Polityka wynagrodzeń

Narzędzia strony

POLITYKA WYNAGRODZEŃ FUNKCJONUJĄCA W GPW

Motywacyjny system wynagrodzeń dla pracowników i kadry menadżerskiej składa się z części stałej (wynagrodzenie zasadnicze), części zmiennej (obejmującej premie roczne i nagrody uznaniowe) oraz świadczeń pozapłacowych. Wynagrodzenie zasadnicze na GPW jest powiązane z potencjałem, kompetencjami i wynikami pracownika.

System premiowania obejmuje wszystkich pracowników Giełdy, z wyjątkiem członków Zarządu Giełdy. Zapewnia on jasny i prosty mechanizm wyliczenia puli premiowych i jej podziału. Łączna pula premiowa, czyli wysokość środków przeznaczonych na premie dla wszystkich uprawnionych pracowników GPW w danym roku premiowym, uzależniona jest od osiągniętego przez GPW zysku ze sprzedaży.

Celem systemu jest motywowanie pracowników do osiągania wysokich wyników w pracy poprzez realizację wyznaczonych celów indywidualnych i ocenę postaw, a dla kadry menadżerskiej ma stanowić narzędzie do motywowania pracowników. W ramach systemu premiowania dokonuje się oceny rocznej pracownika, w ramach której podsumowuje się całokształt pracy pracownika za dany rok premiowy, wskazuje obszary będące mocnymi stronami pracownika oraz te, które wymagają dalszego rozwoju. Ocena roczna obejmuje ocenę poziomu realizacji celów indywidualnych i postaw w skali całego roku premiowego, jak również ocenę całokształtu pracy pracownika w danym roku premiowym i jest podstawą do wyliczenia wartości premii.

GPW zapewnia pracownikom bogaty system świadczeń pozapłacowych, takich jak opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, częściowe pokrycie kosztów dojazdu do pracy, Pracowniczy Program Emerytalny, system kafeteryjny. Pracownicy GPW mają także możliwość skorzystania z pożyczek pracowniczych na cele m.in. mieszkaniowe czy zdrowotne, a także są beneficjentami świadczeń z Zakładowego Systemu Świadczeń Socjalnych. Kadrze menadżerskiej dodatkowo przysługuje ryczałt samochodowy.

Dodatkowe informacje na temat pracowników, w szczególności odnośnie do polityki szkoleniowej, polityki rekrutacyjnej oraz wolontariatu pracowniczego GPW znajdują się w rozdziale IV.4. Odpowiedzialna polityka Human Resources.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU GPW

Zgodnie ze Statutem, ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzeń Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu należy do kompetencji Rady Giełdy, przy czym ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzeń pozostałych członków Zarządu dokonywane jest na wniosek Prezesa Zarządu.

System wynagrodzeń dla członków Zarządu Giełdy funkcjonuje w oparciu o system długoterminowego motywowania. Składa się on z części stałej (wynagrodzenie zasadnicze), części zmiennej (system motywacyjny zwany roczną premią uznaniową) oraz świadczeń pozapłacowych, których zakres ustala Rada Giełdy. Obecny system premiowania funkcjonuje od 2014 roku.

Część zmienna wynagrodzenia, zwana roczną premią uznaniową, może zostać przyznana z uwzględnieniem następujących warunków:

 • wykazania przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy, za który przyznawana jest premia uznaniowa,
 • pozostawania w zatrudnieniu na trzydziesty dzień po opublikowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy GPW,
 • udzielenia absolutorium z wykonania przez Członków Zarządu obowiązków za ostatni rok premiowy.

Wysokość premii dla Członków Zarządu uzależniona jest od uzyskania ocen półrocznych dokonanych przez Radę Nadzorczą dotyczących oceny wykonania obowiązków oraz osiągniętych przez Spółkę wyników, a także weryfikacji skutków działań podejmowanych przez Członków Zarządu w poprzednich latach premiowych.

Rada Nadzorcza dokonuje oceny rocznej, która może wpłynąć na przyznanie oraz wysokość premii uznaniowej Członka Zarządu. Maksymalna wysokość rocznej premii uznaniowej ustalana jest jako określony procent rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Wypłaty przyznanej premii uznaniowej dokonuje się na następujących zasadach:

 • 30% przyznanej premii wypłacane jest jednorazowo,
 • 30% w formie akcji fantomowych, dla których okres pomiędzy przyznaniem, a wynikającą z nich wypłatą wynosi rok,
 • 40% kwoty przyznanej jest zapisywane w Banku Premii i podlega rozliczeniu w równych częściach w kolejnych trzech latach, o ile ponowna ocena dokonywana przez Radę Nadzorczą za skutki działań podejmowanych za okres, którego dotyczy premia nie zostanie zakwestionowana.

Świadczenia pozapłacowe przysługujące Członkom Zarządu w 2016 r. obejmowały opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, system kafeteryjny oraz Pracowniczy Program Emerytalny.

Poza opisanymi powyżej, w Spółce nie istnieją programy motywacyjne lub premiowe oparte na kapitale emitenta (w tym programy oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, czy opcjach na akcje).

Wynagrodzenia i świadczenia członków Zarządu Giełdy wypłacone oraz należne za 2016 r. (tys. zł)

Członek ZarząduWynagrodzenie podstawoweEkwiwalent urlopowyPremia – wypłata jednorazowaPremia – bank premiiPremia – akcje fantomowePozostałe świadczeniaŚwiadcz- enia po okresie zatrudnieniaRazem  
Małgorzata Zaleska7360000220758
Paweł Dziekoński4570000110467
Michał Cieciórski169000040173
Dariusz Kułakowski6600000280688
Paweł Tamborski2070000767280
Karol Półtorak330270001153421
Grzegorz Zawada440530001742553
Mirosław Szczepański     0,45555
Razem299980000100,42173 395

Wynagrodzenia i świadczenia członków Zarządu Giełdy wypłacone oraz należne za 2015 r. (tys. zł)

Członek ZarząduWynagrodzenie podstawoweEkwiwalent urlopowyPremia – wypłata jednorazowaPremia – bank premiiPremia – akcje fantomowePozostałe świadczeniaŚwiadcz- enia po okresie zatrudnieniaNagroda jubileuszowaRazem  
Paweł Tamborski826026725519852001 599
Karol Półtorak660020521616249001 292
Grzegorz Zawada660019520015038001 243
Mirosław Szczepański55063703527231100877
Dariusz Kułakowski648017818113532001 174
Adam Maciejewski0000005530553
Beata Jarosz0000002210221
Razem3 3456391588767219388406 958

W powyższych tabelach nie zaprezentowano składek na ubezpieczenie społeczne w części pokrywanej przez pracodawcę. Ponadto członkowie Zarządu Giełdy w latach 2015-2016 nie otrzymali wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach nadzorczych spółek podporządkowanych.

WARUNKI UMÓW O PRACĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU

Obecna kadencja Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła się w 2016 r.

Z trzema członkami Zarządu zostały zawarte umowy o pracę na czas określony tj. do dnia wygaśnięcia mandatu. Umowy te mogą zostać rozwiązane przez Spółkę lub członka Zarządu zgodnie z okresem wypowiedzenia wynikającym z Kodeksu Pracy lub za porozumieniem stron.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 36/1455/2016 z 23 maja 2016 r. powołała w skład Zarządu Giełdy czwartego członka Zarządu.

Członkowie Zarządu Giełdy, stan na 31 grudnia 2016 r.

Członek ZarząduData odData doFunkcja
Małgorzata Zaleska10 lutego 2016 r.na czas określony, tj. do upływu kadencjiPrezes Zarządu
Paweł Dziekoński20 kwietnia 2016 r.na czas określony, tj. do upływu kadencjiWiceprezes Zarządu
Dariusz Kułakowski25 lipca 2014 r.na czas określony, tj. do upływu kadencjiCzłonek Zarządu
Michał Cieciórski29 września 2016 r.na czas sprawowania funkcjiCzłonek Zarządu

Rada Giełdy oprócz umów o pracę zawarła z członkami Zarządu także umowy o zakazie konkurencji, które obowiązywać będą po ustaniu zatrudnienia przez okres 6 miesięcy bez względu na przyczynę rozwiązania umowy o pracę. Umowa o zakazie konkurencji może zostać wypowiedziana przez Spółkę w okresie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę.

W 2016 r. nastąpiły zmiany w zakresie trwania umów trzech członków Zarządu: Pawła Tamborskiego, Karola Półtoraka, Grzegorza Zawady.

Z dniem 31 grudnia 2015 r. Paweł Tamborski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Umowa została rozwiązana za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia tj. 31 marca 2016 r. Zgodnie z oświadczeniem GPW o odstąpieniu od umowy o zakazie konkurencji, po ustaniu zatrudnienia, Pawłowi Tamborskiemu wypłacono odszkodowanie z tytułu powyższej umowy w wysokości proporcjonalnej do okresu, przez jaki zobowiązany był do jej respektowania.

Za rok premiowy 2014 Panu Pawłowi Tamborskiemu wypłacono w 2016 r. premię uznaniową w formie:

 • środków pieniężnych z tytułu akcji fantomowych oraz
 • pierwszej ratę z Banku Premii.

Z dniem 16 marca 2016 r. Karol Półtorak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron z dniem 31 marca 2016 r.

Panu Karolowi Półtorakowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wypłacono 3-miesięczne odszkodowanie będące rekompensatą za wcześniejsze niż wynikające z umowy o pracę jej rozwiązanie.

Zgodnie z oświadczeniem GPW o odstąpieniu od umowy o zakazie konkurencji, po ustaniu zatrudnienia, Karolowi Półtorakowi wypłacono odszkodowanie z tytułu powyższej umowy w wysokości proporcjonalnej do okresu, przez jaki zobowiązany był do jej respektowania.

Za rok premiowy 2014 Panu Karolowi Półtorakowi wypłacono w 2016 r. premię uznaniową w formie:

 • środków pieniężnych z tytułu akcji fantomowych oraz
 • pierwszą ratę z Banku Premii.

Z dniem 23 maja 2016 r. Grzegorz Zawada złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron z dniem 31 maja 2016 r.

Panu Grzegorzowi Zawadzie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wypłacono 3-miesięczne odszkodowanie będące rekompensatą za wcześniejsze niż wynikające z umowy o pracę jej rozwiązanie.

Zgodnie z oświadczeniem GPW o odstąpieniu od umowy o zakazie konkurencji, po ustaniu zatrudnienia, Grzegorzowi Zawadzie wypłacono odszkodowanie z tytułu powyższej umowy w wysokości proporcjonalnej do okresu, przez jaki zobowiązany był do jej respektowania.

Za rok premiowy 2014 Panu Grzegorzowi Zawadzie wypłacono w 2016 r. premię uznaniową w formie:

 • środków pieniężnych z tytułu akcji fantomowych oraz
 • pierwszą ratę z Banku Premii.

W 2016 roku GPW wypłaciła także odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji Mirosławowi Szczepańskiemu, który złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Umowa została rozwiązana za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, tj. 31 października 2015 r. Po ustaniu zatrudnienia Mirosławowi Szczepańskiemu przysługiwało odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w wysokości 100% wynagrodzenia przez okres 3 miesięcy tj. do stycznia 2016 r.

Za rok premiowy 2014 Panu Mirosławowi Szczepańskiemu wypłacono w 2016 r. premię uznaniową w formie:

 • środków pieniężnych z tytułu akcji fantomowych oraz
 • pierwszą ratę z Banku Premii.

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY GIEŁDY

Zgodnie ze Statutem, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Do dnia 29 listopada 2016 r. zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 25 lipca 2014 r., kwota miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej była ustalona w następującej wysokości:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS;

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej – 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Natomiast zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 listopada 2016 r., kwota miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej została ustalona w wysokości 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Powyższa kwota wynagrodzenia jest podwyższona o określony poniżej procent miesięcznego wynagrodzenia:

 • Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10%,
 • Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 9%,
 • Dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 8%,
 • Dla przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów – 9%.

Dodatkowe wynagrodzenia nie podlegają sumowaniu.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej GPW (tys. zł)

Członek Rady NadzorczejStan na rok zakończony 31 grudnia 2016 r.Stan na rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
   
Adam Miłosz790
Marek Słomski7874
Jarosław Grzywiński750
Jacek Lewandowski7174
Ewa Sibrecht-Ośka680
Wojciech Nagel530
Marek Dietl410
Jarosław Dominiak400
Łukasz Hardt80
Wiesław Rozłucki399
Marek Wierzbowski274
Waldemar Maj274
Bogdan Klimaszewski238
Andrzej Ladko238
Dariusz Kacprzyk031
Piotr Piłat037
Wojciech Sawicki00
Łukasz Świerżewski00

Członkowie Rady Nadzorczej GPW nie pełnią równolegle funkcji nadzorczych lub zarządczych w jednostkach podporządkowanych GPW.

OCENA FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń, oparta na systemie motywacyjnym, bezpośrednio wspiera realizację strategii biznesowej Giełdy. System wynagradzania funkcjonujący w Spółce opiera się na wynagrodzeniu stałym oraz wynagrodzeniu zmiennym, wynikającym bezpośrednio z systemu motywacyjnego. System wynagradzania uwzględnia także takie kwestie jak: uznanie, rozwój kariery i warunki pracy, co dodatkowo buduje kulturę organizacyjną Spółki, tym samym ułatwiając realizację strategii biznesowej.

Polityka nagradzania różnicuje poziom wynagradzania w zależności od zajmowanego stanowiska, efektów pracy i posiadanych kompetencji. Dzięki części zmiennej zapewnia elastyczność i dostosowanie do potrzeb realizacji strategii GPW. Przełożenie, poprzez system motywacyjny, celów ściśle powiązanych ze strategią Giełdy na kadrę menadżerską Spółki, a także kaskadowanie celów dalej na pracowników, zapewnia efektywne wsparcie działań biznesowych Giełdy.

Bogaty system świadczeń pracowniczych jest konkurencyjny na rynku przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności kosztowej dla Spółki. Polityka wynagrodzeń, jako element strategii HR, trwale przyczynia się do pozyskiwania, utrzymywania i motywowania pracowników.