 355    590 782    665 476    627 657
Udziały niekontrolujące          525          512          497          553          546          941          945        1 169        1 116
Zobowiązania długoterminowe     141 198      137 504      137 632      134 571      258 930      256 317      255 314      253 552      259 423
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji    123 459    123 733    123 669    123 606    243 800    244 424    244 309    244 193    244 078
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych        1 832        2 254        4 686        4 400        4 046        2 453        2 327        2 010        5 562
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego            32            48            58            72            84            99          113          129          205
Rozliczenia międzyokresowe        6 200            -              -              -              -              -              -              -               -  
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego        9 675        9 245        6 995        6 493      11 000        9 341        8 565        7 220        9 578
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia            -              -              -              -              -              -              -              -              -  
Pozostałe zobowiązania długoterminowe            -          2 224        2 224            -              -              -              -              -              -  
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów            -              -              -              -              -              -              -              -              -  
Zobowiązania krótkoterminowe     271 398      259 744      371 154      287 424      100 977        97 908      222 123      109 234      103 875
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji    122 882    123 002    121 047    122 881          682        1 814            -          1 935            -  
Zobowiązania handlowe        6 387        2 841        6 288        6 182        8 597        7 879      19 634        9 974      10 017
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych        8 114        8 872      10 379        7 246        9 457      11 150        9 584        7 632        9 911
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego            62            61            55            55            55            55            79          186          154
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych      16 154      11 911      10 920        9 058        2 833        2 463        7 130        2 254        1 250
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów            -              -              -              -              -              -              -              -              -  
Rozliczenia międzyokresowe        7 144      11 630      31 021      38 966        7 263      10 194      18 054      25 368        5 115
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia          333          179          649          649          621        1 236        1 282        1 264        1 346
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe    110 322    101 248    190 795    102 387      71 469      63 117    166 090      60 395      75 807
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży            -              -              -              -              -              -            270          226          275
Kapitał własny i zobowiązania razem 1 157 848  1 109 573  1 181 604  1 160 729  1 073 099  1 040 787  1 134 494  1 095 113  1 057 866

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka