Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania GPW i Grupą GPW

Narzędzia strony

ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW

W 2016 r., zgodnie ze strategią biznesową spółki oraz realizowanymi procesami optymalizacyjnymi, doszło do następujących zmian w strukturze Grupy GPW:

 • Ze względu na emisję nowej transzy akcji, w której GPW nie brała udziału, udział GPW w liczbie akcji spółki Aquis spadł z poziomu 31,01% na dzień 31 grudnia 2015 r. do poziomu 26,89% na dzień 30 czerwca 2016 r. Jednocześnie udział GPW w prawach majątkowych i prawach głosu spadł z poziomu 26,33% do poziomu 23,30%.
 • Kolejna emisja nowej transzy akcji, w której GPW nie brała udziału, udział GPW w liczbie akcji spółki Aquis spadł do poziomu 23,60 % na dzień 30 września 2016 r. Jednocześnie udział GPW w prawach majątkowych i prawach głosu spadł z poziomu do poziomu 20,79%.

ZMIANY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH W SPÓŁKACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zmiany osób zarządzających w GPW oraz zmiany w strukturze organizacyjnej GPW zostały opisane w rozdziale III.10 Zarząd Giełdy. Poniżej zostały opisane zmiany w pozostałych spółkach, które stanowiły Grupę Kapitałową GPW na koniec 2016 r.

BondSpot S.A.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Zarząd BondSpot S.A. pracował w dwuosobowym składzie:

 • Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu,
 • Piotr Woliński – Wiceprezes Zarządu,

11 kwietnia 2016 r. Prezes Zarządu BondSpot S.A. Jacek Fotek złożył rezygnację ze stanowiska. Do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu BondSpot S.A. oddelegowana została Dyrektor Zarządzająca ds. rozwoju GPW, Izabela Olszewska, Członek Rady Nadzorczej BondSpot S.A. W dniu 6 lipca nastąpiły kolejne zmiany w składzie Zarządu BondSpot S.A. polegające  na powołaniu w skład Zarządu Pani Agnieszki Gontarek i powierzeniu jej funkcji Prezesa Zarządu.

Towarowa Giełda Energii S.A.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Zarząd TGE pracował w dwuosobowym składzie:

 • Paweł Ostrowski – Prezes Zarządu,
 • Michał Cieciórski – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

29 lipca 2016 r. Ireneusz Łazor złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Pan Paweł Dziekoński, członek Rady Nadzorczej TGE S.A. został oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu TGE z dniem 11 sierpnia 2016 r. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Równocześnie Pan Michał Tryuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 11 sierpnia 2016 r. W dniu 10 listopada 2016 r. Izabela Olszewska – Członek Rady Nadzorczej TGE została oddelegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TGE na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W dniu 28 listopada 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii S.A. powołało Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Uchwała o powołaniu w skład Zarządu i powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu, zaczęły obowiązywać od momentu doręczenia Spółce decyzji KNF, co miało miejsce 14 grudnia 2016 r. 15 grudnia 2016 r. Maciej Piotrowski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. 21 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. oddelegowała Pana Michała Cieciórskiego, Członka Rady Nadzorczej TGE, do pełnienia funkcji Członka Zarządu TGE na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

IRGiT S.A.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Zarząd IRGiT S.A. pracował w dwuosobowym składzie:

 • Marek Wodnicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
 • Andrzej Kalinowski – Członek Zarządu IRGiT S.A.

InfoEngine S.A.

W 2016 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił Adam Simonowicz. 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu. Obecnie funkcję tę pełni Krzysztof Ajdukiewicz, oddelegowany do pełnienia tej funkcji na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

GPW Benchmark S.A. (dawniej GPW Centrum Usług S.A.)

W 2016 r. Zarząd GPW Benchmark S.A. pracował w następującym składzie:

 • Dariusz Kułakowski - Prezes Zarządu,
 • Iwona Edris - Członek Zarządu.

Instytut Analiz i Ratingu S.A.

Na dzięń 31 grudnia 2016 r. Zarząd pracował w następującym składzie:

 • Jan Koleśnik - Prezes Zarządu

W dniu W dniu 29 kwietnia 2016 roku pani Maja Goettig złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu oraz pan Błażej Lepczyński zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu. W dniu 29 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała pana Piotra Kajczuka do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 29 lipca 2016 roku pana Jana Koleśnika do Zarządu Spółki i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.