Obrót

Zakres działalności Grupy GPW w obszarze rynku finansowego obejmuje: • obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu: